Now Reading
Inhlanhla nebhadi izithupha ziya egwayini
Dark Light

Inhlanhla nebhadi izithupha ziya egwayini

Inhlanhla, yinhlanhla. Ibhadi yibhadi. Umuntu uzalwa nenhlanhla, futhi uzalwa nebhadi. Kokubili lokhu kukumuntu, kufana nokulala nokuvuka. Kufana nokufa nokuphila. Kuyizinto ongeke wazifuna, futhi kuyizinto ongeke wazibalekela. Namhlanje umuntu unenhlanhla, kusasa umuntu unebhadi. Inhlanhla nebhadi yizinto eziyizithupha eziya egwayini, yizithandani ezihamba ndawonye.

Iyini yona inhlanhla? Kukhona ongayichaza ukuthi iyini? lwukuceba noma ukuba yisigwili? Ingukungesweli lutho empilweni kumbe ukungabi nezinto ezikuzwisa ubuhlungu? lngukunethezeka kumbe ukudla ngoludala, nokukhomba ngophakathi okhomba amakhosi oselwa? lwukuceba noma ukungacebi?

Lona ibhadi liyini? Liwukungacebi noma ukushona, noma singathi ukungabi nanhlanhla? Liwukuhlupheka nokushaya inja ngekhanda nokuqhwishela emuva njengenkukhu? Ukuba nebhadi yikuba nesinyama yini noma ukufulathelwa ngamadlozi njengoba abaningi besho?

Kukhona isisho kumbe isaga sesiNgisi esithi: “Umuntu angalala eyisichaka, avuke eyisicebi.” Kungabe lesisaga sisho ukuthi lowo muntu ulale enebhadi wavuka esenenhlanhla?

Ngake ngamangaliswa yinyanga yezikhwama eyathi inomuthi wenhlanhla. Yayidayisela abantu lomuthi eyayithi ngowenhlanhla, isho khona ukusho ukuthi bazoba nenhlanhla yokuthola imali, babeyizicebi. Kodwa kwathi lapho ngiyibhekisisa, ngafica ukuthi kwayona uqobo lwayo nje ingumfanekiso wezinhlupheko, usizi nokweswela. Yayigqoke ijazi lesisotsha eselahushuka ukotini emachosheni nasemiphethweni yalo, elase lilenga kuhle okomule exhibeni. Lapha entanyeni laselicwebezela yinsila emnyama sengathi isaja sepipi. Yayicathulele ngamadambule asemayini, amawudlu phela, nawo ayeselele ngomhlubulo phansi. Ibhulukwe layo linezichibi ezingafani zesijalimane, ihembe lona lalibonakala ukuthi ngenkathi liselisha lalimhlophe ngombala, limhlophe lokhu okweqhwa, kodwa manje laselimpunga ngokumnyama, libonakala nje ukuthi amanzi yilokhu lawagcina ngoNowa uma ngabe lake laxovuzwa nakuwo. Hhayi-ke, inyanga yansondo yomuthi wenhlanhla, yayihize yahiza ngobuhlalu obabuhiziswe phezu kwalo lelihembe elimdaka, ilenga umgexo onophondo egilweni. Ekhanda ithwele isiphuku, kuvele imiyeko ngaphansi kwaso.

Ngamangala abantu bewuthenga lomuthi wenhlanhla owawungabizi nje nakakhulu, ngoba intengo yawo kwakungumfagolweni, uma-ke ungenawo umfagolweni ukhiphe isikoshi. Nayo uqobo lwayo lenyanga yayikubala konke abawuthengile abazokuba nenhlanhla kukho, njengokuba nenhlanhla yokubamba amahhashi omjaho, ukuwina amadabuli namawini, namaphemutheshini, amathriphuli, namaphuleyisi, nama-akhumuletha, namadubhula ngisho namaswinga, ikakhulukazi ukubamba yona uqobo ijekiphothi! Yayibethembisa ukuthi umuthi wayo unamandla okususa isinyama nesithunzi esibi kumuntu, umgeze nesichitho, amadlozi ahlangana naye amenzele izinhlanhla.

Kwathi ayingidle ngamazinyo inyanga yansondo lapho ngiyibuza ukuthi izikhathazelani ngokuthengisana ngemithi namakhubalo enhlanhla esikhundleni sokuba izisebenzisele yona ngokwayo leyomithi yamakhubalo ukuba ibe nenhlahla yokubamba amahhashi omjaho, ithole imali, izithengele izivatho zimali nezicathulo zakwanokusho, nejazi elidulile elimba ezolo, futhi ingabiyilokhu ilidavuza ngezinyawo izwe, esikhundleni sokuba ihambe ngoketshezi lwemoto ezishintsha amagiya, uhuntshu lwalowonyaka, oluzoshayelwa yibhoyi, ezoliholela imali enjengemali, ngoba nakhu phela imali ithi “Baba” kuyo. Ingani inomuthi wenhlanhla!

