Now Reading
Ihlathi selomile osekusele isikhuni somlilo
Dark Light

Ihlathi selomile osekusele isikhuni somlilo

Kancane kancane impi eseGaza iya kuvuthondaba. Abakwa-Israeli ngezenzo bebede beyihlokoloza imamba eyi-Iran nabakholwa ukuthi nguye ubhongoza kuzo zonke izinkinga ababhekene nazo. Bakholwa wukuthi izihonga ezide zihlasela kwa-Israeli kuhlanganisa neHamas ‘zibaku’ ze-Iran. Lokhu abakwa-Isreali bakusho ngalo usuku abahlaselwa ngalo mhla ziyisi-7 kuMfumfu nyakenye. Ngaleso sikhathi kwaze kwanokwesabela ukuthi ingahle idumelane nokho ama-USA lawo ngezizathu zawo adambisa lokhu kucija kwemikhonto.  

NgoLwezi nyakenye elaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: Impi Efungelwe ngegazi, yahlonza okuningi okunye osekwenzekile. Ngaleso sikhathi abantu ababefe eGaza babe sayi-1000 nje namuhla lesi sibalo sesiphindaphindiwe njengoba sekukhuluma ngabevile ezi-30 000 . 

Ngaleso sikhathi cishe onke amazwe asentshonalanga eholwa yi-USA ayeseka u-Israeli ekuziphindiseleni eGaza. Namuhla awasentshonalanga asehlekene phakathi sekukhona asola u-Isreali ngeznzo ‘ zobulwane’  ezenzeka eGaza. Izakhamuzi zakwa-Israeli nazo sezihlukene phakathi njengoba isikhona invunge ephelela emigwaqeni yabantu abathi onguNdunankulu waleliyazwe kashenxe. 

Kumazwe ama-Arabhu nakhona kukhona okwenzakalayo.  Ngesikhathi kuhlaselwa kwabe kukhona ayeseqale ubudlelwane no-Israeli njengeSaudi Arabia nokuthe ngokwanda kwezidumbu eGaza kwaqala kwanezinguquko kubudlelwane.  Izihonga zama-Arabhu ezinjengeHezbollah nazo zisengcindezini yokwenza noma ukungenzi kulandela isikhalo kubalandeli ukuthi sebeyekelele kakhulu u-Israeli wachanasa.  Amehlo athe njo kuHassan Nasrallah ongumholi weHezbollah. Lo mholi unabalandeli abaningi futhi kuyakholakala ukuthi ezakhe zihlobe ukwedlula uhulumeni waseLebanon. 

IJordan ngaleso sikhathi  yabuyisa inxusa lalo elika Israeli ngenxa yalokho elikubize ngesihluku esibhekiswe kubantubaseGaza. “UNgqongqoshe Wezangaphandle u-Ayman Safadi unqume ukubuyisa ngokushesha inxusa laseJordan kwa-Israel,” kusho isitatemende soMnyango Wezangaphandle esabe sihambisana nokuzwakalisa ukungayizwisisi impi ehlasele kwa-Israel lapho kufe khona inqwaba yabantu abangenacala eGaza. 

Omunye owabe ebhodla umlilo nguMengameli waseTurkey u-Erdogan owasola  amazwe asentshonalanga ngobumbulu. Uwasole ngokuba nemizwa nxa kufa abantu e-Ukraine kepha bese kuthula du uma kufa abaseGaza. Wexwayisile ukuba bangayihlokozi inyoka emgodini, ukuba bangavusi emidala imilando nayilapho abeNkolo yobuSulumane babedudulana nabeNkolo yobuKrestu.

Ingcindezi yezakhamuzi kulawo mazwe. Amazwe abukeka eyingozi ku-Israeli yiLebanon kanye ne-Iran. Womabili la mazwe ayayiseka ngandlela thize iHamas. Sekuvele kuqalile ukujikijelana phakathi kwebutholeHezbollah eLebanon no-Israeli. Ngakolunye uhlangothi uSobaba wabenkolo 

Izihonga zeHezbollah kuthiwa zilinde igama kulo mholi nokuyothi angathi kayihlome kudale ingcindezi. Ukwesaba kweMelika ekutheni lempi ingahleikapakele kwamanye amazwe nokuthi u-Israeli ungahle uhlaselwe nxa zonke kubonakale ngokuthi isondeze imikhumbi yempieMiddle East ukuze yeluse i-Iran ne Hezbollah.

Ngisho amazwe omhlaba nawo asehlukene kakhulu phakathi kunakuqala. Kusuka ku-United Nations Assemly kuya ku-UN Security Council akubonwa ngasolinye. Muva nje kuvotelwe ukuba kume nezindlela zokwedlulisela usizo kwabadingayo eGaza. Kulokhu umhlobo omkhulu ka-Israeli iMelika uhambisane namazwe omhlaba nokuyinto elenge iTel Aviv. Ukungavoti kwe-USA nokwenze isinqumo saphuma kunenge u-Israeli kwabuye kwaveza ukuzazelana phakathi kuka-USA uBidin noNetanyahu.  

Kwenzeka konke nje lokhu kukhona okweziwa ngemuva ngabathile nhlangothi zonke. IQatar nje yiyo esiyinomfi ehlanganisa izingxoxo zokukhululwa kwabathunjwa nokuphela kwempi eGaza. Noma bakhona abakwazi ukubyela ekhaya kulabo abathunjwa kungenxa ye-Qatar. Ne-Egypt nayo enobuhlobo nabasentshonalanga nembobo ekutheni isiphetho sizothini ngoba yiyo esemgceleni weGaza kanti abantu ababaleka besuka eGaza batheleka kuyo nsukuzaphuma. 

See Also

Isivumelwano 

Ngakolunye uhlangothi sekukhona ukwesaba ekutheni naso isivumelwano lesi esizanywayo singahle singabi bikho ngoba nabantu okukhulunyw angabo okungabathunjwa sekungathi kabasaphelele noma abekho saseGaza leyo. Iphephandaba iNew York Times icaphume isikhulu seHamas lapho sithi abeHamas amanabo laba bantu anagama-40 amane eGaza. Lesi sibalo ngesimunyungwaye njengesalabo abazokhululwa ukuze no-Isreali ume ukuhlasela.   Lokhu kwandisa ukwesaba ukuthi isibalo sabafile kulabo abathunjiwe kungenzeka sikhulu kunalokhu obekubikiwe. 

NgoNhlolanja kwaputshuka izindaba ezithi kulaba abathunjiwe abangama-31 kabasekho.  Abanye kuthiwa babulawa ngu Isreali qobo ngesikhathi uhlasela izingxenye ezithile zeGaza nayilapho kwakukholakala ukuthi  izihonga zabe zibhace khona.  

Ukukhuphuka kwesibalo kungahle kukhuphule nezinga lokudinwa kubantu nemini kwandise negcindezi nhlangothi zombili kepha kakhulukazi kuNetanyahu. Nakanjani izihlobo zizoma ekutheni zifuna amalungu emindeni yawo ephila noma sebeyizidumbu. 

ElaboHlanga liye koshicilelwa bese kuvele kunezinkulumo ezithi izinhloli zase-USA nabezempi sebekwa-Isreali kuyoxoxwa ngemibiko ethi i-Iran ihlela ukuhlasela. 

Scroll To Top