ezolimo

Intsha ayibe ngabangani nenhlabathi – IMeya

Inxuse ukuba kusetshenziswe umhlaba ngenhloso yokulima kukhandwe umnotho wezakhamizi zikamasipala iMeya yaseJozini uMnu uMfananaye Mathe. Ubethula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko zokukhiqiza umoba zenyuswa ezikamanyolo

Imboni yezolimo inengcindezi enkulu ngenxa yokukhuphuka kwentengo kamanyolo. Ukusukela ekuqaleni kwanonyaka intengo kamanyolo yamazwe ngamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amantongomane nokotini kuchuma kalula emasimini kamoba kuleli

Ukotini awufani nama-macademia wona adinga imali eningi ukuwaqala. Abomshini bakakotini bavamise ukuboleka abalimi imishini edingekayo, ngaleyo ndlela abalimi bagwema izindleko zokuthenga imishini yokusebenza.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngentela kashukela ezoba zindleko kubalimi

ISAFDA ikhala kakhulu ngokuthi abalimi abalima umoba ngokuncane bazolimala kakhulu uma kunganyuka intela kashukela njengoba intengo kashukela ithembele kakhulu ekuthengweni kukashukela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano esinqala phakathi kwenhlangano yabalimi noMnyango

Ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni yanoma yisiphi isizwe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma sekushaya isikhathi sokutshala, labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zithe ukuqhilika izihlathi kubatshali bakamoba kamuva

Esikhathini lapho amabhizinisi amaningi kubandakanya nabalimi bekhala esimantshiyane ngenxa yomthelela wokhuvethe kanye nezibhelu, abalimi bamoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwethule uhlelo lokuthuthukisa intsha esembonini yezolimo

KWETHULWE ngokusemthethweni uhlelo lokufakwa kwentsha engasebenzi embonini yezemisebenzi yezolimo ngenhloso yokuyinika amava azoyisiza iqasheke noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhonto wezibhelu uphumele kubalimi

Izulu seliphindele esishozini kwabohlanga abasembonini yashukela njengoba I-Sezela Mill Group Board inqume ukunqaba umoba owasha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva

AboHlanga abasembonini yomoba basengcupheni yokulahlekelwa kunabobonke ngenxa yodungunyane oluhlasele ezweni. Iningi lalabalimi abalima ngokuncane abalelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqubuka kwamatele kufadalalisa umnotho wezwe

Umnotho wesifundazwe iKwaZulu-Natal ovele usesimweni esingesihle ngenxa yokhuvethe nezinkinga ezandulela ukhuvethe ungase uzike kunakuqala njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe ubafuna befingqe imikhono abagogodile kwezolimo

Esikhathini lapho umnotho uzika ngamandla futhi kunesikhalo esikhulu ngezibalo zentsha engasebenzi, kunenhlansi evelayo esifundeni iKwaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yokusimamisa abalimi abancane

Abalima ngokuncane abaningi labo ngaboHlanga bazohlomula kakhulu njengoba kusaqhubeka imizamo yokusimamisa imboni yashukela eyondla abalimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wasemapulazini ungakhinyabezwa ukungaphephi

Umsebenzi wezolimo muhle, kodwa unezinkinga eziningi. Enye yezingqinamba zalo msebenzi ukuphepha kwabalimi, abasebenzi kanye nemindeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bajabula babuya neno abalimi ngezimvula zakamuva

UNhlangulana yinyanga evamise ukuba yiyona eyomile kodwa kulo nyaka ezindaweni ezithile esifundazweni iKwaZulu-Natal kune imvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunyuka kwentengo kushiye abalimi bencumile

Abalimi bakamoba bahleka bodwa ngenxa yokunyuka kwentengo kashukela ebizwa ngeRecoverable Value Price yafinyelela ezi-R5196.13 ngethani.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now