Ukuhlaziywa Kwezindaba

Akubona bonke abavumelana nendlela yokwenza

Yize kukhona ukuvumelana ekutheni elakuleli lisotakwini uma kufika kugesi nomnotho  inkulumompikiswano isekuthini izwe liphuma kanjani kulokhu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku zokugcina? URamaphosa kuvuthondaba

Njengoba bekulindelekile ihlandla lesibili seliqalile ukusinda kuMengameli wezwe uRamaphosa. Ezinyangeni ezimbili ezedlule waqokwa ihlandla lesibili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsinsi Wokuzimilela: Umphehli wozwathi noma umalamulela waboHlanga?

Izingqinamba ezikhona muva nje eNingizimu Afrika seziphoqe abantu abehlukene ukuthi bakhe izinkundla lapho bephawula khona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abakhuzi bempi yokhetho lwezi-2024: Ngelikabani iqhingasu elizophumelela?

Kunoma yiyiphi impi kuba khona amagumgedlela ayibamba phansi kepha nawo akhuzwa ngabakhuzi bempi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyawuzala nkomoni? Ibutho likaRamaphosa lehlandla lesibili

Abanye bathi ihlandla lesibili  nokuvame ukuba kube ngelokugcina kupolitiki  liyamushintsha umuntu. Kanti abanye bathi kungalesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu ezwa amanzi ngobhoko ngokubambisana

Elungiselela unyaka ozayo aseqalile imizamo yokusebenzisana yize kusekude ukuba athembane.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku ezili-100: Ngabe eleNdlovukazi uMthaniya lisezandleni ezifanele?

Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesimqoka kwipolitiki nepolitiki yezomnotho. Lobu bumqoka kusobala njengoba manxa lesi sifundazwe sikhwehlela iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhulumeni wabanqobi, imuva nephambili

Umbuzo uthi ngabe uHulumeni oholwa nguMaDube uza nezinguquko ezinqala noma uzoqhubeka kulokho okwabe kuqalwe nguKhuzeni naye owayejutshwe yiqembu?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu

Lona kwakumele kube wumcimbi wokuzigqaja kwesizwe. Indawo kwabe kusesikhumulweni sezindiza esisha iKing Shaka International. Kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sukuma ‘Mangobe’ bakubone

Ezinyangeni ezedlule kuke kwaba nemibuzo ngesimo sempilo yakhe kanjalo nangokuthi ngabe sisamfanele yini isikhundla akuso.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bezinhloli ezinamabatha embusweni nasekuphepheni kwezwe

Kuleli sonto iNingizimu Afrika ingene kwesinye isigaba esiyingozi ngesikhathi loyo owayephethe uphiko lwezinhloli kuleli iState…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yivume wethu: URamaphosa wehluleke wancama ukubumba uKhongolose

• Imiphumela yokhetho lweTheku iwubufakazi bokujula kofa • Inqola isiyobhajwa engqungqutheleni “Ngicabanga ukuthi imiphumela yokhetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi: ISihlalo odakeni lwepolitiki yamaqembu eMkhandlwini iZululand

• Amaqembu abangayo azisikela kwelinonile • Lo mdlalo oyingozi ungaba nomthelela Sekukhona ukukhathazeka ngokucija kwemikhonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqalekiso sehlandla lesibili: Lindela uRamaphosa owehlukile

• Umbiko kaZondo ungaba yisiqalo sokuchoboza izimbangi • Kuningi okuzoguquka kuHulumeni Emlandweni wepolitiki ihlandla lokugcina …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwi lokugcina: Owezi-2021 kube ngunyaka womvoti kuleli

INingizimu Afrika inomlando omude womzabalazo. Lokhu kusuka ngesikhathi lapho umzabalazo lona usaholwa wuBukhosi namafelankosi kuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhuku elingahle liguqule isimiso sepolitiki yakuleli

UMntwana uvikela ifagugu elinguye nomndeni wakhe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zokusolwa, ezokuboshwa bese likuthetha icala

Isinqumo sikaKhongolose kuzwelonke sokuthi kuhoxe ezikhundleni zobuholi amalungu abhekene namacala ezinkantolo singabukeka siwumzamo wokuxazulula ingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezobulungiswa: Uma uheshe uqaphe amatshwele ngubani oqaphe uheshe?

Ngeke kuqokwe umlungu noma ophikisana nobulungu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani Obulele AboHlanga? Ingozi yokubuza ibhasi libhaliwe

Yize umlilo kubukeka usubhuliwe kuyaqapheleka ukuthi asakhona amalahle angahle aqubule omunye nongaba yingozi. Ukubulwa kwaboHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zezibhelu: Kukhalwa nxazonke njengoba nomphakathi wamaNdiya ukhomba izibazi

Nakuba kukhalwa ngokubulawa kwaboHlanga ePhoenix eNyakatho yeTheku nakwaboMdabu baseNdiya sikhulu isililo njengoba abanye babo belahlekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe lobu ubuso bevukelambuso noma umesulelo?

Lona umbuzo osezingqondweni zabantu abaningi emveni kokuthi uMacingwane ezinikele emaphoyiseni emva kokuvela ukuthi ungomunye wabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
NaboHlanga bangabantu: Uhulumeni uncelisa amawele odabeni lwasePhoenix

Umlando othinta aboHlanga nomphakathi wamaNdiya awukaze ungabi nokungaboni ngaso linye. Lokhu ezikhathini ezedlule kudalwe yizizathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo

Umnotho wendawo uhangulekile ngumlilo okhona

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlayezo nomumo ngokuboshwa kukaZuma

Abantu kabayanga nganxanye bengemanzi kolukaMsholozi

This content is for subscribers only.
Login Join Now