Now Reading
IVodacom izokwehlisa amanani
Dark Light

IVodacom izokwehlisa amanani

Sekuyiminyaka kukhulunywa ngokuthi amanani amadatha aphezulu lapha eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Yinto okungelula ukuyiqinisekisa eyamanani ngoba umuntu ukhuluma noma axhumane nabanye ngokubhala izikhathi ezingefani, lokho kumenze agcine engazi ukuthi aphelele kuphi amadatha akhe. Kuyasiza nokho ukuba khona kwabacwaningayo babuke ukwehlukahlukana kwamanani abawakhokhayo abasebenzisa ucingo ezinkampanini ezehlukene, nasemazweni ehlukene. Inkampani iVodacom yiyo engumakhonya kwezikamakhalekhukhwini kuleli lizwe. Sekuyisikhathi kukhulunywa ukuthi babiza amanani aphezulu, badla imali yabantu ngokungafanele. Lokhu kuyaye kuchazwe ngokuthi noma bangawehlisa amanani abo bayoqhubeka benze inzuzo eyanele.

Kukhulunywa into efanayo nangenkampani iMTN, nayo osekukhulunywe kakhulu ukuba bawehlise amanani abo ukuze kusizakale izakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Amadatha yiwo alethela iVodacom imali eningi. Engxenyeni yenkampani enikezela imisebenzi kubathengi okuhlanganisa namadatha, amadatha angenisa amaphesenti angama-44 emali. Uma sekubhekwa zonke izinhlaka ezingenisa imali amadatha angenisa amaphesenti angama-30. Kuyacaca ukuthi yiwo asebenzela kakhulu inkampani iVodacom. Ngokwemali la maphesenti abalwayo ngamarandi abalelwa ezigidigidini ezingama-R27,3.

See Also

NgoLwesibili kuleli sonto kuphume isimemezelo esithi iVodacom neCompetition Commission bavumelene ukuthi bazokwehlisa amanani amadatha ngamaphesenti abalelwa ema-30. Kuvunyelwene ukuthi lokhu kwehliswa kwamanani kuzoqala mhla lulunye ngenyanga ezayo. AbakwaVodacom babuke ezinhlelweni zabo lapho bezokwehlisa kubonakale ukuthi behlisile, base benza isibonelo sokuthi bazokwehlisa umkhiqizo wabo lapho bedayisa igigabhaythi eyodwa ngenani le-R149 ube ngaphansi kwama-R99, okuzokusho ukuthi behlise ngamaphesenti ayi-34. Kuletha intokozo kwabasebenzisa iVodacom ngoba bazowubona umehluko emalini abayisebenzisa ngenyanga. Umhlaziyi wakwa-IG Markets, uShaun Murison usibuka lesi sinyathelo sizowukhuphula umthamo wabasebenzisa iVodacom, okuzokwenza lokhu kwehliswa kwamanani kungezweli kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje abakwaMTN bebengakaphumeli obala ngabazokwenza, kodwa kuyabonakala ukuthi kuzosiza kakhulu lokhukwehla kwenani lamadatha kulesikhathi sokwehla komnotho.

Scroll To Top