Now Reading
Indlaluselwa: Kufa umuntu kuvuka isilwane
Dark Light

Indlaluselwa: Kufa umuntu kuvuka isilwane

“Kusekhaya la, kusekhaya la’ lona ngumvumo okade uvunywa ngezinye zezinsizwa ebezingena eSigodlweni KwaKhangelamankengane njengengxenye yamalungiselelo omsebenzi omkhulukazi wokungena kweSILO eSibayeni ngempelasonto. Kulindeleke ukuba abantu beqe kulabo ababekhona mhla kubekwa iSILO esidala ngonyaka we-1971. Ngokombiko wangaleso sikhathi uZulu wawutheleke ngezinkani njengoba ewabe ucela ezi-30 000, abadala nabancane. Mkhulu umahluko ngalesi sikhathi njengoba isasasa lokungena kweSILO eSibayeni kungelona nje elamaZulu kepha umhlaba wonke ulangazelele, ufuna ukubona lesi simanga. Kulindeleke ukuba onke aMakhosi ngaphansi kweSILO nevile emakhulwini ama-300 abekhona. Naqhamuka kwezinye izifunda nezizwe nawo alindelekile. Awase-Afrika ayobe emelelekile ngoba abesende likaZwangendaba Jele owabe eyinduna yamaPhela ngaphansi kweNkosi yamaNdwandwe uZwide kaLanga bazobe bekhona. ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuba iNkosi uMphezeni yaseZambia yiyo eyobe ihola ithimba labesende likaZwangendaba.  AbaseMalawi bona bayobe bemelwe yiNkosi YaMakhosi uM’mbelwa V.

ISILO njengoba ngokomthetho waKwaZulu-Natal siyi‘Nkosi Yesifundazwe’ nje kulindeleke ukuba uHulumeni waso wesifundazwe oholwa nguMaDube Ncube umeleleke kanjalo neSishayamthetho saso ISILO esiholwa nguMhloniswa uBoyse. 

Kulindeleke ukuba amaqembu ehlukene atheleke ngezinkani. Kanjalo namaxusa amazwe nawo ayobe ekhona ukuzozimazisa. Ulwandle loMkhumbi wempi kaZulu kulindeleke ukuba lutheleke ngoLwesihlanu kusihlwa lapho kuyobe kwenziwa amasiko athile alingene neSihlalo. Kanjalo nezintombi nomama nabo balindelekile bevela kuzo zonke izingxenye zeleNdlovukazi uMthaniya nakweziye izindawo eNingizimu Afrika.  Yize iNdlunkulu kaZulu iyobe ingusokhaya kepha kulindeleke ukuba imizi yeNkosi.

Ngomlomo woMntwana uThulani waseZibindini konke sekumi ngomumo: “Amalungiselelo ami ngomumo. Kusuka kumahubo afanele ngalolo suku kanjalo nohlelo lwaseSibayeni. Iviki lonke bekuhlanganwa kusuka ezinhlakeni zomphakathi ozungeze iSigodlo, uHulumeni kuzo zonke izinhlaka kanjalo nezokuphepha. Kanti nakuyo iNdlunkulu kube nemihlangano yokuhlela eyahlukene eminye iholwa nguNdunankulu kaZulu, uMtwana wakwaPhindangene nowenze okube yinqabakutholwa ngoMsombuluko ngesikhathi ehola izifindo zamahubo eSigoldweni ukuqinisekisa ukuba konke kuhamba ngononina.  Ezokuphepha nazo zimi ngomumo njengoba kulindeleke izinkumbi zabantu. Nemizi yonke yeNkosi izobe imelelekile njengokubikelwa kwayo”, kuphetha uMtwana waseZibindini. 

Usuku lwangoMsombuluko nayilapho kulungiselwa khona amahubo lube nesasasa njengoba amabutho, iNdlunkulu, abantu abasha nomama bebethe shaye ziholwa nguMtwana obephahlwe nguMntwana waKwaFihlinqindi.  Kulezi zifundelo kuhutshwe amahubo kaZulu nabethinta onke aMakhosi amadala.

NgoLwesibili kube nomhlangano obuhanjelwe ngaMakhosi kanye nezinduna eSishayamthetho sakwaZulu esidala. Kule ndlu ebigcwele phama iyodwa into ebidingidwa umsebenzi wangempelasonto nanokuthi lizoba yini iqhaza lezinhlaka zoBukhosi ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi lona uba nesizotha esiwufanele.  Uhlelo lokusondeza impi yeSILO nalo ludingidiwe nokuvele ukuthi isibalo samabutho anesifiso sokusondela sikhulu kakhulu njengoba ngisho iGoli nalo lifunge lagomela ukuba liyadilika.

See Also

UNobhala wobumbano lwezinduna KwaZulu-Natal, uMnu uMalinga ukuqinisekisile ukuthi izinduna ‘kazididekile’ zizobe zonke ziKwaKhangela.

“Siyaweseka lomsebenzi weSILO njengoba sesike sahlangana naso ukuqinsekisa ukwethembeka kwethu kuso. Thina silinde ukuba siphakwe ukuze umsebenzi wesizwe uqhubeke. Izinduna sithi aziphume ngobuningi sihlangane KwaKhangela,” kusho iNduna uMalinga.

Scroll To Top