nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

93 Articles Published | Follow:
Izinkomba ziqagula ukunyuka kwezolimo ezweni

Inhlangano yabalimi bohlanga yamukele njenjabulo ukunyuka kwentengo ekhokhelwaabalimi ngomoba abawuhambise emshinini. Intengo yeRecoverable Value(RV)iyisilinganiso senani…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uyisibani nenhlansi yethemba kwabesimame emdlalweni wegalofu uZethu

Umdlalo wegalofu uthi uyinqabakutholwa kwaboHlanga ngenxa yomlando wobandlululo ube njalo nakakhulu kwisibhuda boHlanga. Umlando wabesibhuda…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Phezu komkhono: Uhlelo lokuhlomisa abalimi kuliwe nendlala

Esikhathini lapho kunokukhala okukhulu ngokunyuka kwentengo yokudla, kamuva nje amazambane namaqanda nokunye, ezolimo zibaluleke nakakhulu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kuhlukene phakathi ukukhuluma ngempi ekwaIsraeli

Njegoba bekulindelekile,  amazwe nezinhlaka zomhlaba zamazwe zizwakalise ilaka ngokwehlukile mayelana nempi equbuke phakathi kwe Israel  ne Palestine

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukwehla nokwenyuka kwemali ekhokhelwa abalimi bomoba

Njengoba beyizinkulungwane abohlanga abaziphilisa ngomoba, Leli phephandaba  linqume ukwelusa ukwehla nokunyuka kwemali ekhokhelwa abalimi bomoba.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
AboHlanga egalofini bazoncintisana eGoli

Abadlali begalofu elikhokhelayo boHlanga  abali-14 bahlasele eGlendower eGoli kuleliviki. Zizobe zitholene phezulu emncintiswaneni iFortress Invitational…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yize kusamfimfa ngaboHlanga egalofini elikhokhelwayo likhona ithemba

AboHlanga basesiFundazweni saKwaZulu-Natal babhukulile bangena ezingeni elikhokhelwayo emdlalweni wegalofu. Yize sebebaningi abohlanga abadlala umdlalo wegalofu,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uhlelo lokusiza abalimi abahlukunyezwa inkinga kagesi

Ukwethulwa kwesikhwama sokulekela abalimi njengoba bekhahlamezwe ngucimicimi kwemukelwe ngehlombe elikhulu. UMnyango Wezolimo, Ezomhlaba Nokuthuthukiswa kwezindawo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Igalofu akuselona elabesilisa kuphela nembokodo isiyazenzela

Isibhuda sengabadi sesiqala ukungenisa  emdlalweni wegalofu onamukhulunyaka uthathwa ngokuthi ungowabesilisa kuphela. Ngokwamarekhodi asemthethweni eNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kusinda kwehlela inkece iyashabalala kuhulumeni okungachaphazela okuningi

NgoNtulikazi umnyango othintekayo wabika ukuthi isabelo zimali siphume emzileni ngesibalo esiyizigidigidi ezili-143.8 zamarandi.

Ithala liyaziphungela kwelokuphakelwa kwezingane ezikoleni

Udaba lwezingqinamba zohlelo lokuphakelwa kwezingane zesikole esifundazwe iKwaZulu-Natal alupheli njengoba sekuvele ukuthi kukhona osonkontileka abakhala ngokuthi abalutholi uxhaso lokubolekwa imali yi-Ithala.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Bagubhe olwenkululeko ngokweluleka ngemikhakha yemisebenzi abafundi baseMalangeni

Umcimbi ubuhanjelwe yzingane zesikole ezibalelwa ezinkulungwaneni ezimbili ebezivela eSihle High nase Malangeni High.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Basola ubuholi obuphezulu ku-ABC ngokunikana izikhundla zobukhansela

