Now Reading
Unyawo lwedada emiqulwini yaboHlanga ebalulekile yangowe-1923, yowe-1955 nowe-1996
Dark Light

Unyawo lwedada emiqulwini yaboHlanga ebalulekile yangowe-1923, yowe-1955 nowe-1996

AboHlanga abayimina nawe abangenziwa izilima kweve, siyazi sonke impucuzeko (ukwenza izinto njengabase-Europe), yezemfundo, yezomnotho, yezenkolo nokunye, ukuthi kwaqala eKapa naseMpumalanga Kapa. Njengoba babezibiza kanjalo lezi zindawo abaqoneli nabezimishini zamabandla ehlukene. 

Sebeyifakile impucuzeko ngokwemfundo nokunye abaqoneli nabezimishini base-Europe base begwamanda umhlaba ezweni iNingizimu Afrika iminyaka engama-300. Hhayi le ndaba yokuthi ngumuntu oyedwa uJG Zuma owagwamanda izwe namaGupta, abasho okunye hhayi lokhu.  

Kwacaca ukungenwa kwe-ANC noma komzabalazo waboHlanga ngezinye izinhlanga ukuthi kwabayingozi enkulu kubona nakithina sizukulwane sabo nakulabo ababeziqalele bona ngokokuba ngabantu abamnyama base-Afrika.

Kwalahlwa ezaleni okwabantu abamnyama ngowe-1923, mzukwana iSouth African National Native Congress yangokweqiniso nangokwempela, okwakunaMakhosi nabefundisi ikakhulukazi, mzukwana igudluza igama Native, ibizwa nge-African National Congress. 

Sekungeyona eyokubhekela aboHlanga Natives, ababephucwe umhlaba ngowe-1913, yangenwa ngabamhlophe beqembu iCommunist Party  of South Africa, CPSA, eyaba yiSouth African iCommunist Party SACP, yoJoe Slovo abahlela isikhongeli senkululeko ngowe-1955 sibe yingxenye ye-ANC. Manje iSACP isiholwa nguDkt uBlade Nzimande noSolly Mapaila nabanye

Sekuyokhunjulwa namaqembu ezepolitiki aboHlanga, angenela ukhetho lukazwelonke zingama-29 kuNhlaba wezi-2024 ngoLwesithathu, angaphumela obala kuthi qekelele ngama-Afrika, ngaboHlanga bakubo, ngabangase bakwenzele bona. Okungenani nokufanele bakwenze ukuba batshale basivuselele ukuzigqaja ngezilimi zebele zethu okungenani.

Labo sopolitiki bamaqembu aboHlanga, bekubalulela ngeSivumelwano Senkululeko sangowe-1955 noMthethosisekelo wangowe-1996 eNingizimu Afrika, ukuthi kokubili kakucwasi ngebala, kuyalinganwa. Bese uyazibuza ukuthi konke okwakwenziwa, okwenziwa, okusenziwa, nokusenzeka kusabacwasa abantu abamnyama.

AboHlanga ikakhulukazi bahlale benuka santungwana, basanuka santungwana ngalezi zincwadi ezimbili, yangowe-1955 nowe-1996. Ukuthi abamhlophe babanesandla ekubhalweni nasekuhlelweni komqulu wangowe-1955 kanye nowangowe-1996 isinyelelela. 

Bayakufakazela ukungena ngomkhono kwabamhlophe beSouth African Communist Party SACP ngowe-1923. Kafushane, ababhali bezincwadi, i-External Mission, The ANC in Exile yombhali uSolwazi uStephen Ellis yangowezi-2012. Basivezela ngoLionel ‘Rusty’ Bernstein noBen Turok ababengamalungu eSouth African Communist Party, iSACP ikakhulukazi ne-ANC.

Wabeka uStephen ekhasini lesi-8, ukuthi, iSivumelwano Senkululeko yabantu esasesinongiwe ngobu-socialism, sashicilelwa ngowe-1955, sahlelwa ngokugunyaziwe kakhulu ngowe-SACP, uLionel ‘Rusty’ Bernstein. Wadlula emhlabeni uStephen ngowezi-2015 esesicakulele okuningi ngomlando we-ANC, onokungcola, onokubola, onokucekelana phansi bebodwa besesekubhaceni.

See Also

Bese uStephen ekhasini le-168, ngoJoe Modise bebhace eBotswana, ukuthi uJoe wathuma isosha leMK eJohannesburg ngeminyaka yowe-1980, liyomthengela izicathulo iJohnston and Murphy ezibizayo.

Kuyafakezelwa nayincwadi ebizwa, A Rumour of Spring South Africa after 20 years of Democracy yombhali, intatheli uMax Du Preez yangowezi- 2013. Ekhasini lama-78, ukuthi kwakunguBen Turok ilungu leSACP ikakhulukazi, umakadebona we-ANC, owasiza ekubhalweni kweSivumelwano Senkululeko sangowe-1955.

Lowo mlando ngezicathulo wafakazelwa nguLulamile Jack, umgqugquzeli weQembu loMkhonto WeSizwe wangowezi-2023 esifundazweni saseLimpopo, ohlelweni lwethelevishini iLets Talk mhlazi zili-16 kuMbasa kowezi-2024, lwentatheli, uDJ Cappuccino ngesihloko esithi: Episode 12, I was Chris Hani’s bodyguard, ANC is rotten to the core (okuwukuthi iANC ibolile, ingcolile iyaxathuka kusuka onweleni kuya ozwaneni), owayengomunye wamasosha oMkhonto wesizwe ku-ANC.

Wabeka uLulamile Jack amazwi ashiwo nguJoe Modise ezobabona bese-Uganda beyiMK ye-ANC ngowe-1990. Wababhuqa, wabachomela wabakhombisa izicathulo wathi: Bukani ukuthi ngigqokeni, ngigqoke iFlorsheim okokuqala ngqa, emuva kweminyaka eminingi ngisesekubhaceni.  

Scroll To Top