Ufundelani? Zikhona yini izisekelo zalokho okufundelayo?

UFUNDELANI? Lo mbuzo ungabukeka ulula ngoba uyigama elilodwa, kodwa ujulile. Uveza ukujula nokudepha komqondo womuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Sinayo imbewu, isesandleni

USUKU nosuku amehlo omuntu ayabona, izindlebe ziyezwa nezandla ziyaphatha. Konke lokho akusho lutho kumuntu ongenawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Usema yedwa umntwana

NGENKATHI ingane izalwa, iqala ukukhula ngezigaba zempilo, kunesigaba esibalulekile lapho ifunda ukuma. Abadala bamemeza beyikhuthaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Usema yedwa umntwana

NGENKATHI ingane izalwa, iqala ukukhula ngezigaba zempilo, kunesigaba esibalulekile lapho ifunda ukuma. Abadala bamemeza beyikhuthaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wukonga noma wumshonisalanga ukulondoloza?

UTHI omunye umhlobo wami, inkulungwane yamarandi oyibekayo kusuke kusengeyakho, usenokuyibona noma nini uma ufisa ukuyibona,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Uhlala kuphi umnotho?

Uma sikhuluma ngomnotho sivamise ukukhuluma kube sengathi yinto oyifica ibekiwe endaweni ethize, bese uzithathela leyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Idayiselwa bani imali?

KUJWAYELEKILE ukuthi uma umuntu ecabanga ngendlela yokwenza imali ucabanga umkhiqizo azowenza ukuze abantu bawuthenge bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho: Zibuze ukuthi wena uyiliphi?

NJALO uma ngicabanga ngesizwe uMdali angenza ngazalwa kuso, ngisho aboHlanga phela, ngiyaye ngizwe nginentokozo yokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okunganakiwe yikhona okwakha umnotho

Zimbalwa uma zikhona ezinye izinto othi noma uyithola endaweni engcolile uyithathe uyigeze, ingalahlekelwa wukwethenjwa nokuthandwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhula emnothweni kudinga ukunike isikhathi

Kule minyaka yanamuhla izinto ziyashesha. Uma ufuna ukwenyukela esitezi seshumi akusadingeki ukukhuphuka ngezitebhisi, umuntu uthatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubala kuyisisekelo sempumelelo emnothweni

NGENKATHI siqala ukufunda izibalo safunda ukubala sithi kunye, kubili, kuthathu, njalonjalo. Akukaze kungagcizelelwa ngokwenele ukubaluleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichazani iRadical Economic Transformation entsheni

ISIMO somnotho eNingizimu Afrika sibhekene nengcindezi genxa yezinto eziningi kulesi sikhathi esikuso. Enye ingcindezi ekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi yokusebenza ngaphandle komgomo

Uma kusetshenzwa ensimini kujwayeleke ukuthi kuklanywe indima ezohlakulwa yilowo nalowo muntu ngaleso sikhathi esinqunyiwe. Ngaleyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imigomo esisebenza phezu kwayo iyasisiza yini isizwe?

Omunye umfundi wayenekhono lokukopela ngendlela eyisimanga. Iso lakhe lalijombela emsebenzini walowo ahlezi eduze kwakhe bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imihlangano yaboHlanga ivama ukungabi nanzuzo

Kujwayelekile kulezi zinsuku ukuthi uthi uzama ukuthola umuntu akutshele ukuthi usemhlanganweni. Kwesinye isikhathi umuntu kuyaye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuqiniso beqiniso bembozwa okuhehayo nokwethembisayo

Kuningi okuvela kukuhle emehlweni ethu sibe singanakile ukuthi yihlo elikhohlisa thina   Njalo uma ngibona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuguqula indlela yokucabanga ngezomnotho

Sidinga ukubuyekeza indlela esicabanga ngayo ukuze sivule intuba yezomnotho   UKUZIBANDAKANYA kwaboHlanga emnothweni kufanele kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imali esesandleni nesebhange ayisiwo umnotho

Akusizi ukuba nezindodla zemali uma ubuningi bayo bungaphansi kwengqondo onayo ngayo   USUKE ungakhulumi ngomnotho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzeya nokuzenyeza akusiso isinongo kwezomnotho

UMUNTU ukhula zonke izinsuku, futhi ufunda okusha ezimweni ezahlukahlukene. Kuyaye kuthi uma ngizihambela nje ngezimpelasonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wezwe uvuna abantu abanohlelo oluqondile

Izinhlangano eziphilayo, nezinkampani eziphumelelayo ziba nesikhathi esithile lapho zihlala phansi zibheke ukuthi konke kusahamba njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lowo ongawakhi umnotho ufadabalisa intuthuko

IMPILO inezinselelo ezahlukahlukene, ikakhulukazi ngoba umuntu akakwazi ukubhula engesangoma ukuthi yini ezokwenzeka ngosuku olulandelayo. Ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isixwayiso uma uthenga imoto esike yasebenza

Ukuthenga imoto entsha kwenza kube lula ukuthemba umdayisi futhi nokuthemba imoto oyithengayo ukuthi ngeke ikuhluphe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwentuleka kobulungiswa enkululekweni yezomnotho

Abantu abaningi basethukile ukubona ulaka nenzondo equbuke ngaphandle kokuhlokozwa, lapho uthola umuntu ebiza aboHlanga ngezinkawu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhizinisi alicelwa kodwa liyasungulwa

Ngangixoxa nabantu ababezothekela ulwazi lwebhizinisi. Ngabuza ngamunye ukuthi bafuna ukungena kuluphi uhlobo lwebhizinisi, abaningi babo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now