Now Reading
Abakuqala aboHlanga abafuna inkululeko
Dark Light

Abakuqala aboHlanga abafuna inkululeko

Kwaba sengathi umbhali u-Andre Odendaal wencwadi, iThe Founders: Origins of the ANC and Struggle for Democracy in South Africa. enamakhasi angaphezu kwama-50, wayengowokuqala kubabhali ukuhluba udlubu ekhasini ngayo, nengizama ukuyihumusha ngolimi lwesiZulu ukuba luphakame.

Ngaqaphela okubalulwe kuyona, ukuthi amaXhosa abangaboHlanga bokuqala ukufuna inkululeko eMpumalanga eKapa ngeyowe-1800 wokufika kwabaqoneli nabezimishini zamabandla ehlukene, ngokwakuhambisana nempucuzeko, ngokwemfundo, ngokwezomnotho, ngokwezomthetho, ngokwezolimo, ngokwezokwelapha, ngokwenkolo yobuKhrestu ngokwase-Europe, nokho anqotshwa njengabo bonke aboHlanga.

Labo baqoneli nabezimishini zamabandla basuka lapho beza eZululand ngowe-1820 kusaphethe iLembe, iNgonyama uShaka. Emveni kwalokho basabalala, bedlulela kwaboHlanga okungabaPedi, abeSotho, abeTswana, abaVenda, abaTsonga noma amaShangane, amaSwati namaNdebele benza esifanayo saseMpumalanga Kapa emaXhoseni.

Uma uqhubeka ufunda le ncwadi, uyacacelwa ngomlando wempucuzeko ukuthi waqala eMpumalanga Kapa, nanokuthi amaXhosa aqala avivela alwela ipolitiki kuqala kukoqhakambisa ukuvivela nokulwela ezomnotho. Lokho sekubonakala manje e-Afrika jikelele ukuthi ama-Afrika aqala ngokulwela nokuvivela ipolitiki engokomqondo wase-Europe.

Kwaya ngamagama enkehli ukuthi abaqoneli, abezimishini zamabandla babegxisha amaXhosa ukuba anake kuqala ipolitiki kunokunaka ezomnotho, Ezomnotho namanje zisacushiwe, zisengokomqondo wabaqoneli, wabezimishini zamabandla baseEurope.

Yilumbo lodwa, ubuhubhu bukabhejane, ngaluhlaza wodwa nje kwaphela, njengoba kuza ukhetho lukazwelonke mhlazingama-29 kuNhlaba wezi-2024 osukwini lwangoLwesithathu. Abekho osopolitiki bamaqembu aboHlanga ababonakalayo ukuthi bazimisele ngempela ukuguqula ezomnotho zivune abantu abamnyama.  

Ngoba owoHlanga othi uyazama ukukukwenza lokhu, ugxekwa nhlangothi zonke ngaboHlanga bakubo kuqala,kumbathiswe ngegama elithi umthethosisekelo wezwe bethi uthi,ekubeni nawo ungokokwase-Europe hhayi ngokwaseNingizimu Afrika yaboHlanga engibabalule ngenhla.

Silibele ukunakashelana nepolitiki ngisho nosopolitiki boHlanga bakhuluma eyepolitiki kakhulu kunokuba bakhulume eyokujobelela kokwase-Europe ngokwase-Afrika. Abayikhulumi leyo. Besaba abelumbi, abaqoneli nezizukulwane zabo esakhe nazo ezweni.

Kepha kubuhlunga kabi, kwenye inkathi ukunganaki, ukuziba, ukushalaza kwaboHlanga sengathi akwenzeki lokhu. Ngisho nangokwenkolo sisafunda, sisadumisa ngokwase-Europe ngoba siyabesaba sonke abelumbi ukuba siguqule noma sijobelele okwethu ngokobu-Afrika njengoba kwenza amaShayina. Pho sifundelani noma sasifundelani ngempela. Sisabambe okudala ngezandla asikakabambi okusha ngokuqanjwe yithina boHlanga.

SingaboHlanga lapha e-Afrika, asiyeke ukukhohlisana senze sengathi sichumile ngentuthuko eyehlukene esiyengezile, esijobelele phezu ngokuvele sikuthengile ezindaweni ezehlukeneyo. Ngamanye amazwi ngiqonde ukuthi kuze kube yimanje singaboHlanga abasengabathengi okwehlukene, abasasebenzisa izinto ezasungulwa ngemiqondo yabanye.

See Also

Asikakazami ukuba nomncane umuzwa ngokwehlukana kwethu, wokuqala ngokukopela esisuke sikuthengile. Bese sikuguqula ngemizwa,ngokucabanga, ngokwethu thina ma-Afrika. Engikubonayo ukulibala kwethu ngokwehlukana, silokhu sinakashelana nepotiliki ngokwamaqembu ehlukene.

Asikabezwa osopolitiki bethi, bafisa ukuba sibe nemizwa yokuba ngabakopelayo kuqala, kube yima siqala ngokobu-Afrika,siqamba noma sisungula,okuningi, okwehlukene okungakaze kubekhona ezindaweni zethu.

Uma bakwenza abase-China, abaseJapan, abaseCuba namanye amazwe ukuba nezentuthuko eyehlukeneyo ngokokwamazwe abahlala kuwona. Kwachuma umhlaba wonke ngisho nalapha ezweni esilakhele. Salibala ukuthi basilethela amafongo khongo, sibe ngapha singenayo nemncane imizwa yokubukela kokukhona, bese siyakuguqula kubukeke ngokwase-Afrika.

Okucacayo ukuthi ekhasini lama-21 ale ncwadi, ngamazwi ashiwo ngumqoneli uSir George Grey ikakhulukazi, ngathi ma-Afrika okusenzeka namanje. Njengoba uGrey abalula amazwi okuthi bayokwenza ama-Afrika abe ngabathengi bezinto ezehlukene njengentuthuko yobuchwepheshe obehlukene okuqanjwe, okusungulwe ngabase-Europe. Njengamanje sesingabathengi bokwaseChina ikakhulukazi nabakwamanye amazwe.  

Scroll To Top