Ezemfundo

IDA isingene ngengalo nesiphanga kolwabafundi neNSFAS

IDA ithi ingcabha manje isikuKhongolose okumele uphumele obala ngokuthi umiphi ngokulekelelwa kwabafundi ngezimali.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi bahlela ukungena emgwaqeni ngoNsfas

Isonto elizayo lingase livulwe ngchungechunge lemibhikisho yabafundi abakhalela ukushaywa ngemfe ipindiwe ngabengamele isikhwama sokulekelela abafundi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imfundo yethu kumele engabe iwudondolo lokusiphumelelisa kokuningi

Uma ucabanga ukuthi izwe ngelethu, siyalibusa, nokuthi sisazolibusa, kumele ucabange kabili ngoba kuningi okusamele kulungiswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bagubhe olwenkululeko ngokweluleka ngemikhakha yemisebenzi abafundi baseMalangeni

Umcimbi ubuhanjelwe yzingane zesikole ezibalelwa ezinkulungwaneni ezimbili ebezivela eSihle High nase Malangeni High.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuye ngombiko welaboHlanga ngogcobho kuNSFAS

Ngasekuqaleni konyaka ophezulu we-2023 elaboHlanga laba yiphephandaba lokuqala ukubika ngelakubiza ngokungahambi kahle kwezinto esikhwameni esiseka ngezimali abafundi basezikhungweni zemfundo ephekeme iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebelala emaphaseji emanyuvesi ngenkinga yemali nezindawo

Njengoba elaboHlanga lashicilela embikweni wayo wangoMasingana ngomsindo onyonyobela izikhungo zemfundo ephakeme kuleli sekuya ngawo amagama enkehli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Engakaligwinyi uNzimande, isiqalile imibhikisho ngoNSFAS

Emasontweni amabili edlule uNgqongqoshe Wemfundo Ephakeme, iSayensi Nokuqeqesha uDkt uBlade Nzimande ngokuhlanganyela noSihlalo Webhodi leNational…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ituse ukusebenza kanzima intokazi ephume phambili eKing Cetshwayo 

"Ukuphumelela akuyi ngokuthi uqhamuka ekhaya elinjani, ungaqhamuka endaweni yasemakhaya noma emjondolo kodwa uphumelele inqaba nje uma uzazi ukuthi ufunani empilweni".

Lawa ngamazwi aphinyiswe uNomonde Nxumalo izolo ngoLwesine ekhuluma nelaboHlanga eSikhaleni Tvet College.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuhlukunyezwa ngokubhozomelana kwabafundi kuhamba ibanga elide

Ingcindezi ebhekene nentsha ezikoleni okuhlanganisa ukuncintisana ngamakhaya ephuma kuwo, isimo senhlalo kanjalo nokuchomelana ngobukhazikhazi kwazise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu kungenzeka yini kuvulwe ngeziteleka emanyuvesi?

Seziqalile ukuzwakala izikhalo zaminyaka yonke kubafundi abaphase umatikuletsheni ngokungalazi ikusasa labo ngenxa yengcindezi abayithola esikhwameni sokubasiza ukuqhubeka nezifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola inhlese yezepolitiki ngophenyo lukaNzimande eMangosuthu

UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande usebenzise amandla akhe kuleli sonto wahlakaza uMkhandlu Ophethe esikhungweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufaka igxalaba uMasipala uMsinga ekulekeleleni abafundi bendawo

Yize zikhona izingqinamba kwezemfundo kodwa uMsinga nawo awumncinyana njengoba usathathwa njengezinye zezindawo ezisasalele emumva ngokuthuthukiswa,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayifuneki inhliziyo engaphandle kulesikhathi sonyaka

Sesibala izinsuku ngaphambi kokuthi sifike emaphethelweni onyaka. Angifuni ukusho lutho ngawo kodwa ngifuna ukusika elijikayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiqondo ayingahambi uma kucisha ugesi

Abantu abaningi badumele futhi baphonse ithawula ngenxa yesimo esibhekene naso. Abanye ungaze ucabange ukuthi imiqondo yabo ihambe uma kuhamba ugesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kushaywa edonsayo eMnyangweni Wezemfundo Ephakeme

Isiphakamiso somnyango womfundaze kaHulumeni iNSFAS sikucacisa ngokusobala ukuthi kushaywa edonsayo kwelaseNingizimu Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungayilindeli imiphumela emihle ongayisebenzelanga

Lo nyaka, njengalowo odlule, ubunobunzima bawo kanye nezinkinga eziningi ezifaka phakathi ukhuvethe lolu esibhekene nalo. Ubunzima ebesibhekene nabo onyakeni ofile kanye nalona ophezulu abusho ukuthi impilo ayisaqhubeki.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali baneqhaza elikhulu kwababhalayo

Njengoba abafundi beqalile ukubhala, umzali uneqhaza elikhulu okumele alibambe ukuze bephumelele.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abanikazi bezinkundla zokuxhumana abanandaba nabantu

Inkinga enkulu ngezinkundla zokuxhumana kubantu abaningi, ikakhulu abasha, isikhathi abasichitha kuzona bengenzi lutho eyinzuzo kubo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga abakaphumi eGibhithe

Uma unaso isikhathi sokuvakashela umlando wakuleli, uzothola ingxeye yesizathu esafaka aboHlanga eGibhithe abakulo ngokwahlukana kwabo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Buyini Ubuholi?

Umbhali ubona kufanele umholi akwazi ukuzihola yena kuqala ngaphambi kokuhola abantu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi sebevumele ukulawula indlala yezisu

Ezinsukwini esiphila kuzo kusobala ukuthi abantu abaningi bacabangela ezabo izisu. Ngisho nesibathembile osopolitiki nabo bazicabangela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luthele usawoti esilondeni kwezemfundo emabangeni aphansi

Ngokocwaningo, olushicilelwe abezemfundo emabangeni aphansi, babalelwa Phakathi kuka-650 000 kuya ku-750 000 abantwana abaphakathi kweminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siphezulu isibalo sabafundi abashiye izikole selokhu kuqale uKhuvethe

Bekuhlukene imbono kwizakhamuzi zase Ningizimu Afrika ukuthi ngabe ngoMsombuluko izingane kumele yini zibuyele ezikoleni. Lemibono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinqa zihleli obala kubaholi nohulumeni wakuleli

Njengomuntu okhuthaza umphakathi, ikakhulukazi intsha, ngifisa ukungezwakali sengathi ngithela usawoti esilondeni noma ngiqonde ukudelela ubuholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now