Ezabasebenzi

Imisebenzi okanye kunxenxwa amavoti

Ukuntuleka kwemisebenzi kubantu bakuleli okuyintsha nasebekhulile kuvele obala namuhla ekuseni ngesikhathi kutheleka izinkulungwane zabangasebenzi eDurban…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKaunda uzomemezela ukuphela kwesiteleka eThekwini

Sekuphele amasonto amabili imfucuza ithe saka ezitaladini zaleli dolobha nasezindaweni zomphakathi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lizoma nse iTheku kumasha izisebenzi zetoho kuMasipala

Amakhulu ezisebenzi zikaMasipala Ethekwini eziqashwe ngaphansi kohlelo lwetoho i-Extended Public Works Programme (EPWP) zizongenela ukhukhulelangoqo wemashi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayikho egoba uphondo ezisebenzini nomqashi eShaka Marine

Sesingene esontweni lesithathu isiteleka sabasebenzi eShaka Marine World, eThekwini kulandela ukuhluleka kwezingxoxo phakathi kwenyunyana iSouth African Municipal Workers Union (Samwu) nomqashi okunguMasipala weTheku.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zizogcwala udaka ezezisebenzi ezikhwabanisayo eMhlathuze

IMeya yaseMhlathuze uMnu uXolani Ngwezi uthe bazozikhomba ngesango izisebenzi zakulo Mkhandlu, uma zingabanjwa oqotsheni zeba izinsiza zokusebenza zoMkhandlu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo ngensangu asiguquli uMthetho Wezabasebenzi

Kuyabadida abaningi okudalwe yisinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo ecaleni leMinister of Justice and Constitutional Development and others…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNxesi usakhala ngokugqoza kohlelo lokuphucula abasebenzi

Ubekhuluma nezithunywa engqungqutheleni yeNedlac yama-28 eGallagher Convention Centre eMidrand.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izidakamizwa notshwala ziyinkinga kepha ocwile kukho uvikelekile

Sibhekisisa lesi sihloko esibangela inkinga kuzona zonke izimboni ikakhulu ezimayini, emafemini nasembonini yokwakha lapho ukuphepha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akuyena umqashi kuphela ohlukumeza ngokucwasa emsebenzini

Ngokwesigaba sama 23 soMthethosisekelo wezwe, wonke umuntu unelungelo lokuphathwa ngobulungiswa emsebenzini. Lokhu sekutolikwe kaningi ziNkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano sokuqashwa kwesikhashana sinezinselelo nxa zonke

NgokoMthetho Wezobudlelwano Kwezokuqhashwa uNombolo 66 we-1995 kuvumelekile ukuqashwa kwesikhashana esinqunyiwe uma lokho kulawulwa yisehlakalo esithile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi

Esiqeshini sangeledlule sigqine lapho umqashwa esefaka eMkhandlwini elinye futhi icala lokuxoshwa okungenabulungiswa. Okukhulu, umqashwa wayekhala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukujeziswa kabili ngesono sesehlakalo esisodwa kuvumelekile ngokomthetho wezabasebenzi

Ngokwejwayelekile emthethweni akwamukelekile ukugweba umuntu kaningi ngecala noma ngesenzo esisodwa. Kodwa emthethweni wezabasebenzi kuvumelekile uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxoxo zamaholo neziteleka kuyahambisana

Kusukela kuNhlaba kuze kusondele kuZibandlela minyaka yonke, yisikhathi sokuxoxisana kuhlanganyelwe kubaqashi nezinyunyana zabasebenzi. Phela isihloko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu sesibili solwazi: Umthetho wenqubo Ezinkundleni Zamacala Ezabasebenzi

Siqhubeka engosini yangeledlule lapho sicathilisa aboHlanga ngolwebele ngamacala ezabasebenzi. Sakuveza ukuthi kusemqoka ukuthi  wena ofaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sihlomisana ngolwazi ngolwebele: Umthetho wenqubo ezinkundleni zamacala ezabasebenzi

Iningi laboHlanga bayazimela bona Ezinkundleni Zamacala Ezabasebenzi neMikhandlu yezimboni eyahlukene enelungelo lokuthetha lamacala. Onyakeni wezi-2019…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthele izithelo ezinhle umzabalazo wezisebenzi zasezindlini

Masikhumbuzane ukuthi Kwelabohlanga lomhla zingama 27 kuLwezi kuya zi 3 kuZibandlela kowe 2020, sabika sachaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulwazi lutholakala kangcono ngolimi lwebele: Sihlaziya umthetho wabasebenzi nabaqashi

 ‘Sihlaziya umthetho wezabasebenzi nabaqashi’ Akusho ukungahlakaniphi noma ukungafundi; ukukhuluma nokubhala nganoma yiluphi ulimi lomdabu. Kuyishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxosha ithimba lezisebenzi eziningi kunezinselelo kumqashi nakuzo izisebenzi

Sihlaziya umthetho ngaphansi kwalesisihloko, sibheka isinqumo seNkantolo eNkulu Yokwedlulisa Amacala Ezabasebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhlangenwe phezulu phansi kungamahele ezinyunyaneni

Isinqumo sezinye izinyunyana zabasebenzi bakahulumeni sokusayina isivumelwano sakamuva sokwenyuselwa amaholo ngo-7.5% sicacise ngokusobala ukuthi kuhlangenwe phezulu phansi kungamahele.

Umthetho wokhuvethe usugxilile emthethweni wezobudlelwano bezokuqashwa

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi bale ngosi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiteleka: Abe-Ingonyama Trust Board noKhongolose nolaka lwezisebenzi

Kuleli sonto kubikwe okungajwayelekile ngezinhlangano ezimbili ezehlukene. Eyokuqala kube wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust Board (ITB)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wokhuvethe uqinisa amaxhama kumqashi nakumqashwa emsebenzini

Kufanele siqale ngokuxolisa kubafundi ngokunyamalala kwemibhalo izinyanga eziningi ezedlule. Sithi yobe, nina boHlanga. Kwesinye isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe lubuguqulile ubudlelwano bokuqashwa

Izilawulo zokuphepha nokugwema ukuhaqwa ukhuvethe, ezashicilelwa nguNgqongqoshe Wezokuqashwa Nezezisebenzi mhla zingama-28 kuMandulo kowe-2020 ziqondisa ukuziphatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchazwe kabusha umthetho wokwedlulisa isivumelwano sokuqashwa

Njengoba umnotho wezwe ukhungethwe ukhuvethe nje, kwandile ukulahlekelwa yimisebenzi ngokudilizwa, okwenzeka ngokuhlelwa kabusha kwezinkampani, ngokuwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now