Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhumulo iKing Shaka nemigomo yokhuvethe

Njengoba ezinye izikhumulo zezindiza kuleli sezivuliwe ukuba zisebenze kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yokubhebhetheka kokhuvethe, esinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekude ukubuyela esimweni imboni eqashisa ngezimoto

Iwa libheke umoya kwabaqashisa ngezimoto njengoba ukhuvethe ludla lubi, luhlangene nemvalelwakhaya. Ukuqala kwemvalelwakhaya okuhambisana nokumiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungabe wonke amabhizinisi azosizakala ngoxhaso?

Lungene ukhuvethe kungalindele muntu. Kwaba sengathi yiphupho ukuthi abantu bonke baseNingizimu Afrika bazohlala lapho bekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lenza njani ibhizinisi uma umhlaba umile

Ngalesi sikhathi semvalelwakhaya (Lockdown) ngingakusho ngiqiniseke ukuthi kunezingxenye zomhlaba ezisemqoka ezime nse, okuyokuba nzima ukuphinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngezibalo zabahlomula kuB-BBEE

NgoLwesihlanu olwedlule zili-13 kuNdasa bekuhlangenwe eThekwini kuxoxwa ngokusebenza kohlelo lweBroad- Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa uphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungakhuliswa imali ezinhlelweni ezahlukene zokonga

Izindlela ezintsha zokonga imali esitokofeleni sakho, ukubaluleka kokonga ngokwezidingo nezimiso zakho kuyinto eyaziwayo. Sesiside isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IVodacom izokwehlisa amanani

Sekuyiminyaka kukhulunywa ngokuthi amanani amadatha aphezulu lapha eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Yinto okungelula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando namasu okulwa neCoronavirus

Ngenxa yokwanda kokukhathezeka ngokuqubuka kweCoronavirus, kusemqoka ukuthi sonke siqonde ukuthi sikhuluma ngani nokuthi sikuphi njengamanje.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhathi nobungozi yizithako ezibalulekile ekutshaleni imali

Umbuzo osemqoka ukuthi, ‘Uluqala kanjani utshalomali?’ Ngaphambi kokuthi sikhulume ngokutshala imali, sizoqala ngokubeka umhlahlandlela, imbangela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ogade uheshane yena ugadwe ngubani?

Yileso naleso sigodi sinezinkunzi ezikhonyayo kuso. Inkunzi ivamise ukukhonya iminyaka ethile bese kukhula enye. Emabhizinisini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Limelwe ukuphila ledlule izizukulwane ibhizinisi

Indaba enkulu akusikho nje ukubhalisa ngokomthetho noma ukusungula ibhizinisi, kodwa isekusebenzeni kwalo laziwe liphile ledlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumnyama ebusweni benkawu!

Isimo somnotho sibheke phansi futhi azibonakali izimpawu ezethembisayo zokuthi lizophenya izulu. Kuletha ubumnyama obedlulele ebusuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguquko lwesine luphoqelela okwehlukile

  UMA sekukhulunywa ngesiNgisi kuphathwa eye-4th Industrial Revolution kudideka izifundiswa ngoba kusuke kukhulunywa ngento ongeke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Osomabhizinisi abasakhula kufanele baqonde ukuthi iyini iSEDA

  Uma ubona umuntu ongusomabhizinisi kuyaye kube sengathi yena akasebenzi. Abanye baze basho bathi sebeshiyile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubhekwaphi uma kusukwa enkulumweni kaMengameli?

  NJALO uma uMengameli ezokwethula inkulumo yesimo sezwe izindlebe ziyavuleka zilindele okusha angase akuveze okuzokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sikuphi embonini yokusansimbi nezimoto

  Uma imoto seyimile lapho kukhangiswa khona izimoto ezintsha, noma uyibuka seyihamba emgwaqweni  ungaze ucabange…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imbulambethe ngokuhlolwa kolimi lwesiZulu

SIYIPHEPHANDABA laboHlanga sithi asiphonse esivivaneni ekuhlolweni kwabafundi bebanga leshumi nambili (Grade-12), ikakhulukazi isifundo solimi lwesiZulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKing Shaka yandisa izindiza zamazwe ukufukula umnotho

ISIKHUMULO sezindiza saseThekwini iKing Shaka International siqale ukusebenza ngesikhathi semidlalo yeNdebe YoMhlaba ngowezi-2010 okwaba yisinyathelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibhema eshungwini: Ngabe kuhle ukuzitshela

NGANGIDLULA eduze kwezintombi zizixoxela, uhleko luqhuma phezulu. Ngathi ngizwa enye yazo ihleka uhleko lwasemfuleni ithi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphikelela yimfihlo yabaningi abazinzile

UMZIMBA womuntu ufihla lukhulu ngoba awukwazi ukubona imivimbo ephambene ngaphakathi ezibilini zomuntu, ikakhulukazi lowo osenkundleni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Umnotho uyaphila

KUNOLIMI olujwayele ukukhulunywa ngabantu oluthi umuntu obengusomabhizinisi uwile. Lokhu baye bakusho kalula nje kumuntu obenebhizinisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsebenzi ungase ube yimbambezela kunganakiwe

UKUTHOLA umsebenzi omuhle kuyiphupho labaningi abasesikoleni. Uma iningi lifunda kuze kuthiwe ufundela umsebenzi othile. Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now