Now Reading
Izinkomba ziqagula ukunyuka kwezolimo ezweni
Dark Light

Izinkomba ziqagula ukunyuka kwezolimo ezweni

Inhlangano yabalimi bohlanga yamukele njenjabulo ukunyuka kwentengo ekhokhelwaabalimi ngomoba abawuhambise emshinini. Intengo yeRecoverable Value(RV)iyisilinganiso senani likashukela kanye nemolasi ezotholwa kumoba olethwe ngumlimi ngamunye futhi ibalwa ngale ndlela elandelayo: RV % umoba. = S – dN – cF. Elabohlanga lixoxisane noDokotela Siyabonga Madlala(SM) onguSihlalo wenhlangano
yabalimi bohlanga, iSouth African Farmers Development Association ngalokhu.

Elabohlanga: Njengoba amasizini amabili alandelanayo intengo yeRV ibilokhu inyuka.
Lithini ilaka lakho?

SM: Isizini ka-2023/2024 ibe unyaka omuhle embonini kashukela, sijabule kakhulungokunyuka kwentengo yeRV kule sizini. Intengo ye-RV yesikhashana ekhokhwaekupheleni kuka-Mfumfu wezi-2023 mayelana nesizini ka-2023/2024 ngokulethwakukamoba kuze kube sekupheleni kukaMandulo wezI-2023 ibekwe ku-R7.457,06ngethani ngalinye le-RV, lokhu kusho ukunyuka ngamaphesenti angama-37 umakuqhathaniswa ne-RV yokugcina ka-2022/2023. Lokhu kwenyuka kudalwe ikakhulukazi ukwenyuka kwentengo kashukela wakuleli ngo-14,15%. kanye nokwenyuka kwentengo kashukela wendawo ngo-13,4% kusukela mhla ziyisi-7 kuNhlangulana wezi-2023 kanye nemali engenayo elinganiselwe yokuthekelisa esekelwe ekwenyukeni kwesilinganiso sikashukela womhlaba esilinganiselwa kunombolo 11.

Elabohlanga: Ngabe aninakho ukwethuka ngokuthi intengo yokugcina yaselesiziniingehla, ichaphazele abalimi njenganesizini edlule noma mhla kumnyama phansingowezi-2018/19?
SM: Kule sizini yamanje (2023/2024) asilindele ukubona ukwehla kwentengo yokugcina ye-RV ngoba izinkampani ezigayayo ezingaphansi kwezokutakulwa kwebhizinisi zithembise ukuhlonipha zonke izinkokhelo zazo okufanele zikhokhelwe i-South African Sugar Industry (SASA) kule sizini.

See Also

Elabohlanga: Lokunyuka kwentengo ekhokhelwa abalimi ngabe yanele na ukuvala
imbobo eyakhiwe yizindleko ezinkulu zadizili, izibhelu nokukhokhela abasenzi?
SM: Noma sijabule nge-RV Price yakamuva, akwanele ukuvala ukulahlekelwa
ngokwezimali okubhekene nabalimi bethu kumasizini amathathu edlule. Intengo
kamanyolo iyakhuphuka, amakhemikhali ukwenyuka kwentengo kanye nokwenyuka
kwentengo kadizili kuphezulu kakhulu kunentengo yesikhashana yakamuva.

Ngokocwaningo olukha phezulu olwenziwe Elabohlanga, isimo somnotho singase
siziphazamise lezizindaba ezinhle kubalimi njengoba izinto ezifana nentela
yebhangengodla ilokhu inyukile. Izibalo zikhomba ukuthi ezolimi eNingizimu Afrika
zingase zinyuke ngamaphesenti amathathu kuphela. Imboni yezolimo kuthenjelwe
kakhulu kuyo ngoba iqasha abantu abanining.

Scroll To Top