Now Reading
Kusekhona ukukhala ngemaki lokuphasa leBanga le-12
Dark Light

Kusekhona ukukhala ngemaki lokuphasa leBanga le-12

Izinhlangano zabazali zithi idumela lengqophamlando yemiphumela emihle kamatikuletsheni kumele kusetshenzelwe phezu kwayo nakulo nyaka kepha kwenyuswe izinga.

Lelo khwelo lenanelwe nayizinhlangano zomphakathi ezibona emaningi amathuba okuthi izinga lokuphasa lenyuke nakulo nyaka. Umkhandlu wabazali obizwa nge-Isilimela, omeleleke ezifundazweni ezine kuzwelonke, uthi kusekuningi okungenziwa ukuphucula imiphumela yebanga leshumi inqobo nje uma kuzobanjiswana phakathi koMnyango Wezemfundo Eyisisekelo, Imikhandlu Ezimele nezinhlangano ezimele abazali. 

UMnu uMpho Seoka obambe njengoMxhumanisi kule nhlangano uthi sebeqalile ukuhlela imihlangano nabamele ezemfundo ezifundazweni ngenhloso yokulungiselela uhlaka abazolwethula kuzwelonke oluzolekelela umnyango ekuxhumaneni kalula nezikole, noma ngabe abaphathi bazo bayashintsha.

Kubafundi abayizi-691,160 ababhale ibanga leshumi ngonyaka odlule, bayizi-572,983  abaphumelele. Lesi sibalo sikhombise ukwenyuka uma kuqhathaniswa nabaphasa ngonyaka wezi-2022. Yize abafundi benze kahle, kepha sikhulu isikhalo ezinhlanganweni zabazali ngokuthi izinga lemfundo alikho lapho okumele engabe lokhona. okusequlwini abakhala ngakho ukwehliswa kwemaki lokuphasa lifinyelele kuma-30%. Kuphuma imiphumela nje kukhulu ukungaboni ngasolinye kosopolitiki nongoti bezemfundo mayelana nezinga lemiphumela.

Abanye ongoti  basola uHulumeni ngokuthi isenzo sakhe sokwehlisa imaki lokuphasa siyizindlela ezicashile zokududula abafundi esikhundleni sokugxila eqophelweni eliphezulu. Yize abafundi bephumelele ingcabha enkulu sekuba wukuthi banawo yini amaphuzu anele abagunyaza ukungena emikhakheni ethile ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Umongo wenkulumompikiswano ugxile ezingeni lokuphasa  elidingakalayo  elikalwa ngenani labafundi abaphase njengengxenye yesibalo abaqala isikole ndawonye eminyakeni eli-12 eyedlule.

Ngonyaka wezi-2012, bayisi-1,208,973 abafundi abangene unyaka wokuqala esikoleni. Kulaba, bayizi-928,050 kuphela abenza iBanga le-11  abayizi-740,566 kuphela ababhalisele iBanga le-12 ngonyaka wezi-2023. Uma kubhekwa lokhu kuphazamiseka, abanye abahlaziyi nosopolitiki bathi izinga lokuphasa lingaphezudlwana kwamaphesenti angama-55.

See Also

Udaba lwemaki yokuphasa edingakalayo lugcina seluvela lapho abafundi sekumele bamukelwe emanyuvesi. Unyaka nonyaka uma kukhishwa imiphumela kuba umncintiswano wokubheka ukuthi yibaphi abafundi bakamatikuletsheni besifundazwe abenza kahle kakhulu. IFree State kulokhu yenze kahle yize inenselelo enkulu yabafundi abashiya phakathi ukufunda. Uma kubhekwa kulesi sifundazwe sigcina sisinane kakhulu isibalo sabafundi ababhala umatikuletsheni uma kuqhathaniswa nalabo abasuke beqale esigabeni sokuqala ukufunda. Lokho nje kukodwa kwenza kube nzima ukuthi ungaqhathaniswa lesi sifundazwe neKwaZulu-Natal ngemiphumela yeBanga le-12 ngoba kelikaMthaniya baningi abafundi abaqeda isikole ngesikhathi futhi besavunywa nayiminyaka yobudala.

USeoka uthi phezu kwezinselelo kuyadingeka ukuba kusetshenzelwe phezu kokukhona. Uveza ukuthi izikole eziningi azinayo imitapo yolwazi okwenza abafundi bangakutholi konke abakudingayo lapho benza ucwaningo ezifundweni ezithile. Uqhuba uthi enye inkinga  ukuthi izikole eziningi eNingizimu Afrika azinazo izinsiza ezidingekayo futhi eziningi emiphakathini edonsa kanzima azinawo amalabhorethri esayensi namakhompyutha.

Nokho abafundi bakhuthazwa kakhulu ukuthi benze izifundo zesayensi, ubuchwepheshe, ubunjiniyela nezibalo, ngoba lezi zithathwa njengezibanika  ithuba elingcono kakhulu lokuqashwa. Le nhlangano ithi uhulumeni kumele aqhubeke nokugqugquzela abafundi ukuyobhalisa ezikhungweni zokucija amakhono nemisebenzi yezandla ivocational training njengoba kwavalwa amakolishi obuthishela aba ngamaTVET College ezweni lonke.

Scroll To Top