Now Reading
Kube wusizi kuqala kwaze kwaba kuyaphela
Dark Light

Kube wusizi kuqala kwaze kwaba kuyaphela

Ngisho ohlwini lwabaya eSishayamthetho akekho ngoba ubekude le emsileni

Umuzwa wokuthi iqembu elibusayo KwaZulu-Natal ngaleso sikhathi i-African National Congress (ANC) lizoqoka okokuqala ngqa uNdunankulu wesifazane wathakaselwa nxa zonke. Lo mholi wesifazane kwabe kunguMaDube Ncube. Lo mholi wayeza nesipiliyoni kuHulumeni njengoba ake aba nguSomlomo weTheku kanjalo noMphathiswa Wezezimali, Wabuye waba nguMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezidaba Zemvelo  kanye neZokubusa Ngokubambisana nezindaba ZoMdabu. Ngaphambi kokuba abe seSishayamthetho ubenguSomaqhinga weNingizimu Afrika eCzech Republic.

Kanjalo negama lakhe likhona kwangqondonkulu njengoba eneziqu zeMasters kuPublic Administration azizuze e-University of KwaZulu-Natal okumanje umatasa wenza iziqu zePh, D.

Ekungeneni kwakhe uMaDube kwesobuNdunankulu kuvumbuke amahlebezi okuthi loyo owayemvulele umnyango, uMnu uDuma akamnike kuthula. Ukukhuluma bekuthi ngezindlela ezahlukene uMthombeni uyamkhumbuza ukuthi ngubani ophethe. Abasho lokhu bebeveza lokho abakubona njengobufakazi eziwombeni ezahlukene.

Omunye okhulume nelaboHlanga nocele ukuba angagagulwa uthe: “Noma ngabe ngumngcwabo ekhona uNdunakulu uDuma ubefuna ukuveza ukuthi uphethe. Yini nje ayeyisukumele kufihlwa uMampintsha? Kwaba ngesifanayo enkonzweni yesikhumbuzo seciko uMbongeni Ngema. Ngisho lapho kuneSILO khona uDuma uphakama ekhona uNdunankulu,” kusho lo mthombo.

Omunye umthombo uthe naye uMaDube akamsulwa. “Yebo uDuma akenzanga kahle kepha naye lo mama unezakhe. Uyabona nje ubefuna ukubuya, futhi ekwazi ukudlala indawo yomhlukunyezwa. Lena nje kaNgema ngangikhona bevumelana ukuthi kuzokhuluma uDuma bese elandela. Kepha uma uDuma esemphakamisa watshengisa ukungenami, yikho namuhla sonke sithi nguDuma owabe esephutheni. Nakulena yeNdebe YoMhlaba babevumelene,” kugcizelela umthombo wesibili.

Kwabanye kuyakholakala ukuthi uMaDube kakuzwakali zinguquko nje eze nazo kungenxa yokunganikwa ithuba. Okwabuye kwamenza waba sosizini yingoba akekho ebuholini.

See Also

“Cha naye uNomusa uqhele kakhulu ezinhlakeni zeqembu nokusho okuthile ngaye. Akekho ezinhlakeni zabesifazane isibonelo ekubeni yibo ababe mthwele ngeqoma.”

Kuke kwavela ukuthi umdonsiswano wamandla uziveze ngisho odabeni lwaloyo okumele abe ngumkhulumeli kaNdunankulu. Kuthiwa ubuholi besifundazwe bekufuna uMnu uNdabe Sibiya kepha wama uMaDube ekutheni cha. USibiya uze wayobekwa kwenye indawo nokungehlanga kahle kubaholi besifundazwe.

Ngisho ohlwini lweqembu ubekude le emsileni  uMaDube njengoba igama lakhe belingu nombolo 31 yize mhla bemfaka njengoNdunakulu bathi unamava ukwedlula bonke abakhona.  Iqembu lakhe linezihlalo ezili-14 nokusho ukuthi akekho ohlwini .

Ekhuluma izolo ngesikhathi sokwethulwa kwemiphumela yokhetho e ICC uMaDube ukhulume amagama atuswe ngabaningi njengokuvuthwa kepha babe khona abathe konke akusasho lutho ngoba kulesi sikhashana enguNdunankulu akukho okubambekayo.

Scroll To Top