Now Reading
UGumede ubangula iva embonini kashukela 
Dark Light

UGumede ubangula iva embonini kashukela 

Okwenzeke kamuva embonini yashukela kubukeka kufaka umbuzo othi lingase libanguleke yini iva onyaweni lwayo. 


Abalimi bamoba kunyaka kashukela wezi-2022/23 balimala kakhulu njengoba intengo abakhokhelwa yona emshinini okuyi rv price yehla ekupheleni konyaka. Ukwehla kwalentengo kwasho ukuthi labo ebebekhokhelwe ngentengo ehlawumbiselwe phakathi nonyaka, babekhokhelwe ngokweqile. Lelonani ekwakweqeke ngalo imishini yashukela yayibamba emalini egcinwayo. Lemali egcinwayo abalimi bayithole ekuqaleni konyaka olandelayo. Isimo saba sibi ngendlela yokuthi abanye bazithola besakweleta.

Ukukweleta kwabo kwasho ukuthi emalini yomoba abawufaka emishinini nonyaka kufanele kuqale kukhokhwe isikweletu. Lokhu kuvule imbobo enkulu kubalimi abaningi. Lenkinga yokwehla kwentengo ekhokhelwa abalimi yadalwa ngukuthi inkampani enkulukazi ewuTongaat Hullett ayikwazanga ukukhokha ilevy kwa-South African Sugar Association njengoba isezinkingeni, futhi isifakwe ngaphansi kwabatakuli. 

Ingena ezinkingeni iHulett nje yingoba abaphathi bayo okubandakanya amalunga ebhodi nabaphathi bezimali kwatholakala ukuthi baqambe amanga ngesimo sezimali zenkampani. Lokhu babekwenzela ukuthi intengo yamasheya eHulett ikhuphuke. Ngokukhuphuka kwentengo yamasheya labaphathi bathola izindodla zamabhonasi. Emva kokuqhumbuka kwethumba ngeTongaat Hulett abaphathi ababandakanyekayo bakhalalelwa ngamasongo kasSigonyela. 

Muva nje inhlanganisela yezinkampani eziholwa usomabhizinisi waseMpumalanga uRobert Gumede, iTerris Consortium, idle umhlanganiso embangweni wokuthenga lenkampani. ITerris Sugar ekungeye Terris Consortium ikhokhele amabhange ali-12 akweletwa yiTongaat Hulett imali ebalelwa ezigidigidini eziyisi-8 zamarandi. Kulenhlanganisela kubalwa iRemoggo yasomabhizinisi waseZimbabwe uRutenhuro Moyo, iSamancor ya-Amre Youness, iAlmoiz Industries ya Nauman Khan wasePakistan, iPepsi Bottling, neGuma Group yaRobert Gumede 

UGumede unezinkampani ezimbonini eziningi. Lapha sibala -Information Communications Technologies (ICT), ezikaloliwe, ezokuphehlwa kwamandla, ezamanzi nemfucuza, ezokuvasha, ezokwakha nobunjiniyela, nezinye. UGumede udume kakhulu ngenkampani iGijima Technologies eyake yanenkontileka noMnyango Wezasekhaya. 

See Also

Lesisivumelwano sokuthenga iTongaat Hulett sizosindiswa izinkulungwane zemisebenzi njengoba lenkampani inezizinda eziningi nezinkulu futhi inabele nakwamanye amazwe anjenge Zimbabwe, Mozambique, neBotswana. Ngowezi-2021 lenkampani ibinabasebenzi abangama-22 000. 

Lokhu kuphinde kusho ukuthi amathuba okuthi amalevy eSouth African Sugar Associaton akhokheke. Ngaleyondlela kunethemba lokuthi okwenzeke nyakenye ngentengo ekhokhelwa abalimi ngomoba abawufake emshinini ngeke kuphindeke nonyaka. Okunye okubalulekile ngokutakulwa kwale nkampani ngukuthi ukukhokhelwa kwabalimi ngomoba bekuntenga ngesikhathi abatakuli bezama ukuthi umkhumbi ungacwili. Lokukuntenga ezindaweni eziphakela imishini yeTongaat Hulett kudale ukuthi abalimi abathile baphume embonini yashukela. Lokho kudale ukulahleka kwemisebenzi. 

Scroll To Top