Now Reading
Ukunyuka kwentengo kashukela yokuvala unyaka
Dark Light

Ukunyuka kwentengo kashukela yokuvala unyaka

Abalimi bakamoba bahleke bodwa njengoba intengo kashukela yokuvala unyaka kashukela wezi-2023-24 kuvale iphezulu. Le ntengo ekuvalwe ingu-R7 429.75 ngethani, izoletha injabulo kubalimi njengoba ngonyaka kashukela wezi-2022/23 intengo yokuvala unyaka ingu-R5 435.07 ngethani. Uma kuqhathaniswa le minyaka emibili, abalimi bahlomule nge-R1994.60. 

Lokhu kunyuka kwentengo kudalwe ireyisho ephezulu yeRV. I-RV yinani elibuyisekayo, okusho okutholakalayo emobeni ohanjiswe emshinini njengobungako bashukela ezingongolweni zomoba, ukwehla kwamandla erandi uma liqhathaniswa nedola laseMelika, ukunyuka kwentengo yasezimakethe zamazwe ngamazwe. Okunye okuyimbangela kube yizinga eliphezulu lokuthengwa kwashukela ngaphakathi ezweni kanye nezinga eliphezulu lokukhiqizwa kwashukela eNingizimu Afrika, kusukela kumatani ayisi-1 926 474 kuya kumatani ayizi-2 005 208.

Kufika lezi zindaba nje ekupheleni kwekaNdasa abalimi bazothola “imali kaMashi”. Lena yimali esuke ibanjwe esivunweni somlimi njengentela yevethi kanye nokuthi banakekele ngayo umoba njengokufaka izikhuthazi. Ngenxa yokuthi imishini yashukela iyibuyisa ngekaNdasa, uMashi ngolwabaDeshi, seyabizwa ngokuthi “imali yaMashi”. Inhloso yokuthi ikhishwe ngalesisikhathi ngukuthi isizini entsha yamoba isuke isizoqala noma isanda kuqala. Ngakho ke abalimi bakwazi ukubhekana nezindleko ezithile.

Scroll To Top