Now Reading
Ubuxokoxoko phezu kukaMamonga WoSuthu
Dark Light

Ubuxokoxoko phezu kukaMamonga WoSuthu

Ukukhuluma kwabantu bakwaZulu kuthi akuliwa phezu kOmdala (iNkosi). Nokho izindaba ezivela koMkhulu kanye nakuHulumeni sikhomba ukuthi sekunjalo – kulokhu ukungaboni ngaso linye kuphezu kweNgonyama uDinuzulu kaCetshwayo, uMamonga WoSuthu.

Kuvele izindaba zokuthi uHulumeni wesifundazwe oholwa nguMhlonishwa uMaDube Ncube unohlelo lwesikhumbuzo ngoMamonga WoSuthu. Ngokohlelo lukaHulumeni umsebenzi omkhulu uzokwenziwa ezinkundleni kwaCeza nokuzolandela umcimbi wokubekwa kwezimbali ejele laseMgungundlovu lapho iSILO sasOsuthu sagqunywa khona nguHulumeni wamadlagusha emuveni kwempi yaMakhanda. Nonyaka ukube usaphila uMamonga WoSuthu ubezobe egubha iminyaka eli-110.

Zonke lezi zinhlelo esimweni esejwayelekile ziyancomeka ikakhulukazi esikhathini lapho kunokuvumelana ukuthi uBukhosi baba livulandlela emzabalazweni waboHlanga. Nokho amanzi asedungekule njengoba ukukhuluma okuvela koMkhulu ngomlomo kaNdunankulu kaZulu, uMfundisi uButhelezi kungebuhle. UPhungashe esitatimendeni esiphume namuhla uveze okungahle kube yinkinga nokungadunga lo msebenzi.

Esitatimendeni uPhungashe uqophe igama elikhulu lokuthi  Omdala ngeke alubhade kulo msebenzi kakhokho wakhe. Khona lapho kuvele ukuthi akekho ngisho nozodondolezela ngaye Omdala ayomumela. Elinye igama elijikijelwe nguPhungashe elithi “Yize iSILO sibonga imizamo kaHulumeni yokuhlonipha iSILO uDinuzulu, kubalulekile ukuthi izinsuku nezindawo zemicimbi yaseNdlunkulu zigunyazwe yiSILO Samabandla ngaphambi kokuthi kumenyezelwe emphakathini.”

See Also

La magama akhomba ukuthi kukhona ukukhuluma okukhona, ukuthi Omdala neNdlunkulu kabathintwanga ngokwanele. Simi eSishayamthetho ngesonto eledlule iSILO sikhulume ngemisebenzi emibili yokuhlonipha aMakhosi amadala. Kube wukumbulwa kwebunjwamuntu likaMdlokombane kanye nalelo leLembe lokhu okumqoka kangaka kasithanga vu ngakho.

Scroll To Top