Ubuchwepheshe

Ukuqeqeshwa kwentsha kwezamandla elanga

Inhlangano engenzi nzuzo, iKwaZulu Natal Education Development Trust, ngokubambisana noMasipala eThekwini bethule umklamo wengqalasizinda yamandla kagesi avuselelwayo.

Ubuciko besithombe: Umlando ophakelwa ngeso

Ikusasa lethu njengabantu liyohleze lixhumene nemumva lethu, ngisho noma sesithuthuke kangakanani ngobuchwepheshe nangolwazi. Kunoma iyiphi…

Ezokuphepha ziqinisiwe kulamaholide eThekwini

IMeya yaseThekwini uMnu Mxolisi Kaunda wethule umkhankaso owaziwa nge ‘Durban Sizzling Summer’ ngoMandulo ngenhloso yokuheha…

Bakhalaza ngokukhokhelwa amakinati abashayeli be-Uber neBolt

Zilokhu zikhuphuke njalo izikhalazo zabashayeli bezimoto ezithutha ngaphansi kwezinkampani iBolt ne-Uber ezaziwa nge-ride hailing, abakhalaza…

Uthando lwezobuchwepheshe lumenze wasungula i-App yamaciko

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngibhale ngokubaluleka ngokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini, nokuthi lokhu kungawulekelela kanjani umnotho…

Imbangi yeTwitter: Ngabe iThreads iza nokwehlukile?

Kuningi esikubone kwenzeka kwezokuxhumana kuleli sonto emhlabeni. Okunye kwakho kube ukwethulwa kwenkundla entsha sha yezokuxhumana…

Makusabalaliswe ezokuxhumana: Amakilasi edijithali makangagxili ezikoleni kuphela

Ngesonto eledlule sikhulume ngezigqila zobuchwepheshe, lapho besibheka indlela engeyinhle esisebenzisa ngayo ubuchwepheshe bezokuxhumana njengamaselula namakhompuyutha…

Izigqila zobuchwepheshe: Masingalawulwa yizinkundla zokuxhumana

Sisasekuyo inyanga yentsha, sengike ngakuqaphela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi iningi labantu selifaka noma yini nje ebukeka…

Umnotho usemhlabathini: Imiphakathi ayifunde ukuzimela

Engosini eyedlule ngibhale ngokubaluleka kokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya. Kungithokozisile ukuphawula kwabafundi belaboHlanga ngalokhu, nokho ngiqaphelile…

Phezu komkhono: Ukuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya

Amakhono ayisisekelo sempilo yabantu. Yiwona asetshenziswayo emiphakathini ukuphemba impilo. Ngaphandle kwawo impilo esiyiphilayo ingefiphele. Imvamisa…

Impi yamarobhothi isemnyango: Ngabe sihlome ngokwanele siyindlu emnyama?

Lesi isikhathi sokuba sisabalalise ukusebenza kwemicabango nemiqondo yethu siyindlu emnyama ngomkhakha wobunjiniyela be-robotics.

Makuphuculwe isiko lokufunda nokufundisa ezikoleni zikaHulumeni

Ekuqaleni kwalonyaka uMphathiswa wezeMfundo KwaZulu-Natali uNks uMbali Frazer utshele amalungu ePhalamende ukuthi uMnyango wakhe uthenge…

IPhasika lokuqala malibe ubufakazi bokubaluleka kobuchwepheshe kumaKhrestu

Kulempelasonto amaKhrestu emhlabeni jikelele azobe ekhumbula ukufa nokuvuka kukaJesu Khrestu, uMsindisi wawo. Lesi yisikhathi esibalulekile…

I-inthanethi ingaba isango lempumelelo kumaciko amaningi e-Afrika

Izwe laseNigeria lidume kakhulu kwezikaqedisizungu uma liqhathaniswa namanye amazwe ase-Afrika ngenxa yedumela lamafilimu abo kuleminyaka…