Now Reading
Ukuhlukunyezwa ngokubhozomelana kwabafundi kuhamba ibanga elide
Dark Light

Ukuhlukunyezwa ngokubhozomelana kwabafundi kuhamba ibanga elide

Ingcindezi ebhekene nentsha ezikoleni okuhlanganisa ukuncintisana ngamakhaya ephuma kuwo, isimo senhlalo kanjalo nokuchomelana ngobukhazikhazi kwazise kwezinye izikole sekufundwa nangezimpelasonto kuthiwa ngenye yezimbangela ezidala ukhwantalala entsheni.

Enye intsha kuthiwa igcina ngokushiya phansi ezikoleni ngenxa yokwehluleka ukumelana nalesi simo. Kokunye kuba ukugconana kwabafundi osekwandile ezikoleni okuza nomthelela wokushiya ezikoleni nokuzibulala kwentsha. 

Phambilini ezikoleni zaboHlanga lo mkhuba ububukelwa kude ngoba bekuvame ukwenzeka ezikoleni zezinhlanga. Ngokwezibalo ezikhishwa minyaka yonke yisikhungo iChild Gauge, izingane eNingizimu Afrika zinengcindezi enkulu uma ziqhathaniswa nezinye zakwamanye amazwe. Ingcindezi enkulu kuthiwa ikhona ezikoleni phakathi kwabo abafundi ngenxa yokwehlukana ngokwamazinga empilo.

Ngokwalesi sikhungo izingane kuleli zihlala ngokuthuka izanya, kanti muva nje sezisabana zodwa. Izibalo ezakhishwa ngoNhlangulana we-2022 zithi izingane ezingaphezulu kwe-10% zizizwa zingaphephile emakhaya, ezi-13% zizibona zingaphephile ezikoleni, kanti ezingama-30% zizithola zingaphephile emphakathini eziphua kuwo ngisho nakomakhelwane. Lezi zibalo zifakazelwa nawukuthi esifundazweni iGauteng ngonyaka odlule kwabulawa izingane ezingama-45. Ezingama-20 zabulawa ezikoleni, ezinye zingasemakhaya.

Ngokwezibalo iKwaZulu-Natal neMpumalanga kuseyizifundazwe ezinesibalo esikhulu sokubulawa kwezingane ezinebala elimhlophe ngenxa yezinkoleloze. Izingane eziphila nebala elimhlophe zizithola zingaphansi kwengcindezi ngenxa yokwesaba. Ukulwa nokusabisana kwezingane ezikoleni sekuyinto ejwayelekile.

Ukubhozomelana kwabafundi

Lo mkhuba uqale ukugqama kakhulu kwaboHlanga ngesikhathi izikole zonke zivuleleka kuzona zonke izinhlanga. Bekuvame ukuthi izingane zaboHlanga zihlukunyezwe ngezabaMhlophe. Ngokuhamba kweminyaka kugcine ngokuba abafundi bahlukumezane ngokobuzwe ezikoleni. Esifundazweni iWestern Cape kuze kwaba nezikole okwaziwayo ukuthi kufunda abafundi bamaKhaladi kuphela ngenxa yokuhlukunyezwa kwaboHlanga. Ngokujwayelekile abafundi abavame ukuhlukunyezwa ngabanye ezikoleni kuba ngabahlukile ngokuthile.

See Also

Muva nje lesi sihlava singenise ezikoleni zaboHlanga..  Lo nyaka uvulwe ngesigameko esisengundabamlonyeni esenzeke esikoleni iSonyongwane High, eCreighton lapho umfundi kaGrade 11 eqome ukuzibulala emuva kokuba engakwazanga ukubekezelela ukugconwa ngabanye abafundi abebethi mubi bembona nezici nangendlela okumi ngayo ikhanda lakhe. Ukufunda kulesi sikole akukabuyeli esimweni kuze kube yimanje ngenxa yokuthi sekuqubuke nezinye izigameko zabafundi abebehlukunyezwa kodwa befela ngaphakathi ngoba besaba ukubika.

Esitatimendeni esikhishwe uMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi KwaZulu-Natal sithe abafundi bebebhiyozela imiphumela emihle kamatric ngoLwesihlanu olwedlule  emuva kokuba emunye ethatha isinqumo sokuzibulala ngenxa yokugconwa. UMphathiswa uNkk uNonhlanhla Khoza uthi uMnyango awuholayo unazo izinhlaka nezinhlelo  zokusiza abafundi uma bebhekene nalesi simo. UMhlonishwa ube esenxusa abazali ukuba baxoxisane nezingane zabo ngezinkinga ezihlangabezana nazo ezikoleni, kepha wathi bakhona nosonhlalakahle abaqeqeshelwe ukwenza lokhu esimweni lapho abazali bengekho khona.

Ngenxa yokwanda kwezigameko zokubhozonyelwa kwabafundi yilabo abangobhongoza ezikoleni, ngonyaka wedlule inhlangano ekhathazekile yabesifazane ebizwa nge-1000 Women Trust yethula umkhankaso olwa nalokhu. INingizimu Afrika isibalwa namazwe ahamba phambili ngokuhlukumezana kwabafundi ezikoleni.

Scroll To Top