Now Reading
Enethunga isengela phansi kwezokuvakasha
Dark Light

Enethunga isengela phansi kwezokuvakasha

UMnyango WezoMnotho, Ezokuvasha Nezemvelo ube sematheni ugxekwa ngokwabela iSouth African Music Awards (SAMA) imali eyizigidi ezingama R28 ukuze lomcimbi ubanjelwe KwaZulu Natal. Yize uMphathiswa uDuma esiphikile lesi samba nokho egameni lomnyango nohulumeni ugcine esehoxa ekubeni yingxenye yabaxhasi. Ezinye zezizathu ezibekwe nguMthombeni (abakwaDuma) ekutheni kungani bebenesifiso sokuxhasa kube wukuthuthukisa ezokuvakasha nathe zathola udume emuva kokhuvethe. Kepha lokhu kuvuselelwa kuzovuna bani? Ngubani ozuzayo kulemizamo?INingizimu Afrika inomlando omude wokucindezelwa kwabohlanga emazingeni ahlukene, ezepolitiki, ezemfundo, ezomnotho nokunye. Ngaphambi kokuthatha izinqumo zokuba ngamafelankosi namadelamzimba ukuvikela okwabo, aboHlanga babenomlandoomude ofaka ukuthuthukiswa kwefagugu labo. Nasekulweni nobukoloni nobandlululo kwakheke izindawo ezibe yizizinda namafagugu ezwe. Phakathi kwalezi zindawo kungabalwa izinkundla zezimpi lapho okwatholana khona phezulu amadelamzimba nabafo; amadlinza amaqhawe, amakhosi neZILO; izakhiwo ezashatshalaliswa abafo zabuye zavuselelwa njengesigodlo seSILO sasOndini.Yize umlando uneziwombe ezibuhlungu kuyinqubo yezizwe umhlaba wonke ukusebenzisa ifagugu nomlando ukungagcini ngokukhumbula izigameko kuphela kepha nokuthuthukisa ezomnotho. Umbuzo uthi ngabe kweleNdlovukazi uMthaniya labo abangabanini bomlando bayahlomula yini manxa izindawo zomlando wabo seziphendulwa umnotho? Bazuzani nje ngokubakhona kwenkundla yempi iSandlwana? iNcome, eMakhosini, nedlinza leSILOuShaka KwaDukuza nangezigodlo zaMakhosi? Ngokwezibalo zezizinda ezisebenza ngezokuvakasha nesikhungo, iSouth African Statistics South Africa, ngomuntu oyedwa (ovakashile) kudaleka amathuba omsebenzi ayisi-8.

Ezokuvakasha azigcini ngokwakha amathuba omsebenzi kepha zidala ukuthuthuka kwenqalasizinda njengemigwaqo ziphinde zakhe osomabhizinisi abazimele. Eminyakeni eyedlule kube nokukhala ukuthi izindawo ezinakwa kakhulu manxa kufika kwezokuvakasha ngezabelungu. Okunye ukukhala yikuthi nalezi ezinomlando waboHlanga ngenxa yamandla emali ziphethwe yibo ondlebe zikhanya ilanga, aboHlanga bayizichuse nje eziheha abavakashi ngokugida nokuxoxa umlando.Abelusi bezokuvakashaInkampani kahulumeni eyelusa ezokuvakasha kweseNdlovukazi uMthaniya iTourism KZN ithi kuyingxenye yezinhlelo zayo ukuqhakambisa izindawo eziqukethe umlando olifagugu. Kusitatimende esithumele elaboHlanga emuva kombuzo ekutheni benzani ngezindawo zakobantu loluhlaka lwenze izibonelo zokungenelela kwalo. Okube sobala kuzimpendulo wukuthi kazikho izindawo okungathiwa zintsha eziphakanyiswayo yilezo ezindala nobunikazi bazo bungekho kubanikazi bomlando. Lenhlangano ibeke isibonelo sokuthi i-Uthukela Economic Development Unit ike yanikwa ithuba lokukhangisa nge Battlefields Route embukisweni omkhulukazi emhlabeni obizwa nge ITB Berlin obanjelwa kwelaseJalimane minyaka yonke. IBattlefields Route ibandakanya izindawo ezinjengeZintaba ZoKhahlamba, uMnambithi, iNewcastle, iVryheid nezinye. Lapha impi kaZulu yayidudulana mahlanze namaNgisi namaBhunu. Kwezinye zalezizindawo kwakuliwa impi yamaNgisi namaBhunu eyayaziwa ngele Anglo-Boer War, kepha eyagcina isibizwa nge South African War.Abe TKZN baveze ukuthi kusukela ziyisi-6 kuya ziyisi-8 kwephezulu izindawo zokuvakasha eziqhakambisa izindawo ezingamafagugu zizokhangiswa kwiWorld Travel Market eLondon.

Bathe lapha bazoveza nabo izindawo ezitholakala eZululand, Newcastle naseLadysmith. Bathe ngokocwaningo olubheka umthelela yemikhiqizo ababa yingxenye yawo umcimbi iDundee July lapho kudlalwa umdlalo wezinjomane ekuthiwa ngumtelebhelo ifaka imali eyizigidi zamarandi ezili-15 emnothweni wendawo. Ezinye zezindawo ezihlonzwa njengeziba noma ezinomthelela omkhulu ezindaweni zasemakhaya yi-Inyanga Amatata Tourism and Cultural Hub, Umkomazi River Resorts and Spa eNingizimu neDrakensberg, ukuvuselelwa kweBalele Game Park, iDube Safaris Entertainment kanye neShakaland Hotel and Cultural Village, zombili eziseMlalazi eShowe.Okunye okugqamile wukuthi loluhlaka alikwazi ukukwenza konke njengoba phakathi kokunye alinazo izindawo okungezalo kunalokho luthembele komasipala nezinhlangano zezokuvakasha nezinkampani ezizimele . Abanalo nohlelo lokuqhakambisa imizila eyakoMkhulu kanye nezigodlo zeZilo naMakhosi ezizwe. Alukho noxhaso abalunika imikhosi emikhulu kaZulu njengoMkhosi woMhlanga, iSandlwana, isikhumbuzo ngeLembe nowoSelwa.Okwamanje eminyakeni ecela kwengamashumi amathathu abukho ubufakazi ekutheni aboHlanga ngobuningi babo bayazuza ngezokuvakasha noma bayasondela kwabezizwe osekukade beqhoqhobele lemboni. AboHlanga abanawo amabhizinisi nemali yokuqinisekisa ukuthi bayasimama kwezokuvakasha labo ababa nenhlanhla yokungena kulemboni bahlangabezana nezingqinamba eziningi oningi lazo zithinta imali. Umbuzo uthi uhulumeni wabo wenzani ukubaweza?

Scroll To Top