Wawukhona-ke lona eyayiwubiza ngokuthi iwozawoza, eyayithi ubulawu onele ugabhe uphalaze ngabo, wo, yeka-bo! Yayithi uzokuba nesithunzi, ubenenhlanhla, ufuye, ubenemali edida ikhanda, uhlonishwe ngabantu, futhi imali lena ihlale kuwe, ingashelelisi okwemali yamaMpondo. Lona-ke wawukhipha amashumi amahlanu amaRandi uma uwufuna. Kulona-ke, yayingafuni noma ungaze ukhiphe idiphozi, kuthi-ke esalayo ude uyikhipha amacozucozu ize iphelele. Qha, kulona, wawubeka imali phansi, nayo ikunike umuthi wakho.

Labobantu engababona bekhipha imali yabo yokugcina, bethenga umuthi wenhlanhla, ngabezwela ubuhlungu, ngoba umbhemi lona wayeyifuna iphelele. Amashumi amahlanu amaRandi, uhlaza lodwa! Abanye babeze bayoyetsheleka kwabanye, besho khona ukuthi, kuyothi bangawina emjahweni ethotho, bayibuyise leyomali isinamankonyane!

See Also

Wo, abanye babo, sisazifanela nje nabo. Sikhala ngaso linye! Bakhalela umbhemu abamdinsilela imali, nanamhlanje lokhu kunokuba bacebe basakhalisa okwenyama yengcuba. Bakhalela imali yabo abathenga ngayo umuthi wenhlanhla. Baphalaza nsukuzonke, kodwa lutho, ayikho inhlanhla. Abanye babebuza ukuthi umfo wejazi lesisotsha ukuphi engasabonakali nje. Wo, wayengabonakala kuphi, lokhu wayeseshaye wachitha!

Uthini-ke ngabaphrofethi bamanga, abasuke bawaqambe emini kwabha. Bethi baphalazisa abantu ngamanzi omthandazo, babafake nakobhavu bethi babageza isisila, babasusa amabhadi. Bathi-ke uma sebegeze umzimba, lawomanzi ayochithwa ebusuku lapho izindlela ziphambana khona, kwenzelwa phela ukuthi labo abazokweqa lapho lawomanzi echithelwe khona, bakhungathwe ngamabhadi asuka kulabo abageziwe. Okusho ukuthi uma lokho kwenzeka ukuba abanye bakhungathwe ngamabhadi asuka kwabanye, ibhizinisi labo lokufaka abantu kubhavu alipheli. Kanti ngabe kuyezwakala ukuthi labo asebegeziwe bahlala bemsulwa njalo, ngoba nabo noma begeziwe njalo, amabhadi azobakhungatha futhi uma beke bahamba lapho kuchithwe khona amanzi esisila sabanye.

Kuyazikhanyela nje ukuthi kunamhlanje nje ngabe akusekho noyedwa okhala ngokuthi unebhadi noma amabhadi, ngoba phela izinyanga nabaphrofethi abasusa amabhadi bakhona. Kodwa ngibona usizi luyilokhu luqhubekela phambili, ngibona ukuhlupheka kuyilokhu kuqhubekela phambili, ngibona ukweswela nokushaya inja ngekhanda kuyilokhu kubhalasile. Abantu babhasheka okwembasha yikuhlupheka. Abanye uzobabona bephethe amapheshana abhalwe izinhlobo zemithi akhishwa ngoThambo leBhubesi nawoNgqaqamazinyo, oNkobonkobo nawoGadlayishiye. Kulamaphepha kukhona izinhlobo zemithi abathi yenza izinhlanhla, isusa isinyama, ikuhlanganisa namadlozi, yenza ukuba imali ingalahleki, futhi ingachitheki kalula, imali ihlale kuwe. Kodwa-ke nansi indaba eyinqaba, yikuthi imali ingahlala kanjani kumuntu kanti isidalo njena sayo yikuba isetshenziswe. Angithi yenzelwe ukuthenga. Uma ufika esitolo uphethe amaRandi amabili uzothenga into owayigcina iyiRandi namasenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, uyoyifica intengo yayo isingaphezulu kwalokho, ngoba sebeyothatha neyentela, ubone usuweqele erandini lesithathu. Manje-ke eyakho wena onomuthi wokubamba imali ukuba ingaphumi, lowo muthi uyakuvimba yini ukuba intela yokuthengile ungayikhiphi, ukuze ihlale phela imali yakho ingaphumi?

Ale phela imali yakho ingaphumi? Ngike ngizwe abanye bekhuluma ngokuthwala, bethi, uzibanibani lona ucebe njena ngoba ethwele. Ngizibuze ukuthi ukuthwala lokhu kuyini, umuntu usuke ethweleni ukuze abe nenhlanhla abe yisicebi. Kuthwalwa kanjani, ngoba ukuba ikhona lendawo okuthwalwa kuyo ngabe wonke umhlaba lona abantu bawo bayothwala lapho kuthwalwa khona? Ngabe sonke sicebile, ngabe sonke sihlala ezindlini ezigijima amanzi ashisayo nabandayo phakathi, ngabe sonke sinezitolo, ngabe sonke sigijima ngezimoto, ngoba besizokuya lapho kuthwalwa khona, siyothwalela ubunjinga. Manje into engimangalisayo yikuthi sibaningi esingenalutho, sibaningi esethekelayo, kungabe lokho kwenziwa yikuthi asithwele?

Scroll To Top