Now Reading
Ziyekeleni lezo zinkomo aziseluswe yini: ISILO sizozibambela iNgonyama Trust
Dark Light

Ziyekeleni lezo zinkomo aziseluswe yini: ISILO sizozibambela iNgonyama Trust

Kungakapheli mahora amangaki kuvele izindaba zokuthi ISILO sihoxise loyo obengumkhulumeli waso uMntwana u-Afrika wasOnkweni, kuvele incwadi ebiyenza okufanayo kuSihlalo webhodi le-Ingonyama Trust, iNkosi uThanduyise Nkosinathi Mzimela. Encwadini esiyibhalile, ISILO sinikeze umnqamulajuqu wamahora angama-24 iNkosi yaseMazimeleni  ihoxe njengoSihlalo.  

Kule ncwadi edle ngamagama aqinile Omdala  uveze ukunengeka ngokungaphenduli kukaMzimela ezincwadini asethunyelelwe zona phambilini zimazisa ngokwakamuva ngesikhundla sikaSihlalo we-Ingonyama Trust Board.

Encwadini iSiLO sithe, “Mhla zingama-23 kuMandulo wezi-2023, mina uMisuzulu KaZwelithini ngakuthumelela incwadi eyabe ibhalwe zingama-22 kuMandulo wezi-2023 eyadluliselwa kuwe nge-imeyili eyabe imayelana nokuhoxiswa ekubeni uSihlalo we-Ingonyama Trust Board. Emuva kokuthumela i-imeyili kwacweba iziziba. Ukukhombisa engikushoyo nginameke  lokhu engabe ngikhuluma ngakho.

Kwaphinda futhi zili-13 kuMfumfu wezi-2023 namhla zili-19 kuMfumfu inkulumo yaphinde yathunyelwa kuwe. Kwaze kwaba mhla zili-19 kuMfumfu  wezi-2023 lapho onguMnu uVela Mngwengwe aveza ukuthi bayitholile incwadi. Ukwenza isiqiniseko sokuthi incwadi iyafika ezandleni zakho, kwanxuswa uSherifu waseMgungundlovu ukuba akuthumelele ngesandla incwadi yokuhoxiswa kwakho”. Kuqhuba iSILO.

Maphakathi nencwadi siveza ukuthi saxakeka lapho iSikhonzi Senkantolo sithi mhla zingama- 25 kuMfumfu wezi-2023, uMzimela wenqaba ukwamukela incwadi.  Siqhuba sithi phezu kwalokho yabuye yathunyelwa enye incwadi. Ukufakazela esikushoyo sitshele uMzimela ukuthi sinameke nekhophi ekhombisa ukuthi incwadi yabuya esayithola kuso iSikhonzi Senkantolo.

“Ngiyaphinda ngithi ngokweSigaba 2A (3)(a)  soMthetho iKwaZulu-Natal Ingonyama Trust Act, ongunombolo 3KZ we-1994, ngokoMthetho, yimi engakuqoka. Yimi futhi engiqoke ukukususa ekubeni uSihlalo we-Ingonyama Trust Board, okuyinto ekhulunyiwe nawe phambilini isikhathi esingaphezu kwesisodwa.

Ngifisa ukukuveza ukuthi njengoba kuyimi ngedwa owengamele le Trust ukuphatha ngizozibambela esikhundleni sokuba uSihlalo we-Ingonyama Trust Board,” kugcizelela  iSILO

See Also

Ngasekugcineni kwencwadi iSILO sidonsa ngendlebe uMzimela enze njengokomyalelo kusuka esikhathini ethole incwadi emazisa  ngalokhu. Incwadi ithi uma ehluleka ukwenza njalo ISILO sizobe sesingenayo enye indlela ngaphandle kokuthatha isinqumo esingale kwalesi.

“Ngethemba ukuthi angeke kusaba khona isidingo  sezinyathelo ezinqala ngoba uzokwenza njengokuyalelwa,” kuphetha iSILO.  Kasigcinanga lapho ngoba sibe sesibhalela incwadi iNkosi uTembe nokwake kwakhunywa ukuthi yiyo ebizoba nguSihlalo ukuthi lokho sekuyahoxiswa. 

OMdala uphethe ngokuveza ukuthi usezozibambela ekubeni nguSihlalo we-Ingonyama Trust Board nokuyinto efakazela amagama aphinyiswe nguNdunankulu kaZulu ngesonto eledlule ngesikhathi ethi iMbube ithi aMakhosi kumele azibambele umhlaba, angabanjelwa nguNgqongqoshe eKapa.

Scroll To Top