Now Reading
Isikhathi nobungozi yizithako ezibalulekile ekutshaleni imali
Dark Light

Isikhathi nobungozi yizithako ezibalulekile ekutshaleni imali

Umbuzo osemqoka ukuthi, ‘Uluqala kanjani utshalomali?’ Ngaphambi kokuthi sikhulume ngokutshala imali, sizoqala ngokubeka umhlahlandlela, imbangela yalokhu ukuthi, ngaphandle komhlahlandlela ngeke wazi ukuthi luqala kuphi uhambo lwakho lokutshala imali kanti futhi luzophelelaphi. Okusemqoka nokubalulekile, okokuqala nje, kumele uzazi ukuthi ungubani. Kumele utshale imali ezinhlelweni ezizohambisana nenkolelo nezimiso zakho uphinde ugweme izinhlelo ezinobungozi obungaphezulu nongabumela. Kumele wazi futhi uqondisise ukuthi uyitshala kuphi imali yakho. Wena nomeluleki wezezimali kudingeka nicubungule izimiso nezinhloso zakho, ukuthi usebungozini obungakanani nokuthi ukusiphi isigaba sempilo kanye nesimo sakho sezezimali. Ukubeka izimiso kuyisinyathelo esisemqoka kunanoma imuphi umtshalimali. Njalo uma ngizwa izinkampani zotshalomali zibuza amakhasimende ukuthi udinga malini ukuthatha umhlalaphansi, ngiyaye ngidideke.

Kepha impendulo yami iyaye ithi, imali engaba semandleni. Kodwa lo mbuzo akusiwona okuyiwona. Akumele ukale imali oyidingayo ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kokubhekisisa ukuthi ungubani kanti nezidingo zakho zithini. Emuva kokwenza lokhu kube sekuyacaca ukuthi yiluphi uhlelomali oluhambisana nawe nokuthi ubungozi obungakanani ongakwazi ukubumela. Emuva kokucubungula lokhu, usungaqala ukubeka izimiso. Ake siqale ngokubheka izinjongo zakho uma kuziwa kutshalomali. Injongo kucishe kube into efanayo nomgomo kepha kuhlukile. Injongo yakho kumele kube umbono onawo ngotshalomali lwakho. Ngabe ufuna ukuthola iholo kutshalomali lwakho ukuze luziphilise? Noma ufuna ukukhulisa imali oyilondolozile? Ngabe ufuna ukukhulisa imali yakho ngokushesha? Noma ufuna ukuqinisekisa ukuthi awulahlekelwa imali oyilondolozile? Le imibono ewumhlahlandlela uma usunquma ngohlelo lotshalomali oludingayo.

Ngabe uzimisele ukuthatha uhlelo olunobungozi obungakanani? Uma ungazimisele ukulahlekelwa intengo yotshalomali lwakho, udinga uhlelo olunobungozi obusezingeni eliphansi. Ukuze uthuthuke, kumele umtshalimali akale ubungozi botshalomali abuqokayo. Okusemqoka ukubuyekeza umhlomulo ozowuthola. Isikhathi esiningi, umhlomulo usebenza ngokuthi, uma ubungozi buphezulu, nenzuzo iphezulu. Umzekelo: izabelo zithathwa njengotshalomali olunobungozi obuphezulu uma ziqhathaniswa nezinye izinhlelo zotshalomali. Ubungozi besabelo ukuthi ungalahlekelwa iyona yonke imali yakho, okunye ukuthi izinguquko enkampanini zingaba nomthelela entengweni yesabelo, kodwa lokhu akusho ukuthi ungatshali imali ohlelweni lwezabelo kepha kusemqoka ukuba uqondisise ukuthi lolu hlelo lusebenza kanjani. Ngaphezu kwalokhu, uma ufuna ukukhula ngesivinini uzimisele nokulahlekelwa imali, kusho ukuthi, uzimisele ukuthatha utshalomali olunobungozi obusezingeni eliphezulu. Injongo yakho imvamisa ihambisana nezinga lobungozi ozimisele ukulithatha. Uma ungazimisele ngokuthatha utshalomali olunobungozi obuphezulu, kusho ukuthi kumele ulindele utshalomali lwakho lukhule ngendlela ejwayelekile. Ngakho kumele uqinisekise ukuthi injongo yakho ihambelana nezinga lobungozi ozimisele ukubumela.

Akesibuke isimo sakho Lesi sigaba sokubheka impilo yakho kumele sibe ingxenye yemigomo yakho. Ukwenza lokhu, kumele uzibuze imbuzo esemqoka. Bonke abeluleki bezezimali abasemthethweni, babophezelwe ukuba bayibuze le mibuzo kumakhasimende abo. Umbuzo wokuqala, ubheka ulwazi onalo ngokutshala imali. Uma ungakaze utshale imali ngaphambilini, kumele uqale kancane futhi ungatshali imali ezinhlelweni ezinobungozi. Okulandelayo, ngukubheka isikhathi onaso nosikalele ukutshala imali. Kuningi okushiwoyo mayelana nobungozi ongabumela uma ukhula ngeminyaka. Umbono wami uthi: kumele uthathe izinhlelo ezinobungozi uma usemncane ngeminyaka ngoba usuke usenesikhathi esanele ukulungisa amaphutha akho. Uma sekusondele ukuthi ungene empeshenini ziyakhokhela ngoba usuke unemali ethe xaxa ukuyitshala. Ukuya empeshenini akusho ukuthi kumele uyeke ukutshala imali.

See Also

Ngakho kumele unganqamuli ubungozi botshalomali kakhulu, ukuthatha izinhlelo ezinobungozi ngaphandle uma ungakwazi ukukwenza lokhu. Omunye umbuzo okumele uwuphendule ophathelene nesimo sakho sezimali. Uma unezikweletu, nolondolozomali oluphansi akumele uthathe izinhlelo ezinobungozi obuphezulu ngoba ngeke ukwazi ukulahlekelwa imali. Kodwa uma ungenazo izikweletu unolondolozomali olusesimweni, ungakwazi ukuthatha izinhlelo ezinobungozi obuphezulu. Okokugcina, isimo somndeni wakho, kumele uqikelele ukuvikela ulondolozomali lwakho ikakhulukazi ezintweni ezifana nezempilo, ukuzilungiselela izimo eziphuthumayo kanye nezemfundo. Asiphinde sivakashele izinjongo zakho, kumele uziguqule ukuze zihambisane nesimo sakho. Uma ungenalo ulwazi olwanele ngokutshala imali, unezikweletu futhi unomndeni kumele uvikele ulondolozomali lwakho. Uma usemncane, ungenabantwana, unolwazi ngokutshala imali nezikweletu eziphansi nemali ongayitshala, ungakwazi ukuthatha izinhlelo ezinobungozi obuthe xaxa.

Londoloza yonke imali ongakwazi ukuyilondoloza Ungaqaphela ukuthi asinamgomo okanye isamba ngotshalomali, kodwa sinombono ngenjongo yotshalomali kanye nobungozi ongazibeka kubo uma utshala imali. Okulandelayo ukwakha uhlelo oluhambisana nenjongo yakho kanye nobungozi obuhambelana nesimo sakho. Okwamanje, umgomo ukulondoloza imali ngakho konke okusemandleni akho. Okunye okumele ukwenze ukuba nesabelo bese unciphisa izikweletu zakho, lokhu kuzokusiza ukulondoloza imali. Ukulondoloza imali kuzokusiza ukutshala imali ukwazi ukuba nekusasa eliqhakazile.

Scroll To Top