Now Reading
INkosi uVimbeni Mbusi Shembe: UThingo Lwenkosazana
Dark Light

INkosi uVimbeni Mbusi Shembe: UThingo Lwenkosazana

IVESI lama-46 nelama-47 oMthandazo weSabatha uMphrofethi wabhala wathi: “Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke ndodakazi, lalela izifundiso zikayihlo nonyoko zokuthi hlonipha uyihlo nonyoko.  Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho, uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga; uyakubusiswa ekuganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa.”

Isikhathi esiningi umuntu isibusiso usithola kunina; noma ngabe umuntu kumele abe yinkosi  lokho kuhambelana nesimo sokugana sikanina. Uma intombazana ibusiswa nguyise, isibusiso siba senzalweni yaleyo ntombazana ekuganeni kwayo. La mazwi oMphrofethi asho lokho.

UThingo lwaluzalwa nguSangiwe Magwaza. USangiwe kwakuyinkosazana eyayingumabhalana woMphrofethi. Izihlabelelo nemithandazo yamaNazaretha yayibhalwa nguSangiwe, eyibhala ngesandla.  Le nkosazana yayinesiphiwo esiyisimanga sokubhala yonke into ekhulunywa nguMphrofethi, ngaleyo ndlela yayihlale ihamba naye ngoba izihlabelelo zazifika noma nini, bese yona izibhala phansi.

USangiwe ngokwemvelo wayeligagu ngisho lokusina, noma kuqedwa ukusina agiye ngokobuNazaretha, nezinye izintombi zimthophe. Le nkosazana uMphrofethi wayithanda kakhulu. Ziningi ke izinto eziyaye zikhulunywe ngamaNazaretha ezisuselwa othandweni uMphrofethi owayenalo lwale nkosazana. Nokho lezi zinkulumo azinabo ubuqiniso bazo ngoba okunye ukukhuluma kwamaNazaretha kuyaye kungabi nalo iqiniso, kodwa kwakhiwe ngenhloso yokufeza lokho umuntu asuke ekuqondile.

Abanye bayaye bathi uMphrofethi wayefuna uKaMagwaza agane iNkosi iLanga, kodwa wathathwa yiNyanga Yezulu; abanye besho lokhuya nalokhuya esingekhulume ngakho ngoba kwakheke phezu kwezinhlebo zabantu. Kodwa okuliqiniso ukuthi uMphrofethi wayemthanda uKaMagwaza ngenxa yokukhuthalela umsebenzi kaNkulunkulu, futhi wambusisa. Okwesibili ukuthi ukaMagwaza wagcina ngokugana iNyanga Yezulu.

UThingo lazalwa intombi eyayinesibusiso eyayisithole kuMphrofethi ngenxa yendlela eyayiziphethe ngayo nangenxa yomsebenzi eyawenzela iBandla ngokwethembeka.

Ukuthi uThingo akusilona igama lalo mholi. Amagama oThingo aphelele nguVimbeni Mbuso Shembe; wazalwa mhla zingama-27 kuMbasa 1933. Igama elithi Vimbeni uThingo waliqanjwa nguMphrofethi ngoba uKaMagwaza wayengabelethi, kwaze kwayobikwa kuMphrofethi.

Kwathi uma ebikelwa lobu bunzima bokubeletha kukamalokazana, uMphrofethi wabe esethi,” kuvimbeni?.” Wanele washo njalo  uMphrofethi,  wavele wabeletha uKaMagwaza. Kwathi uma sekuyocelwa igama kuMphrofethi, wavele waphendula ngokuthi, “ingani ngishilo ukuthi kuvimbeni, igama lakhe nguVimbeni.”

UKaMagwaza  waba nomunye umntwana igama lakhe okuthiwa nguLanga. Emva kwalokho uKaMagwaza akaphilanga isikhathi eside wabe useyedlula emhlabeni. NoLanga wedlula emhlabeni, noma yena washona esekhulile.

Umlando wokukhula koThingo awaziwa kahle ngoba kwathi esemncane uBaba iLanga wamthatha wayomhlalisa  kuMaMemela eMzimkhulu emzini kaShembe obizwa ngokuthi kuseNazaretha. Kulo muzi wayehlala noMabutho Shembe kanye noJacob Mthethwa owagcina eseyinkosi yakwaMthethwa. Wakhula engazi ukuthi ungowakwaShembe, kodwa azi ukuthi  ungowakwaMzazela. Waze wazi ukuthi ungowakwaShembe esezofunda Ohlange.

Wabuya eNanda esezokwenza ibanga leshumi Ohlange High  School. Emva kwalokho wafundela ubuthisha. Asinawo nokho umlando wokuthi wake wafundisa, ngaphandle kokuthi ngesinye isikhathi waba ngumabhalane ezimayini wabuye futhi waba ngumabhalane kwaRainbow Chicken. Emva kwalokho ubengasasebenzi, kodwa esengumuntu ohlale ekhona esontweni.

See Also

Ekuhambeni kweNyanga Yezulu ngowe-1995 uRogers Ngcobo wamemezela ukuthi iNyanga Yezulu yambiza yamtshela ukuthi ikhethe uThingo ukuba ngumholi weBandla lamaNazaretha. Onke amaNazaretha akwemukela ngo-elethu ubuholi bakhe; ngaphandle kokuthi kwathi emva kwesikhathi unkosana uNyathikazi ozalwa nguBaba iLanga, wakuphosela inselelo enkantolo lobu buholi.  Nokho lelo cala aliqhubekanga isikhathi eside ngoba kwaba nesivumelwana ngaphandle kwenkantolo ukuthi akungaqhutshekwa nalo.   

Ukuthi iNkosi uM.V. uThingo lwenkosazana, kwaba ligama owalithola ngosuku lokufihlwa kweNyanga Yezulu. Kwathi uThingo ehamba phambi kwebhokisi lomngcwabo sizungeza ithempeli, kwase kushintsha izulu, laduma lashaya imibani. Emva kwalokho lasa, kwase kuvela uthingo lwenkosazana olwaye lwanamathela kuye uBaba uM.V. Shembe. AmaNazaretha abe esekhombisana ngalolu thingo lwenkosazana. Kwathi uma sekumenyezelwa ukuthi uBaba uM.V usengumholi, athi amaNazaretha, “silubonile uthingo lwenkosazana lunamathela kuye!” Kwabe sekuthiwa  luThingo Lwenkosazana.

Zimbili izinto ezazigqame kakhulu ngoThingo. Angicabangi ukuthi ukhona umuntu kwaShembe owayenamahloni njengoThingo. Uma wawufuna ukuhlupha uThingo kwakumele uthi akakhulume. Engakabi ngumholi uThingo wayengaziwa muntu ngaphadle kwalabo ayeseduze kwabo. Lokhu kwakungenxa yamahloni okuhlangana nabantu; wayehlale ezifihlile ngenxa yamahloni.

Okwesibili uThingo wayenenhliziyo enhle. Ekuholeni kwakhe angikhumbuli kuba nomuntu ongathi wake wahlukunyezwa noma waphathwa kabi uThingo.

UThingo waba ngumholi wamaNazaretha iminyaka eyishumi nesithupha, kusukela ngowe-1995 waze wasishiya emhlabeni mhla zingama-28 kuNdasa 2011 eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili (78).

Scroll To Top