UMengameli weqembu lezepolitiki, i-Abantu-Batho Congress, uzithola ephunga impi yegceke njengoba esolwa abangaphakathi eqenjini ngokuphatha iqembu ngathi yikwakhe noma isiphaza.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iqhina embizeni: Ingonyama Trust ithi uhulumeni uyihlinzela ezibini

Intabamlilo ekade ibila igcine isidubulile lachitheka udaka.  Lokhu kulandela umbiko owethulwe nguSihlalo we-Ingonyama Trust Board,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Zithole ukwesekwa izinhlelo zokuvuselela izingxenye zePhoyinti

Izinhlelo zeTransnet National Ports Authority (TNPA) zokuthuthukisa kabusha iPhoyinti echwebeni laseThekwini ngokweseka Uhlelo Olukhulu Lwechweba laKwaZulu-Natal zithole umfutho omkhulu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usomnotho uxwayisa ngenkinga izwe elikuyo

Usomnotho uDawie Roodt uthi iNingizimu Afrika ingase ibheke ukwehliswa kwezinye izikhungo eziklelisa izikweletu zamazwe ngamazwe,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izinhlelo zokufukula osozimboni boHlanga

Enye yezinsika ezibaluleke kakhulu zokwelapha umlando wengcindezelo yezomnotho kwaboHlanga emakhulwini eminyaka eyedlule ukuhlinzeka ngezinhlelo zomnotho ekuhloswe ngazo ukulungisa isimo kubagilwa.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Icala umphikwa odabeni lokucima kukagesi ezweni

Ngesikhathi izwe lisenkingeni yagesi eya ngokushuba uMengameli uCyril Ramaphosa usephike wema ngentaba ukuthi ukuhlinzeka ngogesi kungumsebenzi waHulumeni kaZwelonke. Lokhu ukusho ngesikhathi efaka amaphepha okuphendula enkantolo, lapho abamangali abali-19 okubandakanya namaqembu aphikisayo embale noHulumeni kaZwelonke njengabafanele ukuphendula.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UGodongwana wethule isabelomali ngesikhathi esinzima esizweni

Njalo ngalesisikhathi sonyaka uNgqongqoshe Wezezimali wethula inkulumo yesabelomali ePhalamende. Amaqembu, elibusayo kanye naphikisayo alindeleka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isikhulu se-Ithala senaba ngezinhlelo zokufukula aboHlanga

Omunye wemisebenzi emikhulu yanoma yimuphi uhulumeni ukuthuthukisa ezomnotho. Enye yezinkampani zikahulumeni ezitheswe lelijoka yi-IDFC, kuqala eyayaziwa ngele KwaZulu Finance Corporation. Elabohlanga lihlale phansi neGroup Chief Executive Officer, uPearl Bengu engxoxweni ekhethekile.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umndeni uqonelwe indawo nguhulumeni eNanda Dam

Amanzi yinto ebaluleke kakhulu kumuntu, emndenini, nasesizweni, ngakho ke ukwakhiwa kwengqalasizinda yokuphakela umphakathi amanzi kuyinto…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ithala nosizo kwaboHlanga abasacindezelekile

Ithala liyaqhubeka ukuba ngumalamulela kwaboHlanga abasazithola becindezelekile ngakwezomnotho. Isikhathi esiningi aboHlanga bathi noma bethole amathuba ebhizinisi kwale emandleni okugcina izivumelwano.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Imiphumela kamatikuletsheni iza nokuningi empilweni yomfundi

Empilweni yengane efundayo izivivinyo zikamatikuletsheni ziwuvuthondaba noma ziwupholavuthondaba. Imiphumela iba yibhuloho lokuwelela esigabeni esilandelayo ekungaba yikolishi noma yinyuvesi noma umsebenzi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ungubani uDkt uMkhize?

UDkt uZwelini Lawrence Mkhize yinsizwa yaseMgungundlovu ezalelwe eWillowfountain. Ucijeke kakhulu kwezepolitiki ngesikhathi efundela ubudokotela e-University of KwaZulu-Natal (University of Natal).

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here