Now Reading
Amaphupho anemfihlakalo kuye ngokwenkolelo
Dark Light

Amaphupho anemfihlakalo kuye ngokwenkolelo

Lasho iculo kumbe yona ingoma yezinsizwa zesiCathamiya zikaCothoza Mfana, ezishaya ingoma-busuku, isikhwelajo, ezazizibiza ngokuthi ziyiMpembeni Express— isitimela saseMpembeni esingavinjwa yilutho — lathi:
Kuth’ uma ngilele, Ngiphuphe ngoLavi; Inhliziyo yami lyagxumagxuma: Kuth’ ayiphume ngomlomo!

Yiphupho-ke lelo ayeliphuphile lowo owaqamba lengoma, owaphupha ebona isithandwa sakhe — ulavi wakhe — inhliziyo yakhe yaze yagxumagxuma kwath’ ayiphume ngomlomo!

Bonke abantu bayaphupha. Nothi akaphuphi, uyaphupha kodwa okuyiyona into emenza ukuthi athi akaphuphi, yikuthi uvuka esekhohliwe ukuthi uphupheni ebusuku. Umuntu ubanephupho angalikhohlwa empilweni yakhe, noma kuyiphupho elihle elithokozisayo njengaleli elake laphushwa nguFafi, owaphupha ecosha imali eningi yamaphepha newuhlweza, eyigcwalisa amasaka, esezibona eseyisicebi senjinga. Kuthe uma ephaphama wazifica engenayo leyomali ayeyiwolela emasakeni ebusuku ebuthongweni.

UMgwenya yena wake waphupha ebona umgodi omude ojulile omnyama bhuqe! Washelela waphonseka kuwo, kude kude phansi kwalasha!
Waze wamemeza ekhala khona ebuthongweni ethi: “Ngelekelelenibo, ngafa!” Kanti umemeza njalo usephimisela ngomlomo. Wamnyakazisa umkakhe embuza ukuthi ukhalelani. Wathi yena: “Ngiyaphupha!”

Leliphupho likaMgwenya lamhlala kabi enhliziyweni waze wacabanga ukuthi kukhona okubi okuzomvelela, noma-ke kuwe ibhizinisi lakhe, lishone phansi phansi kwalasha. Kanti elikaFafi lona lalimisa idolo esengathi liyiphupho elikhomba emnothweni.

Kuvamisile ukuthi abanye uma bephuphile, bavuke sebewakhohliwe amaphupho abawaphuphile, njengenkosi uNebukadinezari eBhayibhelini, owaphupha iphupho elibi, maqede walikhohlwa. Waphatheka kabuhlungu ngoba eselikhohliwe, efuna ongamkhumbuza lona futhi amtshele nencazelo yalo. UDaniyeli inceku kaNkulunkulu, yiyona eyayitshela inkosi iphupho eyaliphuphayo ngisho nencazelo yalo.

See Also

Amaphupho-ke ehlukene uma besho. Bathi kukhona ayiqiniso futhi kukhona angesilona iqiniso. NaseBhayibhelini kukhona amaqiniso akhonjwa ngamaphupho, aphushwa maqede afezeke. Iphupho likaJosefa, aliphupha ebona ilanga nenyanga nezinkanyezi zimkhothamela, kanye nezithungo zamabele zikhothamela esakhe, lafezeka lapho esenziwe induna enkulu embusweni wenkosi uFaro eGibithe ngenkathi lapho abazali bakhe, uyise nonina, kanye nabafowabo sebemkhonza bemkhothamela. Ungazifundela lona kuGenesise 28:10-22. Noma- ke kungehlanga ilanga ezuiwini kanye nenyanga nezinkanyezi ukuzomkhothamela, kodwa lokho elalikukhomba kwakuyiqiniso ngoba kwagcina sekwenzekile.

Iphupho likaFaro lezinkomo eziyisikhombisa ezondileyo ezadla eziyisikhombisa ezikhulupheleyo kanye nezikhwebu eziyisikhombisa zamabele ezondileyo ezadla izikhwebu eziyisikhombisa zamabele ezikhulupheleyo, lafezeka mhla kuvela inala enkulu eGibithe eyathatha iminyaka eyisikhombisa eyayichaza izinkomo eziyisikhombisa ezikhulupheleyo nezikhwebu zamabele eziyisikhombisa ezikhulupheleyo. Ngemuva kwalenala, kwehlela phezu kwezwe langalesosikhathi indlala enkulu eyathatha
iminyaka eyisikhombisa. Incazelo yaleliphupho ikhomba inala nendlala. Nalo leliphupho umuntu angafunda ngalo kuGenesise 40.

– Iyaqhubeka ngesonto elizayo

Scroll To Top