Now Reading
Okwenzeka eNtshonalanga Kapa kusahamba emzileni wabaqoneli bokuqala
Dark Light

Okwenzeka eNtshonalanga Kapa kusahamba emzileni wabaqoneli bokuqala

Asivume ukuthi abase-Europe impucuzeko bayiqala kudala futhi yibo abaqamba iKapa emva kokufika kwabo khona bevela eNetherlands ngonyaka we-1652,belandelwa ngamaNgisi aseBritain nabanye abelumbi base-Europe. Namuhla iKapa isibizwa ngeNtshonalanga Kapa.Abelumbi basifihlele induku emqubeni nakulenkathi ngonyaka we-1652 abangawuthathi njengento endala,bukani kwenzekani manje eNtshonalanga Kapa.

Siqhubeka naso futhi isahluko sesihlanu esithi:Deeper than his civilisation,manje emakhasini okungelama-48,49,50,51,52,53,54 ngokuthi:

Imfundo yasentshonalanga amaKhosana ayeyifunda yayihlose ukuwenza amangisi amnyama.Enye iNkosana egqamayo kulelikhasi nguJeremia Nathaniel Umhalla weKumkani uMhala.Wayeneminyaka eyi-15 ubudala, eyofunda eZonnebloem College, lebandla lama-Anglican nesakhiwa ngumbusi waseKapa uSir George Grey nabanye,ngenkathi ubaba wakhe iNkosi uMhala eyoboshwa eRobben Island nabanye.

Amadodana amaKhosi uSandile,uMaqoma, uMhala, uXhoxho noTshathu oDikgosi uMoshoeshoe wabeSotho, uMoroka wabamaRolong,alethwa ukuzofunda iminyaka eyi-12,izindlela ezazizintsha zokucabanga ezazingakaze zibekhona kubantu bakubo.Lapho afunda khona ukudlala umdlalo icricket neminye ngowe-1861.Afunda ezokulolongwa kwemizimba,imisebenzi yezandla nokunye.

Lapha esesikoleni amaKhosana ayebuka ngaphesheya esiqhingini okwakuboshwe obaba bawo amaKhosi uMhala,uMaqoma nabanye nezazingavunyelwe ukuba zibavakashele.Yize lamadodana amaKhosi ayesefundile ayengakhohliwe ububona bokuba ngabase Afrika. Ayeqhakambisa amaqhawe akubo njengoMaqoma ayemfanisa noNapoleon noma noDuke of Wellington,phezu kokuba ayesenziwe amangisi amnyama kulelokholiji.

Amadodana ethiwa amagama obuKhrestu emva kokwamukela inkolo yobuKhrestu.Abizwa ngawobuKhrestu ngokuthi uGeorge noJeremia Moshesh,uSamuel Moroka,uEdward Maqoma,uEdmund Sandile nowayemangalisa bamqamba ngokuthi uBoy Henry Duke of Wellington Tshatshu.Kwakunabathathu ababizwa ngoGeorge umbusi uSir George Grey.

Wakhombisa ikhona uNathaniel Umhalla engangokuthi wavunyelwa ukuyofunda ukudweba eCape Town School of Art.Emva kweminyaka eyisi-8,efunda eCape Town manje iWestern Cape,wathunyelwa esikoleni sebandla lamaAnglican okuthiwa iSt,Augustine’s Anglican Missionary College esiseCanterbury e-England ngowe-1866,ukuyoqhuba izifundo.

Ngaphambi kokuba uNathaniel aye phesheya wavakashela kubo ngeholidi.Ubaba wakhe wamncenga ukuba abuyela kwisikompilonhlalo lamaXhosa kodwa wenqaba ngisho uyise ethi uzomnika ubuKhosi.

Wahlala iminyaka emibili e-England,wabuya eNingizimu Afrika ngenyanga uZibandlela kowe-1868 esenguthisha ofundisa incwadi yokudumisa ebandleni,engumsizi woMfundisi uH.T Waters, owayeyinhloko yebandla iAnglican St.Mark’s, imishini eCofimvaba okwazalwa uChris Hani, eduze neQueenstown.Wayekhonze ukufunda isilungu,eyinhloko futhi wayenza izintshumayelo ngesilungu nesiXhosa uma engekho uMfundisi uWaters.

Wabamba iqhaza uNathaniel ezinkonzweni ezaziseZonnebloem College zobumbana lamabandla ama-Anglican iSt.Mark’s Church.Waxoshelwa ubala ebandleni iAnglican ngezinsolo ezazingekho,ayecetshwe ngozakwaba babelungu.Wasebenza njengotolika eKing William’s Town futhi waba yivulandlela lomdlalo icricket.

See Also

Waboshwa uNathaniel eboshelwa icala lokuvukela umbuso ngoba wayenqabe ukuxhasa abaqoneli empini eyayiphakathi kukaNgqika eNgcayecibi ngowe-1877 nowe-1878 ,wezwelana naboHlanga bakubo amaXhosa. Waba ngowokuqala ukubekwa icala lokuvukela umbuso wabaqoneli (wamakoloni) wamaNgisi ase-England.

Yize ayefundile uNathaniel wayengakhohliwe,wayezwelana futhi wayengabukeli phansi okwaboHlanga noma babengewona amaKhrestu. Walenza nelokweluka isiko. Wayehambela imicimbi yemigidi yezangoma. Waze wagxekwa abezimishini ngalokho.Naye wabagxeka abezimishini ngokuba yizicecelegwana zepolitiki. Izimishini zazithi kwakuwubuqaba obabenyanyeka.

Wamhlamuka umphakathi wabaqoneli ngenkathi eqoma  ukuba wuyena bokuba nguye  bobu-Afrika.Waba ngumkhulumeli wamaXhosa.Walekelela ekusungulweni kwenhlanghano iNative Congress nasekushicilweni kwephaphandaba.

Wabangukaputeni wekilabhu iKing William’s Town Cricket.Babembongela bethi uSoGqumahashe.

Scroll To Top