Now Reading
Ngabe ingwe ingawaguqula amabala?
Dark Light

Ngabe ingwe ingawaguqula amabala?

Akusasele zinyanga zingaki iNingizimu yenze isinqumo. Lesi sinqumo ngukhetho lukazwelonke nezifundazwe. Ngokwezinkomba lolu khetho luzoba ngolumqoka kakhulu hayi nje eqenjini elibusayo kepha nakumaqembu aphikisayo.  Ubumqoka balolu khetho kube sobala ekuqaleni kwaleli sonto ngesikhathi iqembu elikhulu kwaphikisayo iDemocratic Alliance (DA) imemezela loyo ozoyimela njengoNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal, uMnu uChris Pappas oyiMeya yoMkhandlu uMngeni.

Ukumenyezelwa kwakhe akumangazanga njengoba ezinyangeni ezidlule kuke kwakhona ukukhuluma kokuthi nguye ongahle abe ngubuso beqembu. Akugcinanga lapho kepha izinhlelo zokuxhumana zeDA bezinalomholi zimbeka njengoqotho ekuphatheni umasipala. Okunye abe yinoni ngakho kwabaningi wukukwazi kwakhe ukukhuluma isiZulu.

Ukwethulwa kwakhe kusasele izinyanga kuqale imikhankaso kuveze isithombe sokuthi iqembu lakhe lihlose ukuba nesikhathi esanele sokumethula kubantu bazo zonke izinhlanga. AbeDA kubukeka beneqhingasu elehlukene kabili; elokuqala wukunqoba ukhetho okuyinto elukhuni kwazise iqembu elikhulu kwaphikisayo KwaZulu-Natal, Inkatha Freedom Party (IFP) ayigayelwe mphako uma ubuka imiphumela yokhetho lohulumeni bendawo. Zolo lokhu eMhlathuze idle umhlanganiso yephuca i-African National Congress (ANC) iwadi ebiyiphethe. Lokhu kunqoba kwe-IFP kulandela okuningi okwedlule. Iqhingasu lesibili leDA wukuqinisekisa ukuthi iba nezibalo ezihloniphekileyo nezizoyinika izwi uma sekukhulunywa ngohulumeni obambisene nokulindeleke ukuthi ungahle wenziwe yibutho elingahlanganisa abe-IFP.

Okunye okusobala wukuthi leli qembu ngoPappas lihlose ukuzigeza iququ lokubukwa njengeqembu labaMhlophe. Ukuhamba kulo kukaMnu uZwakele Mncwango noke waba wubuso beqembu okhethweni kukhweze ingcindezi kuleli qembu. UMpangazitha usengumholi we-Action SA nokwenza kube nokwesaba ku-DA ukuthi kungenzeka uMncwango akhe lapha esizibeni abadoba kuso abavoti kakhulukazi manxa kufika kwaboHlanga.  Ophethe iDA njengamanje uMnu uFrancois Rodgers ubukeka engeke akwazi ukuheha intsha yaboHlanga kanjalo nesekela lakhe uMnu uSithembiso Ngema engakakulungeli ukuba ngubuso beqembu okhethweni.

Enkulumweni yakhe yokwamukela ukuqokwa kwakhe uPappas ubeke zisuka  lokhu athi kuyizinkinga kanjalo nesixazululo:  “Esikhathini lapho sibhekene khona nobunzima, kufanele sithole amandla amakhulu nesibindi. Namuhla, sibumbene, siwumphakathi ohlukahlukene onombono ofanayo wethemba. Usuku nosuku, abantu baKwaZulu-Natal bavuka babhekane nobunzima – ukugcina amabhizinisi esebenza, ukondla imindeni, ukulinda amaloli athwala amanzi ukuthi afike agcine engafikanga, nokuvikela izingane zethu ebugebengwini obudla lubi.

“Ngiyazi ukuthi iningi lenu liyazibuza liyaziphendula ngekusasa lesifundazwe sethu ngemuva kwayo yonke into uhulumeni asifake kuyo.

