Now Reading
Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi
Dark Light

Ukhololo wawungabavimbi abefundisi bakuqala ukukhuluma ngokungesabi

Uma ubukisisauthola ukuthi phambilini ababesemabandleni babengananazi ukuzwakalisa ilaka labo kokwakungenziwa kahle nguhulumeni owawuphethwe ngabelumbi. Ngisho nezimo ezingeyona ingozi kodwa bamane bakhe umkhanya abefundisi bamabandla ehlukene. Abasenaso isibindi njengabefundisi baphambilini emabandleni ehlukene.

Nakuba kungasefani kunakuqala ngoba sebesalela emuva manje abamabandla, ukuba sibabone behlaba behlikiza kwenye inkathi okusuke kungalungile kwenziwa ngabaphathiswe ukuhola izwe.

Abamabandla sebebukeka sengathi sebesaba kakhulu kunakuqala,izwe lisaphathiswe abamhlophe ikakhulukazi amaBhunu. Phambilini babesekhaleni abefundisi bamabandla futhi bevutha bengabaselwe kanye kanye.

Kuqoshiwe ukuthi babanesibindi abefundisi bamabandla noma bamasonto ehlukene, sokutshela ezikabhoqo uhulumeni wobandlululo lwamaBhunu, indlela owawubusa ngayo izwe, eyokucwasa aboHlanga ngaleyomithetho eyayehlukene ngezenzo ezazinganambitheki,betshela ngisho nabaphathi basemabandleni abo. 

NjengoMfundisi uBeyers Naude i webandla iDutch Reformed Mission Church, owayengenavalo ukugxeka inqubo yebandla elalimgcobile ukuba abe ngumfundisi futhi akesabanga  ukubonisa, ukugxeka ngisho nohulumeni wobandlululo lwamaBhunu.Waxoshwa yibandla lakhe.Wavalwa umlomo nguhulumeni wamaBhunu ekanye nabanye boHlanga nezinye izinhlanga.

Njengoba sekubukeka sengathi abefundisi ikakhulukazi boHlanga (bendlu emnyama) kulenkathi, banovalo entanyeni njengexoxo, ukubonisa okungenani, ukugxeka,phezu kokuba sekungaboHlanga abaphathiswe uhulumeni. Ingasaphathwa eyokubonisa nokugxeka amabandla namasonto abagcotshelwe wona.

Siyathola ngabanye abefundisi boHlanga, abangazange bagqame ekutheni babebonisa futhi babegxeka uhulumeni ngaleyonkathi. Abanye abazange badume njengabanye abefundisi okwenza balibaleke.Okufanele ukuba sihumushe, sicakule ngalaboHlanga yize sebalendulela leli elimagade ahlabayo.

Laba boHlanga babonisa  uGeneral Jan Christiaan Smuts owayenguNdunankulu waseNingizimu Afrika. Ukuthi aboHlanga babezolahlekelwa ngamadlelo okulima nawemfuyo njengoba kwagcina kwenzekile kubobonke aboHlanga ababehlala eMlaza Glebe, imishini yaseMlaza (Mlazi) eyayingaphansi kwebandla lama-Anglican.

 KwakungaboHlanga ababeyazi iminyango yamabandla neyamasonto. Obaba uCCW Nxumalo, Rev Alpheus Hamilton Zulu, uRev Siveshe, uGideon Mthembu, uBob Nzimande, uH.P. Ngwenya (kungabuye kube ngubani, uGagu isishabasheki sezentuthuko enhle yaboHlanga nokwaqanjwa i H.P.Ngwenya Public Primary School eExtension One Chesterville), uZ.E. Maphumulo neNkosi uAlbert Luthuli beyobonisana noJan Smuts. 

See Also

Bahamba ekamabuyaze ngoba bagcina aboHlanga behlaliswe elokishini eMlaza. Kwaguqulwa izindlu ofour room,zaba yihostela labesilisa iGlebelands (1968). Cabanga ngalaba ukuthi ababalwe ngenhla bake bangena eminyangweni yamabandla besebancane. Baphinda baphosa esivivaneni sokulwela aboHlanga nxa behlushwa ngowayenguhulumeni.

Wawuvunguza umoya wasemabandleni kulaba boHlanga ababekuwona. Babefuna izimo zivune aboHlanga njengoba zazibavuna besahlala bodwa bengakabibikho abase-Europe, esesiphila ngokwesikompilonhlalo labo ngokwase-Europe kusukela semukela imfundo,imali okuseqhulwini.

Sekungathi seyathenwa umsila, izwe seliphathiswe aboHlanga bakubo abafana nabo. Kuyacaca ukuthi aboHlanga abakuhulumeni nakomasipala banesihluku nonya ukwedlula abelumbi base-Europe. Kubonakala ngokuhlehla kwabasemabandleni ukukhuza imihlola eyenzeka ezweni abalakhele.

Abanye balabo befundisi baze bayikhotha imbenge yomile ngenxa yokuzimbandakanya kwabo kwezepolitiki noma kwipolitiki.Kadeni futhi yiqiniso ukuthi ipolitiki lena yavela ngokubakhona kwamasonto ezimishini okuyiwona asungula imfundo,izikole namamyunivesithi ngokwase Europe, nokuyilapho okwafundwa,okwafundiswa khona lepolitiki. Yingakho iningi lithi ipolitiki,amasonto nokunye okwehlukene kuyahambisana.

Scroll To Top