Now Reading
Osomabhizinisi abasakhula kufanele baqonde ukuthi iyini iSEDA
Dark Light

Osomabhizinisi abasakhula kufanele baqonde ukuthi iyini iSEDA

 

Uma ubona umuntu ongusomabhizinisi kuyaye kube sengathi yena akasebenzi. Abanye baze basho bathi sebeshiyile emsebenzini sebeyongena ebhizinisini. Uma sewungenile ebhizinisini yilapho ubona khona ukuthi uma uqale ukusebenza kwempela.

Ziningi izinto ezenza amabhizinisi angakhuli kanti futhi amaningi angaphili isikhathi eside. AboHlanga bazithola beyizisulu kulobu bunzima ngoba bengaziniki isikhathi sokufunda kabanzi ngomkhakha abangene kuwo, abanye bangatholi izeluleko eziyizo. Kuze kube sengathi aboHlanga balahlwa nguMdali wanikeza bonke ubuchule kwesinye izizwe.

Kule ngosi ngifisa kesibuke kafushane ukuthi zinhlelo zini ezingasiza lowo ongene ebhizinisini.

See Also

Ngonyaka wezi-2004 uHulumeni wasungula inhlangano noma inkampani ebizwa ngeSeda, okuyiSmall Enterprise Development Agency. Seyibe khona iminyaka eyevile eshumini isiza osomabhizinisi. Eminye yemisebenzi eyenziwa yiSeda yilena.

  • Uhlelo lokuqala yilolo olubhekene nokusiza osomabhizinisi ngezidingo ezahlukahlukene. Lubanzi lolu hlelo kodwa luyakwazi ukuqondaniswa nohlobo lwebhizinisi umuntu akulo. Uma usenkundleni udlala noma usebenza kuyasiza ukuba khona komuntu obukela engaphandle kwenkundla, akuhlolele ukuthi yikuphi okungasimamisa ibhizinisi lakho. Lapha kusetshenziswa izinhlelo ezihloliwe eziguduza lonke ibhizinisi zikhiphe impendulo yokuthi ibhizinisi lakho linaziphi izidingo. Abeluleki bakwaSeda bahlala phansi nomnikazi bhizinisi kubhekwe ibhizinisi lakhe, bese kuvunyelwana ngezinto ezingase zenziwe zikhokhelwe nguSeda ezizokwenza ibhizinisi likhule futhi lisebenze kahle nangendlela esemthethweni.
  • Okwesibili okwenziwa yiSeda ngukusiza imifelandawonye (cooperatives) ngezindlela ezehlukahlukene. Kunohlelo olubhekene nemifelandawonye ngqo. Kuze kube sengathi ayiphumeleli imifelandawonye, kanti kunezinto ezingenziwanga kahle. Kubalulekile ukuthola ulwazi oluyilo ukuze ube semgudwini obheke empumelelweni.
  • Okwesithathu wuhlelo lwe-incubation. Igama le-incubator lijwayeleke kakhulu uma kukhulunywa ngokufuya izinkukhu lapho kuba khona okusamshini othatha indawo yesikhukhukazi ufukamele amaqanda aze achamisele. Loluhlelo luqondana nohlobo oluthile lwamabhizinisi afukanyelwe isikhathi esingangeminyaka emithathu, eluswe eduze yinhlangano ezimele exhaswe yiSeda. Ama-incubator ahlukaniswe ngemikhakha yamabhizinisi, kanje: Eyokwakha ifenisha, eyezobuchwepheshe bekhompyutha, eyokwakha izindlu, eyezobucwebe njalonjalo.
  • Ngithinte ezimbalwa nje ngangajula ngobubanzi bezinhlelo zikaSeda. Zikhona-ke nezinye izinhlelo umuntu angazitholela yena uma esefike emahovisi kaSeda asezindaweni ezehlukene.

USomabhizinisi uziyela yena esikhungweni sikaSeda ukuze athole usizo aludingayo, olutholakala khona. (Ulwazi ngeSeda luyatholakala ku-website yakwaSeda ethi: www.seda.org.za)

Scroll To Top