Now Reading
Intokazi yakwaMtshali isihlinzekela izitolo ezinkulu ngemikhiqizo yayo
Dark Light

Intokazi yakwaMtshali isihlinzekela izitolo ezinkulu ngemikhiqizo yayo

Ubengakaze acabange nangelilodwa ilanga ukuthi ukusebenza enkampanini yezokwakha kungatshala uthando lezolimo kuyena uNks u-Aphiwe Mtshali osengusomabhizini ovelele kwezolimo.

UNks u-Aphiwe waseNgubevu, eGreytown ngaphansi kweSifunda uMzinyathi ungumnikazi weHlelakahle Farming, endaweni yakhe unodedangendlala bamasimu abangamahektha ali-10. Utshale iklabishi,isipinashi, uGreen Pepper nopelepele.

Kuyimanje umkhiqizo wakha usewufakela izitolo ezinkulu okubalwa uBoxer, u-Aheers noSpar. 

Ngokuqalqa kwakhe leli bhizinisi le ntokazi isikwaze ukuvula amathuba emisebenzi, njengoba isiqashe abantu abangama-20.

Echaza uNks u-Aphiwe oneminyaka yobudala engama-34 uthi leli bhizinisi uliqale engenalo ulwazi lwezolimo kwadingeka ukuthi ancele ulwazi kwasebengaphambi kwakhe ukuthi kwenziwa kanjani.

Ube esecela uyise ukuba amsize amthengele izithombo ezilinganiselwa ezinkulungwaneni ezine, emva kwalokho akabange esabheka emumva.

See Also

“Izisebenzi uma kuphela inyanga zisuke zifuna ukuthola imihlomulo yazo okungakhathaleki ukuthi ibhizinisi lenza kahle noma lidonsa kanzima. Ngibonga uNkulunkulu ngoxhaso lwezigidi ezi-R3,2 engiluthole kwabaka-Agri Business Development Agency. Lolu xhaso lwenze kwalula ukuholela izisebenzi ngaphinda ngathenga nezinsiza kusebenza okubalwa ogandaganda, iBorehole, nemipheme esamatende engitshala kuyo uGreen Pepper” usho kanje. 

Ibhizinisi likaNks yakwaMtshali likhombisa okukhulu ukudlondlobala. Uthi impumelelo yalo uyizuze ngokusebenza kanzima nokuphokophela phambili. Ube  esgqugquzela abantu abasha abafuna ukungena emabhizinisini ezolimo ukuba babekezele.

“Ebhizinisi lezolimo kudingeka umuntu obekezelayo ngoba awukwazi ukuqala manje bese uthola inzuzo ngakusasa kodwa kuba ibanga elide ngaphambi kokuba ubona inzuzo lokhu okudinga ukusebenza kanzima futhi ube nothando lomsebenzi,” usho kanje.

Scroll To Top