ukuhlaziywa kwepolitiki

UHlabisa nomthwalo wokufeza iphupho loMntwana

Usuku lwangoMgqibelo luvule ikhasi elisha kubantu nakuzinhlaka ezahlukene kuleli. Lolu wusuku lapho kubikwe khona izindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?

Isineke sabantu sesiphelile nasezindaweni zaboHlanga lapho leli qembu lesekwa khona kakhulu. Esikhathini esingaphansi konyaka iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kweqana izibiba: Ngabe ukuphuma inxiwa kuzomuweza?

Kuwona wonke amazwe abuswa ngaphansi kohlelo lwedemokhrasi nenkululeko yamaqembu ezepolitiki, ukuzalwa kweqembu elisha kuyawafaka amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Oyihlabile akakayosi: UMashatile lizomphunyuka iqatha?

ma kuphakama igama lakhe kuba khona ukwehlukana kwemibono. Kukhona abambuka njengomholi okhaliphile nowaziyo umdlalo wepolitiki.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazingeli benyathi: Ngabe uBulawayo uzoba ngubuso bamaqembu aphikisayo

Ipolitiki yaseNingizimu Afrika ikuvuthondaba. Ukuqonda lokhu akudingi ukuba ube yisazi sepolitiki noma ilungu leqembu. Ukukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unya lwabasha luyaphindana: Ngabe uMthombeni uyoke alibuse?

Emuva kwezinyanga eziyi-10 alukabonakali udosi lwamaTaliban Kuyinto eyejwayelekile ebuholini ukuthi kube khona isikhathi lapho umholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyawuzala nkomoni: INingizimu Afrika kuvuthondaba

UMalema emizamweni  yokuba nguSobukwe wesikhathi sethu Emazweni ase-Afrika kukhona umlando ohamba uhambe uziphinde. Lo mlando…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenze uRamaphosa wamathintanyawo ngokusunduza uMaDlamini

Oshicilelweni lwangoNhlaba we-2019 ngaphansi kwesihloko esithi: ‘UMaDlamini angaba yihawu nogange lukaRamaphosa’ elaboHlanga laveza ubumqoka bukaDkt uMaDlamini Zuma kuhulumeni kaRamaphosa ngaleso sikhathi. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa ukhale wemuka nehlandla lesibili

Ngaphambi kokumunyezelwa kwemiphumela yobuholi obuphezulu be-ANC eNASREC izolo uSihlalo wale nhlangano obuyiselwe esikhundleni utshele izithunywa ukuthi isikhathi sokuphupha sesiphelile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha wokuphuka kwamakhosana kaKhongolose uyaqhubeka

Usuku kwakungumhla zili-8 kuMasingana ngowe-1912. Lapha kwabe kuhlangene abaholi boHlanga ngenhloso yokwakha umkhumbi wempi wenkululeko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yisiphi isifungo esikhulu: Esephalamende noma ngeseqembu?

Iqembu elibusayo liyalele amalungu alo ukuba avote njengebutho awuchithe umbiko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize

NgoMandulo ElaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?’ lushicilele udaba oluphatha izinhlaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungethuse nokubuyiselwa kukaTrump e-USA uma kunje

Akukho ukungabaza ekutheni ipolitiki kanjalo nepolitiki yomnotho yamazwe kuyaguquka.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKHONDOLO: Umdlavuza wokungaxoli kubaholi be-ANC abahlulwayo uyayidlavuza

Bathi thambo lenyoka hlaba elimzondayo. Ngabe nomfo kaNtuli ufuna ukuziphindiselela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?

Umbuzo uthi ngabe abeSIU namaHawks bazoba nesibindi yini sokubabopha ingakafiki inkomfa Kuvamile emdlaweni kanobhutshuzwayo ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu kwekhomishini nezincomo bayaqhubeka bayafa, basazofa

Phezu kophenyo osopolitiki bayasocongwa Iminwe ikhomba ubuholi bamaqembu INingizimu Afrika iyaziwa ngokuthanda ukwakha amakhomishini nezigcawu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhongolose obhukwini lwamazondo, amatulo nomgolo

Umkhokha owaqala eminyakeni eyedlule uyaqhubeka Indaba ingezikhundla nomgudu wenkece NgoLwesithathu esiphuma kuwo bekuqopheka imiyaka eli-14…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lithathe osemsamo lambeka emnyango, kwathi osemnyango lambeka emsamo

Ukwesula kwabaphathiswa akwethusanga Abanye abayizwisisi eyokubuyisa uKhuzeni Ukukhuluma okuthi ‘usuku isikhathi eside’ kupolitiki ifakazelekile kulokhu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo i-ANC ivela njengabakhapheli baboHlanga ngenxa yezingqoko

Kabashongo lutho Amadlegwavuma ezenzela.  Uphakamisa ukuba kuguqulwe isimiso sezwe Njengoba kusuke kunjalo manxa umuntu egula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu-Natal akusekho Hulumeni kepha yizigungu zabangani nemifelandawonye yamadlegwavuma

Kudalwa wukuhhohloka kwezinhlaka nenkohlakalo enqunu Kukhonjwa emaqenjini nakoHulumeni bonke Esimweni esejwayelekile amaqembu angumthombo lapho kukhiqizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDemocratic Alliance isilimbile iqanda lenjelwane yazininda

Ngokwezibalo enqobe ngazo kusobala ukuthi iDA izoba senkingeni yokuphathwa ibe iphethwe komasipala abaningi kuleli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Le nyanga uNhlangulana izoba nomthelela omkhulu kupolitiki ye-ANC

Ngokomlando wakuleli, uNhlangulana inyanga ebalulekile kupolitiki yakuleli njengoba kusuke kukhunjulwa intsha yangowe-1976 eyayibhikishela imfundo engenalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyazihlonza: Ngabe abeNFP bakhokha isikweletu kuZuma?

Uhambo lobuholi oluya kwaDakw’dunuse luvuse imibuzo kunezimpendulo  Kungakapheli isikhathi esingangesonto kwenzenke okungejwayelekile lapho umholi weqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now