Now Reading
Uyobongwa esethule: Insizwa eyajuluka yangafuna dumo
Dark Light

Uyobongwa esethule: Insizwa eyajuluka yangafuna dumo

Abantu baseNingizimu Afrika banomkhuba abawenzayo ngamaciko. Kuthi lapho lisaphila kube kuncane abakusho ngalo noma  abakwenza nalo. Bese kuthi uma selandulele kwelamathongo lapho nje selizolondolozwa liphenduke undabamlonyeni ‘neqhawe lesizwe’.  Lokhu akwenziwa nje kubantu kepha ngisho emisakazweni, kumathelevishini nakuwo amaphephandaba lawa umuntu uba ngumuntu manxa esethule. 

Akukho ukungabaza ekutheni elinye lamaqhawe omculo wesintu kuleli, uMnu uSipho Mchunu naye uzogilwa lomkhuba. Uyothi angasithela phambi kwameho ethu bese eba liqhawe. Lensizwa ilibone ilanga ngonyaka we-1951 kanti njengezinsizwa zonke zendawo yaseKranskop naye wahamba waya eGoli eyofuna umsebenzi eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili. Uma exoxa nelaboHlanga uthi wabamba amatoho njengomfana wasezingadini kanti wayelokhu ezwa ngomfana womlungu naye owayedlala isiginci, nokwenza ukuthi amthungathe aze amthole ukuze baqhuthane amakhizane. Ekumtholeni kwakhe wamcela inselelo yesiginci kwelinye lamakhishi eGoli. Lokhu kuqhudelana kwabo nomfana womlungu uJohnny Clegg (ongowokuzalwa eNgilandi) kwenza ukuba  kuqale ubudlelwano beminyaka phakathi kwabo. Usekuxoxa sahlaya ukuthi  akubanga lula beqala ngoba wafika umfana womlungu wakhuphuka ngesilungu kwaxabana ubendle ngoba wayengezwa nokuthi kuthiwani umfo waseMakhabeleni.

“Wazama umlungu ngaso isifanakalo wangibuza ukuthi ngihlalaphi ngasho naye wakhomba kubo. Indaba yabe isiqala ukujiya uma esethi ake ngime ayobiza unina. Lapha ngasho ukuthi awu ngaboshwa madoda ngizihambela. Wafika unina wasizama isifanakalo naye kwangcono washo ukuthi umfana wakhe uthi uyayithanda le nto engiyidlalayo naye washo ukuthi ungumculi weJazz. Wabe esengimemela endlini,”  kusho uMchunu.

Baqala ukudlala ndawonye bebizwa ngo “Johnny noSipho” nokwathi ngokuhamba kwesikhathi bagcina sebesungule iqembu abalibiza nge: “Juluka”. Leli qembu labo lalidlala umculo kamaskandi nombhaqanga.

Ukuqamba kwakhe amaculo esiZulu kamaskandi nombhaqamba axutshwe nesilungu kwenza umculo wabo weJuluka uthandwe kakhulu izinhlanga zonke yize kwakungesikhathi esibi senqubo yobandlululo. Lokhu kuduma kweJuluka kwenza yathandwa ngisho nasemazweni omhlaba.

Leli gama elithi “Juluka” kwakuyigama lenkunzi kaSipho Mchunu nayeyithanda kakhulu. Umfo kaMchunu uhlangana noClegg esevele esekwazi ukusina nokudlala isiginci owayekufundiswe insizwa uCharlie Mzila azihlanganela naye ezidlalela isiginci emgwaqeni. Ukudlala ndawonye kuka “Johnny noSipho” kwenza uClegg azithole ephela isibhaxu samaphoyisa amaBhunu nayedinwa ukubona umlungu wakubo ezehlisa edlala nomuntu omnyama.

See Also

Kwesinye isikhathi babezithola sebeboshiwe ngenxa yezinhlamvu zamaculo abo ayengafunwa uHulumeni kodwa yize beboshwe ndawonye babefakwa emavenini ehlukene ngenxa yemithetho yobandlululo.

Ngokungangabazeki, umfo kaMchunu uyinqolobane, ingcithabuchopho eyibekile induku ebandla ngokuphakamisa umculo wesintu wase-Afrika. Khona lapho ngobuciko bakhe ukwazile ukuqhuba umzabalazo wokuhlanganisa izinhlanga ngengoma. Okubuhlungu nje yikho ukuthi kuleli umuntu ubongwa esethule.

ISigqiki yingosi yelaboHlanga nekhuluma ngabaholi boHlanga abavela emikhakheni eyehlukene yempilo. Iyatholakala nakusizindalwebu naku podcast.

Scroll To Top