Ukuhlaziywa Kwezindaba

Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu

Lona kwakumele kube wumcimbi wokuzigqaja kwesizwe. Indawo kwabe kusesikhumulweni sezindiza esisha iKing Shaka International. Kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sukuma ‘Mangobe’ bakubone

Ezinyangeni ezedlule kuke kwaba nemibuzo ngesimo sempilo yakhe kanjalo nangokuthi ngabe sisamfanele yini isikhundla akuso.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bezinhloli ezinamabatha embusweni nasekuphepheni kwezwe

Kuleli sonto iNingizimu Afrika ingene kwesinye isigaba esiyingozi ngesikhathi loyo owayephethe uphiko lwezinhloli kuleli iState…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yivume wethu: URamaphosa wehluleke wancama ukubumba uKhongolose

• Imiphumela yokhetho lweTheku iwubufakazi bokujula kofa • Inqola isiyobhajwa engqungqutheleni “Ngicabanga ukuthi imiphumela yokhetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi: ISihlalo odakeni lwepolitiki yamaqembu eMkhandlwini iZululand

• Amaqembu abangayo azisikela kwelinonile • Lo mdlalo oyingozi ungaba nomthelela Sekukhona ukukhathazeka ngokucija kwemikhonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqalekiso sehlandla lesibili: Lindela uRamaphosa owehlukile

• Umbiko kaZondo ungaba yisiqalo sokuchoboza izimbangi • Kuningi okuzoguquka kuHulumeni Emlandweni wepolitiki ihlandla lokugcina …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwi lokugcina: Owezi-2021 kube ngunyaka womvoti kuleli

INingizimu Afrika inomlando omude womzabalazo. Lokhu kusuka ngesikhathi lapho umzabalazo lona usaholwa wuBukhosi namafelankosi kuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhuku elingahle liguqule isimiso sepolitiki yakuleli

UMntwana uvikela ifagugu elinguye nomndeni wakhe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zokusolwa, ezokuboshwa bese likuthetha icala

Isinqumo sikaKhongolose kuzwelonke sokuthi kuhoxe ezikhundleni zobuholi amalungu abhekene namacala ezinkantolo singabukeka siwumzamo wokuxazulula ingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezobulungiswa: Uma uheshe uqaphe amatshwele ngubani oqaphe uheshe?

Ngeke kuqokwe umlungu noma ophikisana nobulungu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani Obulele AboHlanga? Ingozi yokubuza ibhasi libhaliwe

Yize umlilo kubukeka usubhuliwe kuyaqapheleka ukuthi asakhona amalahle angahle aqubule omunye nongaba yingozi. Ukubulwa kwaboHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zezibhelu: Kukhalwa nxazonke njengoba nomphakathi wamaNdiya ukhomba izibazi

Nakuba kukhalwa ngokubulawa kwaboHlanga ePhoenix eNyakatho yeTheku nakwaboMdabu baseNdiya sikhulu isililo njengoba abanye babo belahlekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe lobu ubuso bevukelambuso noma umesulelo?

Lona umbuzo osezingqondweni zabantu abaningi emveni kokuthi uMacingwane ezinikele emaphoyiseni emva kokuvela ukuthi ungomunye wabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
NaboHlanga bangabantu: Uhulumeni uncelisa amawele odabeni lwasePhoenix

Umlando othinta aboHlanga nomphakathi wamaNdiya awukaze ungabi nokungaboni ngaso linye. Lokhu ezikhathini ezedlule kudalwe yizizathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo

Umnotho wendawo uhangulekile ngumlilo okhona

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlayezo nomumo ngokuboshwa kukaZuma

Abantu kabayanga nganxanye bengemanzi kolukaMsholozi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iNkandla iyinjolozela yomlando

Ezinsukwini ezingengaki izwe nomhlaba bazothola impendulo engaguqula umbusazwe nokubukwa kweNingizimu Afrika Kubantu abaningi indawo iNkandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utavatava: Selibuswa yizinkantolo ngoba ipolitiki yehlulekile

Osekwahlula osopolitiki kufezwa yizinkantolo. Amandla evoti ngeke asasho lutho ukuya phambili Ukubizwa kwegama elithi Jacob…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
YINI LE ESEGAMENI?

Kwabanganaki lolu wusuku nje olwejwayelekile kepha kumalungu kaKhongolose nalaba abadlelana nawo wusuku olumqoka nathe ngobuchule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sezincijo izimpondo zenyathi: Umkhankaso wehlandla lesibili

UMfo kaSamuel uzihlela kabusha. Kanti nomfo kaNgcinamazwi uyala ukuguqa  Kulabo abaqaphela umgqigqo wepolitiki yakuleli kuyacaca…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng

Waqala engahlonishwa ngozakwabo nabezindaba. Sekuqalile ukuhunyushwa kwehlandla lakhe Esinye sezishoshovu zaseRussia zeminyaka eyedlule, uMnu uLev…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo

Amakhosana namakhosazana sebefuna okwakwabo. Abanye aboHlanga sebehlalele iphalishi Cishe sebekwenze konke. Bagcwalise izinkundla bandisa nabavoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzehlisa okunenhloso: Umdlalo wezitoyitoyi

Lona ngumdlalo wezingcwephezi kanti zombili zizozuza kuwo Lawa ngamadoda amabili okungelula ukuwachiliza nokungakhulumi ngawo manxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma ushisa izwe noma uphunga amazondo?

Ngonyaka we-1996 iNingizimu Afrika yaqopha umlando ngesikhathi yethula uMthethosisekelo omusha nowabe uncike ekuhlonipheni amalungelo abantu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now