Now Reading
Isikhungo saMakhosi eShowe
Dark Light

Isikhungo saMakhosi eShowe

Kuqhume amakhwela nemikikizo ngesikhathi kunomcimbi wokuhlaba isoyi obuwenziwa uMasipala iSifunda iKing Cetshwayo obuseShowe ngoLwesibili, lapho okuzokwakhiwa isikhungo sokusebenza Amakhosi akulesi Sifunda. 

UMnuz uThamisanqa Ntuli oyiMeya yesifunda iKing Cetshwayo uthe lesi sikhungo sizodla imali elinganiselwa ezigidini eziyi-R14 kuya phezulu. 

Uphinde wabalula ukuthi lesi sikhungo sizoba nayo yonke into edingwa abaholi bomdabu bakulesi sifunda. 

UNtuli uhlabe isoyi nje ngoMsombuluko iqembu le-Inkatha Freedom Party (IFP), limqoke njengozolimela kwesombango wesikhundla sikandunankulu esifundazweni. 

Yize beliphumile ilanga kodwa abantu bebephume ngobuningi babo bezothamela lo mcimbi. 

Lo mcimbi obudle ngokuzotha ubuhanjelwe abantwana baseNdlunkulu, iziNduna, aMakhosi, iziMeya ezingaphansi kweKing Cetshwayo, izikhulu zoMasipala kanye namaButho abelokhu eyibizile ingoma. 

UMnuz uNtuli uthe: “Namhlanje silapha ukuqopha usuku olubalulekile lokuhlonipha umzabalazo waMakhosi aseNingizimu Afrika ekulweni nengcindezelo yabantu abangaboHlanga ezwenikazi i-Afrika, ikakhulukazi kule Afrika eseNingizimu. Umsebenzi esizowenza namhlanje ungaphezulu nje kokwakha isakhiwo sokubamba imihlangano nokwenza eminye imisebenzi yaMakhosi, kodwa uwuphawu nesichuse sokukhumbula, ukuhlonipha nokubonga umsebenzi owenziwe aMakhosi ekukhululweni komuntu waboHlanga esandleni esinonya samakoloni.

Kuliqiniso ukuthi umzabalazo wokulwa nengcindezelo yabantu abangaboHlanga abanikazi bawo bangempela amakhosi.

Nokho siyaqonda ukuthi kulelikhulu leminyaka esikulo manje, osopolitiki sebezihlalise esihlalweni sokuzinweba badweba isithombe sokuthi yibo abakhulule abantu abangaboHlanga noma yibo kuphela abazabalazela ukuqeda ukubanjwa ngobhongwane ngabamhlophe lapha eNingizimu Afrika” ubeke kanje uNtuli enkulumeni yakhe. 

Ubethi mayekhuluma izihambeli zivungame zitshengisa ukuthi ziyayithakasela inkulumo yakhe uMphemba (AbakaNtuli). 

See Also

“Mina njengoMeya walesisifunda esiqanjwe ngeSILO uCetshwayo kaMpande, ngizwa njalo nginomthwalo wokuqhakambisa iqhaza lamakhosi emzabalazweni wenkululeko. Ukufakazela lokhu engikhuluma ngakho lapha mayelana nomzabalazo wabantu boHlanga.  

Ngakho-ke kusifanele njengesizwe sase Ningizimu Afrika ukuba sikuqonde ukuthi umzabalazo awuqalwanga ngamaqembu ezepolitiki, kodwa aMakhosi yiwona aqala umzabalazo wokulwa nengcindezelo. Kukhona abanye abacabanga ukuthi umzabalazo lona yinto eqale eSharpeville kuya phambili. Kukhona abanye umzabalazo abawuthatha njengento eqale ngokubulawa kwezingane zethu ngowe-1976. Umzabalazo wempela, siwuthatha njengomzabalazo owaqala ngokhukhulelangoqo womzabalazo wezikhali wempi yamaNgisi noZulu kanye nezinye iziwombe zokungqubuzana ezisukela ekuqaleni kwawo 1901. Impi yamaNgisi noZulu iyona esigqame njengempi eqopha ibanga lomzabalazo womuntu woHlanga wokulwela inkululeko” kusho uNtuli ophinde abe  uSihlalo we-IFP esifundazweni noSihlalo weSalga esifundazweni. 

Ube esenxua abantu ukuthi mese kuvotwa bavotele iqembu abawubonayo umsebenzi walo  omuhle, uphinde washo ngaphandle kokungabaza ukuba ukulungele ukuba uNdunankulu esifundazweni. 

“ENkandla lapho engizalwa khona ngashiya ngisebenzile, kuso iSifunda iKing Cetshwayo imisebenzi emihle iyabonakala, angingabazi ukuthi akukho okuyoshintsha noma kuthiwa ngiba uNdunankulu esifundazweni. Ngizoqhubeka ngisebenzele abantu bakithi kanye naMakhosi. Ngicela abantu bengadidwa utsotsi oshintshe isikibha, ekubeni  wakwazi ukudla imali iminyaka emihlanu” kubeka uNtuli. 

INkosi uRussel Nsikayezwe Cebekhulu ophinde amele iqembu le-IFP ePhalamende  uthe: “Amakhosi esifunda ahlangana abona ukuthi idolobha lase Showe yilona elikulungele ukuthi libe nale sakhiwo njengoba kuzoba lula kuwo wonke amakhosi ukufinyelela khona, kwazise ilona eliphakathi nendawo. Siyabonga kakhulu kuMphemba ukuthi awacabange Amakhosi. Asezokwazi ukubamba imihlangano endaweweni ehloniphekile. Ngiyafisa Mphemba ukuthi engathi uNkulunkulu angakugcina, abantu bakithi mese beyakuvotela ukuthi ube uNdunankulu esifundazweni” kusho iNkosi Cebekhulu ebilokhu incoma imisebenzi eyenziwe uMnuz uNtuli eKing Cetshwayo.

Scroll To Top