Now Reading
Kungayiqhuzula yini I-ANC okhethweni ukushenxa kwabathile
Dark Light

Kungayiqhuzula yini I-ANC okhethweni ukushenxa kwabathile

Eminyakeni eyisithupha eyedlule ngesikhathi engena eHhovisi elinamandla ukuwedlula wonke ezweni uMengameli uCyril Ramaphosa wayengowehlukile. Okwakumenza ahluke kubantu baseNingizimu Afrika, eqenjini lakhe i-African National Congress (ANC), namazwe omhlaba ukuthi wayezolwa nenkohlakalo okwabe kukhalwa ngayo ngaphansi kukaMnu uJacob Zuma.

Ngaphandle kwenkohlakalo okunye okwabe kuseqhulwini ezinhlelweni zakhe ukuqeda ukunqamuka kukagesi nokulungisa isimo ezinkampanini ezingaphansi kukahulumeni njengeTransnet, inkampani yezindiza iSAA kuphinde kudalwe namathuba emisebenzi.  

Zonke lezi zethembiso zazizokwenzeka ngaphansi kahlelo lokuqala kabusha  kwezwe iNew Dawn. Sekungumlando ukuthi kulokho okwabe uMengameli ezinqumele ukukufeza ngehlandla lakhe esesihlalweni, kuncane okwenzekile. Ngokubona koMhlaziyi Ozimele Wokhetho eNyuvesi I-Unisa uSolwazi uDirk Coetzee akukho okwehlukile ngoRamaphosa nabanye abaholi bangaphambilini bale nhlangano. “Ukubeka phambili iqembu kunezwe yinto engeyona imfihlo ku-ANC”. Udalula ukuthi bakhona abangaphakathi kule nhlangano abazobuka izinto ngeso elehlukile njengoba kuyiwa okhethweni abakholelwa ukuthi abantu sebeshiywe ngemuva babe nesibindi bashiye abanye baqube kuze kube kuyavotwa.

Ukuphawula kwakhe bekulandela okwenzeka ezinsukwini ezedlule lapho abebeyizethenjwa kuhulumeni, eqenjini nasezinkampanini ezingaphansi kukahulumeni bacule iculo elehlukile ngesikhathi bememezela ukuthi balaxaza ubulungu. Umbuzo omkhulu ukuthi ngabe ukusungulwa koMkhonto Wesizwe (MK) owesekwa uMnu uZuma kunawo yini umthelela ezinqumweni zabo. Izindaba zokwesula enhlanganweni kukaDkt uKgosi Letlape kuqubule ukukhuluma ekutheni ngabe leli qembu nohulumeni basahambisa ngakho yini. UDkt Letlapa ungomunye wezingcithabuchopho zale nhlangano. Phambilini wayenguMengameli Womkhandlu Wodokotela nabasebenzi Bezempilo, iHealth Professional Council of South Africa. 

Encwadini yakhe yokwesula ayidlulisele egatsheni lakhe uDkt uLetlapa uveze ukuthi inkohlakalo egubuzele uhlelo lomshuwalensi  wezempilo iNational Health Insurance (NHI) lunomthelela esinqumweni asithathile. Usole uhulumeni ngokusebenzisa lolu hlelo ekufezeni izinhloso zabathile ngokuvulela omunye umpompi wokudliwa kwezimali. ULetlapa yize engathandanga ukwenaba kabanzi ngezinye izizathu, uveze ukuthi akayibambele magqubu i-ANC kodwa angeke ayivotele ngoba ayisaqhubi ngendlela ayaziyo futhi lokho kunomthelela ekusebenzeni kukahulumeni.

Ukwesula kwakhe kulandele ezithendeni okukaMnu uNathi Nhleko owabe enguNgqongqoshe Wamaphoyisa ngaphansi kukaMengameli uZuma futhi esesigungwini esiphezulu sikaKhongolose. Ngaphambi kokushiya ku-ANC uNhleko washiya angalazi ngoNobhala Jikelele uMnu uFikile Mbalula embiza “ngoginquthuvi” abanye abathi inkubabulongwe okuyisilwane esivame ukuhlala esibayeni sidle ubulongwe.

Ukuphindile futhi lokho encwadini yakhe yokwesula ethi eminyakeni eli-112 yokusugulwa kukaKhongolose kuyaqala ukuthi ibe noNobhalala onjengalona.

See Also

Uveze ukuthi ngesikhathi ejoyina i-ANC, babengazi lutho ngenqubomgomo, babengagxilile ezikhundleni. “Esasikwazi ukuthi abantu babedinga ukukhululwa, kwakumele silwe siyimbumba ukuze lokho kuphumelele,” kusho uNhleko. eqhuba uthe eminyakeni edlule uqaphele ukuthi akasayiboni le-ANC azibandakanya nayo, eyabe ilwela ukukhululeka kwabantu. Uthe uzwa ubuhlungu bokuthi le-ANC abyithanda kangaka isiphenduke into angasayazi. Ukushabalala kwezinkampani zikahulumeni nokuphathwa kwazo ngabazimele kucace kahle ngesikubona kwenzeka kwaTransnet”.

UNhleko uthi indlela i-ANC eqhuba ngayo nmigomo yayo ayisahambisani neyakhe. Uthi kuyazwela ukuqhubeka nokubona abantu emphakathini awakhele  nasezweni lonke behlupheka  ngenxa yokwehluleka kwenhlangano ayingxeye yayo.

Ilungu Lesigungu Esiphezulu ku-ANC uMnu uObed Bapela ephawula emuva uthe wonke umuntu wajoyina inhlangano ngayedwana ngoba ebona okuthi le okwakudinga ukushintshwa ezweni ngakho-ke uma eseshiya kuyilungelo lakhe elingephikiswe. 

Scroll To Top