Now Reading
Usuke ungakaliqedi ikapa ungakayi entabeni
Dark Light

Usuke ungakaliqedi ikapa ungakayi entabeni

Kwakumhla ngivakashele khona kwamzala lapha kwaLanga lapho engabona khona lelitafulakazi lokwenziwa. Salala simnandi savuka sizamula. Yikho lokho njalo okwasenza sivukele etafuleni kaNgamulana, siyobona zonke izinhlobo zezimbali ozibona uma uphezulu eNtabeni yeTafula. Lezi-ke umlomo wemvu oqhethe namazinyo.

Ulwanga oluxexebukayo ngenxa yokudubukala kwalo. Isineke, ukuvuthwa! Idubukele! Sasizoxosha iphezi elalibangelwe ukusisa ubusuku sidla ntshwabhele, ingani sasimemeza uHappy Christmas! Yiyoyonke Ion tokozo nenjabulo esasikuyo eyabangela iphezi elikhulu.

Ngibuze: “Siyaphi mzala?” Aphendule: “Siya etafuleni likaNgamulana.” Ngibuze: “Siyokwenzani?” Aphendule: “Siyobuya sisuthi esikaManyosi — inyama!” Ngavumela phezulu ngenxa yenkwankwa uma ngizwa elenyama, kwazise ngase ngihashukile nokuhashuka.

Ukumemeza bonke ubusuku akuntanga yamuntu. Uthi ngabonani? Umzala wayikhipha imali yokungena kulelipharadisi lenyama, kungesilona elezithelo zonke ezidliwayo nezingadliwa njengelase-Edeni. Sasina sazibethela.

Safica nabafake izintambo zenhlonipho sebekhwecelele phezulu babhunkula, bagoqa imikhono yamahembe bayikhweza yaba senhla k wezindololwane, sebewagwinyisa okwamanqe amaqatha.


Noma ungaze wenzenjalo uyadlala nje, eyalapha ayipheli kuphela amazinyo endoda; eyalapha injengeyakwaMayemaye eGoli! Abanye babephihlizela ukhanda etsheni elaliphezu kwetafula befuna ubuchopho bembuzi.

Lapha kwakungandizi izimvemvane ezenza imvelo ibukeke, futhi kwakungandizi zinyosi ezincela uju lwezimbali ziyoluthela emakhekheni, kodwa lapha kwakundiza amajethi aluhlaza cwe, zona impela izindizamshini zempi kaHiklila ezingathandwa muntu!

Yaqhatheka impi yezinhlanekela, beziphebeza ukuze zindizele kude nezwe labo lakwaNyama! Babezikhwibizisa okwamakhwibi edla umncindo. Bayozibhibiza maqede amakhanda ashone phansi, amagilo ehle enyuka kudliwa umuthi wamakati ongatshalwa! Nathi sinomzala safika sathi: “Wazithela msobho kusawoti!” Sashaya ezwakalayo amaqatha, salobokontshela, wena owabona amagovu angamakloza.

See Also

Sasikluluzana ngamehlo nje, sijuluka ezimathonsi. Angithi inyama kayitshalwa! Nathi sasifuna ukuphuma lapho imali yethu isebenzile, umuntu esedlela ikusasa.

Ngangithi ngisolimini ngibe ngisenqineni, ngithi ngisephashini elithambile,
ngibe ngisenhliziyweni, ngithi ngisenhliziyweni ngibe ngisoswini, ngithi ngisoswini ngibe ngisobendeni, ngithi ngisobendeni ngibe ngisekubukeni kwayo. Wo, ngangithi ngisadla ezinye ngibe ngidla ezinye! Sasina sazibethela, kuthi uma amabhodwe edilizwa, siyiyeke lena esihwamukile, siphange kweshisayo eyehlisa okwezimpophoma nomhluzi wayo.

Lapha ungabusisa ubusuku uma uthanda. Yonke eyongena esiswini sakho ngelingene yena u-40c. Saphuma ngesango esangena ngalo sesigwevile nomzala, sisula imilomo ngonyuziphepha. Mina ngasengigqihela phezulu kuhle okwenkoshosho engakhethi ekudlayo.

Ngaze ngasho kumzala ngathi: “Ngiwudlile uKhisimuzi waseKibhithawini. Ngidle owaseNtabeni yeTafula wokuphola, ngihamba emoyeni ngekheshe. Kodwa-ke oweTafula lokwenziwa likaNgamulana, ‘ uthathe ikhekhe!”

Scroll To Top