Ezemfundo

Nakulokhu kungenzeka yini kuvulwe ngeziteleka emanyuvesi?

Seziqalile ukuzwakala izikhalo zaminyaka yonke kubafundi abaphase umatikuletsheni ngokungalazi ikusasa labo ngenxa yengcindezi abayithola esikhwameni sokubasiza ukuqhubeka nezifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola inhlese yezepolitiki ngophenyo lukaNzimande eMangosuthu

UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande usebenzise amandla akhe kuleli sonto wahlakaza uMkhandlu Ophethe esikhungweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufaka igxalaba uMasipala uMsinga ekulekeleleni abafundi bendawo

Yize zikhona izingqinamba kwezemfundo kodwa uMsinga nawo awumncinyana njengoba usathathwa njengezinye zezindawo ezisasalele emumva ngokuthuthukiswa,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayifuneki inhliziyo engaphandle kulesikhathi sonyaka

Sesibala izinsuku ngaphambi kokuthi sifike emaphethelweni onyaka. Angifuni ukusho lutho ngawo kodwa ngifuna ukusika elijikayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiqondo ayingahambi uma kucisha ugesi

Abantu abaningi badumele futhi baphonse ithawula ngenxa yesimo esibhekene naso. Abanye ungaze ucabange ukuthi imiqondo yabo ihambe uma kuhamba ugesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kushaywa edonsayo eMnyangweni Wezemfundo Ephakeme

Isiphakamiso somnyango womfundaze kaHulumeni iNSFAS sikucacisa ngokusobala ukuthi kushaywa edonsayo kwelaseNingizimu Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungayilindeli imiphumela emihle ongayisebenzelanga

Lo nyaka, njengalowo odlule, ubunobunzima bawo kanye nezinkinga eziningi ezifaka phakathi ukhuvethe lolu esibhekene nalo. Ubunzima ebesibhekene nabo onyakeni ofile kanye nalona ophezulu abusho ukuthi impilo ayisaqhubeki.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali baneqhaza elikhulu kwababhalayo

Njengoba abafundi beqalile ukubhala, umzali uneqhaza elikhulu okumele alibambe ukuze bephumelele.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abanikazi bezinkundla zokuxhumana abanandaba nabantu

Inkinga enkulu ngezinkundla zokuxhumana kubantu abaningi, ikakhulu abasha, isikhathi abasichitha kuzona bengenzi lutho eyinzuzo kubo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga abakaphumi eGibhithe

Uma unaso isikhathi sokuvakashela umlando wakuleli, uzothola ingxeye yesizathu esafaka aboHlanga eGibhithe abakulo ngokwahlukana kwabo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Buyini Ubuholi?

Umbhali ubona kufanele umholi akwazi ukuzihola yena kuqala ngaphambi kokuhola abantu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaholi sebevumele ukulawula indlala yezisu

Ezinsukwini esiphila kuzo kusobala ukuthi abantu abaningi bacabangela ezabo izisu. Ngisho nesibathembile osopolitiki nabo bazicabangela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe luthele usawoti esilondeni kwezemfundo emabangeni aphansi

Ngokocwaningo, olushicilelwe abezemfundo emabangeni aphansi, babalelwa Phakathi kuka-650 000 kuya ku-750 000 abantwana abaphakathi kweminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siphezulu isibalo sabafundi abashiye izikole selokhu kuqale uKhuvethe

Bekuhlukene imbono kwizakhamuzi zase Ningizimu Afrika ukuthi ngabe ngoMsombuluko izingane kumele yini zibuyele ezikoleni. Lemibono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinqa zihleli obala kubaholi nohulumeni wakuleli

Njengomuntu okhuthaza umphakathi, ikakhulukazi intsha, ngifisa ukungezwakali sengathi ngithela usawoti esilondeni noma ngiqonde ukudelela ubuholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi budinga ulwazi, imfundo nesikole

Kubuhlungu ngoba uma uke wathinta indaba yesikole kanye nobuholi, ikakhulu uma ukhuluma naboHlanga, kuba sengathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umuntu omusha nepolitiki nezombusazwe

isimo sezepolitiki kanye nesombusazwe kulezi zinsuku sikushiya ushaqekile futhi ungazi ukuthi uthini. Uma usathi usabhekene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusho ukuthini ukunyuka kwezibalo zabangasebenzi kwaboHlanga?

Isibalo sabantu abangasebenzi nabalahlekelwe imisebenzi kusukela ngonyaka odlule siyethusa, sizwisa ubuhlungu futhi silahlisa ithemba. Ukumenyezelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvalo ngobuhanguhangu kwangqondonkulu KwaZulu-Natal

Sekukhona ukukhathazeka ukuthi umlilo oqale eDurban University of Technology (DUT) ngoLwesithathu ungahle ube wubuhanguhangu wenabele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthishanhloko uhubhe unogada ngesibhamu kwaNdengezi

Unogada wesikole sakwaNdengezi usola uthishanhloko walesi sikole ngokumgijimisa ngesibhamu kulandela ukuphumela kwakhe obala ekhala ngokungaholelwa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhomishini inika abalawuli bezikole amandla athe xaxa

Kuvamile ukuthi kube nokukhononda kubazali ngezimpahla zezikole ezimba eqolo ikakhulukazi kulabo bahlinzeki abasuke bejutshwe izikole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibono yehlukene ngoxhaso lweNSFAS kweminye imikhakha

Isikhwama iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) sikhiphe incwadi eveza ukuthi kuneziqu noma izifundo esingeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkinga ngohlelo lokuphakela abafundi kuleli

Kulindeleke ukuthi uMnyango Wemfundo Eyisisekelo wethulele inkantolo indlela ozosebenza ngayo ukulungisa umonakalo maqondana nokuphakelwa kwabafundi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now