Now Reading
U-Israeli ukhunjuzwa ukuthi wondliwa kuphi
Dark Light

U-Israeli ukhunjuzwa ukuthi wondliwa kuphi

Leli lizwe kalilutho ngaphandle kwe-United State of America nalo liyakwazi lokho.

Ubuhlobo balawa mazwe abungatshazwa. Empeleni i-United State of America (USA) iyikho konke ku-Israeli nokuyinto egqame obala nakulokhu. I-USA yiyo eyeseka u-Israeli ngezikhali njengoba minyaka yonke ikhipha izindodla.  Ngeminyaka ye-1971 kuya kowezi-2007 uxhaso lwaqala kungelomnotho emuva kokutholakala kwezwe namuhla elibizwa ngo-Israeli nokho lokhu sekuguqukile njengoba cishe ingxenye enkulu yoxhaso isibheke kwezempi. Kuyimanje i-USA izibophezele esiphakamisweni sezigidi ezi-$4 ngonyaka ukuxhasa u-Isreali. Lokhu bathi bazokwenza kuze kube ngowezi-2028.

Yiyo i-USA evikela u-Isreali ezinhlakeni zamazwe njengoba njalo uma ilahlwa ngamazwe ku-United Nations (UN) kuba yi-USA eba lihawu. Muva nje kube yi-USA evikele leli lizwe ngesikhathi ligagaziswa yi-Iran.  Kuvele ukuthi iningi lemicibilisholo yomlilo ebivela e-Iran ivikwe yi-USA.

Emasontweni edlule abashayimthetho base-USA bagunyaze isamba semali esiqondene nezempi nokuvikela. Lokhu kushaywele ihlombe nguHulumeni wakwa-Isreali nalabo abawesekayo. Nokho akubona bonke abantu abakutusile lokhu njengoba abe IfNotNow okuluphiko lwentsha lwamaJuda beshaye amakhala.

“Kungaphezu kokuqwashiswa ukuthi iNkongolo noMengameli uBiden bathumela izikhali zempi ezibiza izigidigidi – kube kungenakuxhumana – embubhisweni, endlaleni, nasekuqhubusheni izakhamuzi ezingmaPhalistani,”  kusho abe IfNotNow esitatimendini.

Ubudlelwane babaholi balawa mazwe muva nje kubukeka bungebuhle. Izinkunzi ezimbili okunguBiden wase-USA noNetanyahu wakwa-Israleli zibukeka zizazelene. Owakwa-Israeli selokhu kwaqala impi eseGaza uyaqhwakaza wenza izinto okungavunyelwananga ngazo nezifaka i-USA ehlazweni nasekukhulumeni. Okwakamuva nje wukuhlaselwa kuka-Israeli eRafah ePalestine. Lokhu umhlaba wonke ngisho i-USA iyakuchitha kepha uNetanyahu uthi akahlehli.

Inkani ka-Isreali isimnengile uBiden osethe akubanjwe amatomu ngoxhaso lwakamuva lwezempi ku-Isreali. Lolu xhaso bekungamabhomu. Lokhu kungabukeka kukuncane kepha yindlela eqondile nesobala ye-USA yokukhumbuza uNetanyahu ukuthi wondliwa eWashigton.

NgoLwesithathu izikhulu ze-USA zithe i-USA isakumisile ukuhanjiswa kwamabhomu amakhulu kubalwa ayi-1,800 asinda ama-907kg namanye ayi-1,700 asinda ama-227kg.

See Also

Ubungozi balawa mabhomu

Uma kuqhuma ibhomu elingama-227kg lingalimaza noma libulale yonke into noma onke umuntu  ekuradiyasi engama-20m. Ibhomu elingama-907kg lingabhubhisa yonke into endaweni ekuradiyasi engama-35m, ngokusho kwabeProject on Defense Alternatives (PDA), ecaninga ihlaziye inqubomgomo yezokuvikela.

Kuye ngohlobo lwendawo eliqhuma kuyo, ibhomu elisinda ama-227kg lingavula umgodi ongama-7.6m ububanzi ushone phansi ama-2.6m. Kuthi ibhomu elisinda ama907kg lona lingavula umgodi ongama-15m ububanzi nokushona okungama-5m, ngokusho kwabePDA.

Umbiko weHhovisi LikaKhomishani Omkhulu Wamalungelo Abantu we-UN (OHCHR) uthi ngebhombu elingama-907kg: “Umfutho obangwa wukuqhuma kwalo ungadabula amaphaphu uhluphule izingalo nemilenze kube kuqhele ngamakhulukhulu amamitha endaweni lapho liqhuma khona.”

Scroll To Top