Nginokukhathazeka ngokuzolandela, ngogogo bethu abasemakhaya, isikhathi okukhokhwa ngaso isibonelelo sikahulumeni, ngikhathazwa nayizingane eziya ezikoleni zibulawa indlala.

Sekwanele ngezigebengu ezibusa imiphakathi yethu ngoba zinamandla amakhulu kunamaphoyisa futhi ngicasulwa ukuthi abantu bakithi baphucwa isithunzi sabo ngoba bengakwazi ukuthola umsebenzi ukuze bakwazi ukondla imindeni yabo.

Sikhathazekile ngokuthi izinto zihamba lutsheke,” kusho lomholi.

Lenkulumo kube sobala ukuthi inyundela uhulumeni okhona KwaZulu-Natal nakuzwelonke.  Uqhubeke wathi:

“Ngifisa ukudalula imfihlo nani namuhla. Lemfihlo ayaziwa abanye abantu. Ngikhathazekile, ngoba angazi ukuthi kuyini okuzolandela emva kwesigaba se-6 sokucima kukagesi okuhleliwe.

Uma kuya kokulandela indlela ethulwe ngayo kanjalo nokuhlelwa kwenkulumo yakhe kusobala ukuthi uzohlanganisa indlela yaseMelika yokukhankasa ezomthatha imiyise emaholo  omphakathi, ezindaweni zokusebenza nasemarenki.  Lokhu okwehlukile kunemikhankaso yemibuthwano eminingi.

UPappas ukhwele wadilika kuhulumeni waKwaZulu-Natal: “Sesiside isikhathi uhulumeni wesifundazwe usiphethe kabi, usiqambela amanga, ungasihloniphi. Sekwanele! Namuhla, simemezela ukuthi akudingekile ukuba siphele amandla, futhi akumele sesabe. Kukhona uhlelo, ithemba likhona, futhi sibumbene ngaphezu kokuba sihlukene. Sekuyisikhathi sokuthi sibe nesibindi, lokhu kungenziwa wuhulumeni weDA KwaZulu-Natal.”

See Also

UPappas uthe ukuze lokhu kufezeke abavoti kumele babe nesibindi: “  Ukuba nesibindi, ukuba namandla, kusho ukubambelela uqinisele ngezikhathi zobunzima, zokwesaba, zokungabinaso isiqiniseko, ngisho noma ngabe  kuyingcuphe kanjani ukwenza lokhu.Isibindi siyahlukahluka kumuntu nomuntu futhi singabonakala ngezindlela ezahlukene.

Isibindi simela konke okulungile. Isibindi sithatha isinyathelo noma kukhona ukwesaba. Isibindi sibhekana nobunzima. Isibindi siyakwazi ukuhlukanisa iqiniso  namanga, okulungile nokungalungile,” kusho yena.

Umbuzo omileyo

Phezu kwalo lonke igidigidi ngoPappas umbuzo ompendulo yawo iyoqhamuka kubavoti ngothi ngabe uPappas ovezwa njengomuntu osemusha nongacwasi  angahlukaniswa yini neqembu lakhe elinenkinga yokubukwa njengeqembu labathile abamhlophe? Abavoti bangaweqisa yini amehlo emhlandweni weDA beseke uPappas?

Umholi owadla amavoti amaningi aboHlanga kwaba nguNkk uHellen Zille nokho okwahamba kwahamba wavela ukuthi umbala muni. UZille ngesikhathi sakhe kuhambe abaholi abaningi boHlanga abafana noNks uLindiwe Mazibuko , uNks uMbali Ntuli, uNks uPhumzile Van Damme, uNks uPalesa Morudu, uMusi Maimane , uMnu uZwakele Mncwango. Kulaba umunwe ukhomba uZille ngokuyiqhatha ngesinqe nobuhlanga.

Ngenxa yalomlando abavoti bazozibuza ukuthi uPappas wehluke ngani, ukuthi engabe amabala e-DA angaguqulwa yini ngumuntu oyedwa.

Scroll To Top