Now Reading
UMdlokombana ngowawonke umuntu, asimbungaze ngezindlela ezahlukene
Dark Light

UMdlokombana ngowawonke umuntu, asimbungaze ngezindlela ezahlukene

Emhlabeni kunabantu abadalwe ngokukhethekile ngakho behluka. Okuphila kwabo kuthinta izimpilo zabantu abehlukene nasemikhakheni eyahlukene. Thina kwaZulu sinoMdlokombana, ISILO uZwelithini kaBhekuzulu. Lena kwabe kuyiNkosi yezizukulwane njengoba yabusa ezikhathini ezahlukene – ezikhathini zobandlululo nangesikhathi sedemokhrasi.

Nembala kwabe kungumphikeleli wensizwa hayi kuphela ngokuphikelela amadoda akwaZulu esephelelwa ngamandla kepha wenze njalo nangamasiko kaZulu nawavuselele avuka ahlonipheka umhlaba wonke. Lena bekuyiNkosi yoHlanga neNkosi yoMhlanga. Iminyaka engama-35 uzibize zavuma izintombi zikaZulu, ezabeNguni nezinhlanga ezehlukene, zonke zawuphatha ngeqholo umhlanga.

Ngesikhathi sakhe wenze imikhosi kaZulu yacoleka, yahlonipheka futhi yaletha umnotho kubantu bendawo.

Kayigcinanga lapho iNdlondlo kepha eminyakeni yokubusa kwayo ibe yinomfi ehlanganisa izinsizwa umkhumbi wempi kaZulu yenza ukuba yibutho kwaba yinto eyamukelwa kuzo zonke izizukulwane. Webuze zonke izinsizwa sezisho ngazwi linye ukuthi ‘okaNdaba angazidla zonke izinkomo zamadoda, uma ngahle asiphake’.

KoNomathemba (omama) abebeqhamuka kuzo zonke izigodi kweleNdlovukazi uMthaniya uthunge nabo okuningi nobekwakha isizwe, kugxilisa namasiko entsheni kwakha nemindeni.

INdlondlo ibe yisikhuphekhuphe semikhankaso eyahlukene kusuka kwezolimi, ezemfundo, ezemidlalo, ezomnotho, ukuvikelwa kwemvelo nobudlelwane bezizwe ngezizwe. Ngenxa yeNkosi ayeyiyo phakathi kwesizwe nasemhlabeni jikelele, ukwebuza kweSILO esidala akuthintanga iNdlunkulu kaZulu noZulu kuphela kepha kwathinta abantu kuwo wonke amagumbi amane omhlaba.

See Also

Ngenxa yaleli qiniso, njengoba sikhumbula iminyaka emibili yokwebuza kweNdlondlo kulo Ndasa, ngikhulula wonke uZulu nabantu bomhlaba ukuba babungaze iNdlondlo njengefagugu lethu sonke, neNgonyama yesizukulwane sethu. Konke lokhu sikwenze ngenhlonipho emfanele Omdala wethu.


Ushicilelo lokuqala: 10 kuNdasa wezi-2023

Scroll To Top