Ipolitiki yezomnotho

Ukunyuka kwentengo kashukela yokuvala unyaka

Abalimi bakamoba bahleke bodwa njengoba intengo kashukela yokuvala unyaka kashukela wezi-2023-24 kuvale iphezulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezolimo ngesikhathi sokhetho

Ngesikhathi sezinketho kusuke amaqembu ezepolitiki asebenzisa izindlela eziningi ukuheha abavoti. Ziningi izethembiso ezenziwayo. Lezi zethembiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi basePoland babhikisha ngaphandle kweHhovisi likaTusk

Izinkulungwane zabalimi basePoland babhikishe ngaphandle kwehhovisi likandunankulu ngoLwesithathu, bashisa amathayi futhi bejikijela neziqhumane.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu ufuna izindawo ezingumongo wezolimo

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNomusa MaDube Ncube useyalele uNgqongqoshe Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya ukuthi aphuthumise ukusebenza kwezinhlelo zokuxhasa abalimi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomulile inhlangano yezolimo yaseChelmsford

Abalimi abasafufusa abazinze ngaphansi kukaMasipala wesifunda Amajuba, endaweni yaseChelmsford bathulwe umthwalo njengoba behlomule ngezitshalo eziyizi-20 000 ezincane.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi bakamoba bakhala ngentela kashukela

Njengoba sekusondele isikhathi sokuthi uNgqongqoshe Wezezimali, u-Enoch Godongwana ethule isabelomali sonyakamali wezi-2024/25, injolozela, phakathi kokunye, ikwezolimo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwethulwa kohlaka olusha kuzovimba ukuqhoqhobalana odabeni lwamanzi 

Esifundeni saseMkhanyakude amanzi sekunesikhathi eside elibhola lomnqakiswano wezepolitiki ngenxa yokwesweleka kwawo yize kunedamu elikhulu iJozini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi thokola themba amathunzi ayewukela abalimi

Kuntwela ezansi kubafuyi bezinkomo boHlanga njengoba Izinkulungwane zabalimi kulindeleke ukuthizihlomule esivumelwaneni esifaka uhulumeni inkampani iKaran Beef, kanye nenhlangano yabalimi i-African Farmers Association of South African.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbokodo ibaqwaqwade emakhanda emncintiswaneni wabalimi

IsiZulu sithi ubucu obuhle obuhamba ngabubili. Lokhu kusebenzele ababiliabanamabhizinisi ezolimo eMandeni eNyakatho Nogu esiFundazweni saKwaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGumede ubangula iva embonini kashukela 

Okwenzeke kamuva embonini yashukela kubukeka kufaka umbuzo othi lingase libanguleke yini iva onyaweni lwayo.  Abalimi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkomba ziqagula ukunyuka kwezolimo ezweni

Inhlangano yabalimi bohlanga yamukele njenjabulo ukunyuka kwentengo ekhokhelwaabalimi ngomoba abawuhambise emshinini. Intengo yeRecoverable Value(RV)iyisilinganiso senani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu komkhono: Uhlelo lokuhlomisa abalimi kuliwe nendlala

Esikhathini lapho kunokukhala okukhulu ngokunyuka kwentengo yokudla, kamuva nje amazambane namaqanda nokunye, ezolimo zibaluleke nakakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi bakhala bayazithulisa ngokuntuleka kwemvula

Abalimi bakhala bayazithulisa ngokuntuleka kwemvula  Ukushintsha kwesimo sezulu kuye kwaxhunyaniswa nezinselelo zokuvikeleka kokudla ezingxenyeni eziningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lokusiza abalimi abahlukunyezwa inkinga kagesi

Ukwethulwa kwesikhwama sokulekela abalimi njengoba bekhahlamezwe ngucimicimi kwemukelwe ngehlombe elikhulu. UMnyango Wezolimo, Ezomhlaba Nokuthuthukiswa kwezindawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlimi “wenkosi yokudla” ubona ingozi ngentengo kaphethroli

Abadayisi , abasebenzisa amazambane emabhizinisini abo bazwakalise ukukhathazeka ngokunyuka kwentengo yawo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ayibe ngabangani nenhlabathi – IMeya

Inxuse ukuba kusetshenziswe umhlaba ngenhloso yokulima kukhandwe umnotho wezakhamizi zikamasipala iMeya yaseJozini uMnu uMfananaye Mathe. Ubethula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izindleko zokukhiqiza umoba zenyuswa ezikamanyolo

Imboni yezolimo inengcindezi enkulu ngenxa yokukhuphuka kwentengo kamanyolo. Ukusukela ekuqaleni kwanonyaka intengo kamanyolo yamazwe ngamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amantongomane nokotini kuchuma kalula emasimini kamoba kuleli

Ukotini awufani nama-macademia wona adinga imali eningi ukuwaqala. Abomshini bakakotini bavamise ukuboleka abalimi imishini edingekayo, ngaleyo ndlela abalimi bagwema izindleko zokuthenga imishini yokusebenza.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngentela kashukela ezoba zindleko kubalimi

ISAFDA ikhala kakhulu ngokuthi abalimi abalima umoba ngokuncane bazolimala kakhulu uma kunganyuka intela kashukela njengoba intengo kashukela ithembele kakhulu ekuthengweni kukashukela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano esinqala phakathi kwenhlangano yabalimi noMnyango

Ezolimo zibaluleke kakhulu empilweni yanoma yisiphi isizwe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uma sekushaya isikhathi sokutshala, labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zithe ukuqhilika izihlathi kubatshali bakamoba kamuva

Esikhathini lapho amabhizinisi amaningi kubandakanya nabalimi bekhala esimantshiyane ngenxa yomthelela wokhuvethe kanye nezibhelu, abalimi bamoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwethule uhlelo lokuthuthukisa intsha esembonini yezolimo

KWETHULWE ngokusemthethweni uhlelo lokufakwa kwentsha engasebenzi embonini yezemisebenzi yezolimo ngenhloso yokuyinika amava azoyisiza iqasheke noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhonto wezibhelu uphumele kubalimi

Izulu seliphindele esishozini kwabohlanga abasembonini yashukela njengoba I-Sezela Mill Group Board inqume ukunqaba umoba owasha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yomoba kubukeka izozwela kakhulu ngenxa yeziyaluyalu zakamuva

AboHlanga abasembonini yomoba basengcupheni yokulahlekelwa kunabobonke ngenxa yodungunyane oluhlasele ezweni. Iningi lalabalimi abalima ngokuncane abalelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now