Now Reading
Ibandla i-Anglican Church linalo iqhaza elihle kumlando waboHlanga
Dark Light

Ibandla i-Anglican Church linalo iqhaza elihle kumlando waboHlanga

Kuqhubeka kushicilelo lwangesonto eledlule: Siyamthola nombhali, uMagema kaMagwaza Fuze wencwadi ethi: Abantu abamnyama lapha bevela ngakhona. Wayedamane esithi thasi kancane,kusukela ekhasini loku-01 kufike kwelokugcina le-148, ngamaqhaza abanjwa abesonto noma abebandla lemishini i-Anglican Church, lapho abhabhadiswa enemnyaka eyi-12, nguBhishobhi uJohn William uSobantu Colenso. Wasondelana noSobantu. Ngisho nomndeni kaSobantu wasondelana noZulu.

Wacakula ngamaqhaza amahle abanjwa ngabefundisi bemishini yase-England kwaboHlanga bakwelikaMthaniya, kusabizwa ngeZululand.Abelumbi babethi iNatal.Bathi aboHlanga sakunguhulumeni wedemokhrasi yiKwaZulu-Natal ngowe-1994. Akhona namanye amasonto ezimishini zakwamanye amazwe abamba amaqhaza.

UMagema esicakulela ekhasini lama-62, ukuthi wehla wazokwakha eMvoti nendlalifa uBobiyana, owabuthwa nguBhishobhi uColenso eMishini Ekukhanyeni. Wayesanda kufika uSobantu evela e-England ngowe-1856. Wayethunyiwe uColenso yiNdlovukazi yamaNgisi,ukuba azokhanyisela (azophucula) isizwe saseNatal, abe ngumbhishobhi wesonto,lohlelo lwe-Anglican Church.

UColenso wexwayisa uDingane nezinduna zakhe ekhasini lama-74, ngokwenza izivumelwano ezazinobungozi namaNgisi akubo njengodaba lezomhlaba nokunye amaNgisi ayefihlele uZulu induku emqubeni ngakho. Osekubonakala manje.

Kanti uBhishobhi uWilliam uSobantu Colenso wayemukhathalele uZulu, yayisenhliziyweni yakhe impilo kaZulu eZululand kwelikaMthaniya noma eNatal ngokwamaNgisi. Hhayi ukubaphucula njengokucabanga kwabamendulelayo ababekwenza kuZulu,kodwa wayeliqonda isikompilonhlalo, inkolo, ulimi lwebele lamaZulu nezinhlelonsebenzo ayebelana ngazo nokuzimela kukaZulu.

Uma ufundisisa, esikubiza ngempucuzeko kwaqala kancane sekubusa iSilo uDingane.Kanti kwaqala iSilo uShaka ukwakha amaxhama okuxhumana (ezemfundo) namaNgisi. UShaka wathumela idlanzana likaZulu, okwakukhona owakwaSibiya nabanye,ukuyofunda ulwazi emaNgisini.

Ngenxa yemixhantela emimbi akwenzekanga kuze kube yimanje empilweni yethu boHlanga,esesiklwebhana ngayo.

Bese emibhalweni: Izindaba zaseNatal 26, ekhasini lama-74, kuqoshwe ukuthi kwakungowe-1835, kufika eNatal uKaputeni uAllen Francis Gardiner wase-England, kade efikele kuqala eNtshonalanga Kapa ngowe-1835. Wafika eNatal wabhunga neSilo uDingane, wasinxenxa ukuba sivumele ukuba kulethwe uthisha owayezofundisa uZulu futhi amuchazele ngezinto ezazimayelana noNkulunkulu. Washaya phansi ngonyawo uDingane, watshela uGardiner ezikabhoqo, ukuba ahambe ayofundisa kuqala abantu ababehlala ngasechwebeni.

Sekuyacaca ukuthi abanye babefundisi babedlelana namasosha. Bheka ngoba umkhuzi wempi kwakunguGardiner owathunywa ngamaNgisi, ukuzovula noma ukuzocaba indlela yesikompilonhlalo lamaNgisi kwaboHlanga kwelikaMthaniya, baKwaZulu,esesilenza manje. Kodwa wabuya elambatha uGardiner eNatal.

Uma setshisa nje kancane, kuyacaca ukuthi isikompilonhlalo lemfundo,lemali, lenkolo,kwaqalwa ukufundiswa eNatal (KwaZulu) ngenkathi yokubusa kweNgonyama uDingane. Esese-England uGardiner, wenxusa uMfundisi uFrancis Owen ukuba kube nguyena azofundisa ubuKhrestu, imfundo,imali ngokwase-Europe.

See Also

Waguqula umqondo uDingane, wamvumela uMfundisi uFrancis Owen webandla iAnglican Church,ukuba (uOwen) azofundisa uZulu kwelikaMthaniya ziyi-10 kuMfumfu we-1837. Kwema kancane ukufunda, emva kwezinyanga ezine yayiqaliwe imfundo.Phela iSilo uDingane sabulala amaBhunu engazelele eMgungundlovu,mhlaziyi-06 kuNhlolanja kowe-1838.

Bese kuthi ekhasini-116, uColenso, wexwayisa uZulu ukuba aqaphe, angacabangi ukuthi njengoba amaNgisi ayesewuqumbe phansi umbuso kaZulu ngaphansi kukaCetshwayo ayesenele. Ayesazoqhubeka nokumhlakaza uZulu. Abaqaphe namagugu abo, kwazise ukuthi yakha ngamaqubu enye. Ekugcineni wahlakazeka, wahlakazana usahlakazana uZulu neNdlunkulu yakhe, sekuyidemokhrasi. Okuchaza ukuthi usavunguza lowomoya kwaboHlanga.

Kuqhubeke ekhasini le-119, uColenso efunela iSilo uCetshwayo ummeli waseThekwini uGrant,ukuba azomeluleka, amubhalele izincwadi.

Kugcine ekhasini le-131, lapho uColenso axhasa iNdlunkulu yakhe ngemali yakhe. Wayifunela ummeli ngenkathi uMagema efundisa Eshowe. Phezu kwaleyomizamo,yehlulelwa iNdlunkulu kaZulu (naboHlanga jikelele) ngamaNgisi.

Scroll To Top