Ezemfundo

Siphezulu isibalo sabafundi abashiye izikole selokhu kuqale uKhuvethe

Bekuhlukene imbono kwizakhamuzi zase Ningizimu Afrika ukuthi ngabe ngoMsombuluko izingane kumele yini zibuyele ezikoleni. Lemibono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinqa zihleli obala kubaholi nohulumeni wakuleli

Njengomuntu okhuthaza umphakathi, ikakhulukazi intsha, ngifisa ukungezwakali sengathi ngithela usawoti esilondeni noma ngiqonde ukudelela ubuholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi budinga ulwazi, imfundo nesikole

Kubuhlungu ngoba uma uke wathinta indaba yesikole kanye nobuholi, ikakhulu uma ukhuluma naboHlanga, kuba sengathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umuntu omusha nepolitiki nezombusazwe

isimo sezepolitiki kanye nesombusazwe kulezi zinsuku sikushiya ushaqekile futhi ungazi ukuthi uthini. Uma usathi usabhekene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusho ukuthini ukunyuka kwezibalo zabangasebenzi kwaboHlanga?

Isibalo sabantu abangasebenzi nabalahlekelwe imisebenzi kusukela ngonyaka odlule siyethusa, sizwisa ubuhlungu futhi silahlisa ithemba. Ukumenyezelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvalo ngobuhanguhangu kwangqondonkulu KwaZulu-Natal

Sekukhona ukukhathazeka ukuthi umlilo oqale eDurban University of Technology (DUT) ngoLwesithathu ungahle ube wubuhanguhangu wenabele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthishanhloko uhubhe unogada ngesibhamu kwaNdengezi

Unogada wesikole sakwaNdengezi usola uthishanhloko walesi sikole ngokumgijimisa ngesibhamu kulandela ukuphumela kwakhe obala ekhala ngokungaholelwa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhomishini inika abalawuli bezikole amandla athe xaxa

Kuvamile ukuthi kube nokukhononda kubazali ngezimpahla zezikole ezimba eqolo ikakhulukazi kulabo bahlinzeki abasuke bejutshwe izikole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibono yehlukene ngoxhaso lweNSFAS kweminye imikhakha

Isikhwama iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) sikhiphe incwadi eveza ukuthi kuneziqu noma izifundo esingeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkinga ngohlelo lokuphakela abafundi kuleli

Kulindeleke ukuthi uMnyango Wemfundo Eyisisekelo wethulele inkantolo indlela ozosebenza ngayo ukulungisa umonakalo maqondana nokuphakelwa kwabafundi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now