Now Reading
Umlando namasu okulwa neCoronavirus
Dark Light

Umlando namasu okulwa neCoronavirus

Ngenxa yokwanda kokukhathezeka ngokuqubuka kweCoronavirus, kusemqoka ukuthi sonke siqonde ukuthi sikhuluma ngani nokuthi sikuphi njengamanje. AmaCoronavirus ayiqoqo lamavayirasi aqala ukutholakala ngeminyaka ye-1960 abanga izifo kubantu nasezilwaneni. Kubantu amaCoronavirus athelela umgudu wokuphefumula okuvela njengomkhuhlane ongemubi ithelele amakhala ube nokucinana. Kuhkhona amanye angajwayelekile abanga umbhedukazane njengeSARS, iMERS kamuva nje iCOVID-19, ebye ibizwe ngokuthi i-2019-nCoV. Ukutheleleka ngalezi zinhlobo ezintathu kungaholela ekufeni. AmaCoronavirus imvamisa asabalaliswa yilabo asebethelelekile ngokuthimula nokukhohlela, ukuthinta lapho kade kuthinte khona othelelekile njengamaqhuzu eminyango.

Imibhedukazane ehlobene namaCoronavirus ISevere Acute Respiratory Syndrome (SARS) Ngowezi-2003, lo mbhedukazane waqala eChina lapho kwatheleleka abantu abayizi-8,098 emhlabeni kwafa abangama-774. Kwathi ngowezi-2015 akwangaba bikho mibiko ye-SARS. IMiddle East Respiratory Syndrome (MERS) Lo mbhedukazane ube ngowezi-2014 kuya kowezi-2015 waqala eSaudi Arabia wasabalalela kwamanye amazwe. Inani elabulawa yiMERS laba ngama-858. ICOVID 19 Lo mbhedukazane uqale ngoZibandlela wezi-2019. Sekuneziqubu eziningi esezikhona nakwamanye amazwe ngengase-United States of America, eThailand, eSingapore, eMalaysia, nakwamanye amazwe bese kuba iSouth Korea enabaningi enabathelelekile. Ngomhla zintathu kuNdasa ngowezi-2020, sekubikwe abayizi-92 111 abathelelekile nasebefile abayizi-3127. Sekuneziqubu eziningana esezibikiwe emazweni ase-Afrika ayisi-6 okuyiNigeria, i-Egypt, iTunisia, i-Algeria, iMorocco neSenegal. Njengoba ubona izibalo lo mbhedukazane wamanje ungomubi kakhulu okufanele kwenziwe yonke imizamo ukuba ulawuleke. Amazwe amaningi njengeSouth Korea sebelwa ngokuphelele neCOVID-19 futhi lokhu kudinga kuqiniswe imizamo ukunqanda ukubhebhetheka kwalo. Izinhlangano ezibhekela ezempilo njengeWorld Health Organization (WHO) isithe lo mbhedukazane kufanele unqandwe ngokushesha.

Yikuphi esikwaziyo ngeCOVID 19?

 • Isabalala isuka kumuntu iye komunye omunye ehaqekile, njengokuthimula noma ukukhwehlela, ongahaqekile aphefumule lomoya wohaqekile. Yindlela evamile nengenzeka noma kunini lena isabalalise lo mbhedukazane.
 • Kungenzeka ukuthi umuntu atheleleke ngeCOVID-19 ngokuthinta lapho kade kuthinte khona othelelekile, ongathelelekile athinte umlomo, ikhala noma amehlo akhe.
 • Izimpawu zingathatha izinsuku ezili-14 ukuba zigxile emveni kokutheleleka. Lokhu kusho ukuthi umuntu angatheleleka isikhathi esithile kodwa kungabonakali ukuthi uthelelekile.
 • Kuqale kubonakale ngathi ungenwa wumkhuhlane kujuze emakhaleni, umphimbo obuhlungu, imfiva, ukukhwehlela kwenye inkathi ukuphelelwa ngumoya,
 • Ukutheleleka kungaba ngokukahle noma okunzima.
 • Uma sekukubi kakhulu kuba nezinkinga njengenyumoniya, ukutheleleka okubi komgudu wokuphefumula, ukungasebenzi kwezinso nokufa.
 • Abantu abangahle batheleleke kanzima futhi bafe ngabantu abadala nalabo abanamasotsha omzimba antekenteke.
 • Uyakwazi ukuhlolela iCOVID-19.
 • Akukho okokugmela noma kokwelapha iCOVID-19 okwamanje.

Ungayelapha kanjani iCoronavirus?

See Also

Ukuyilawula okwamanje ukuba uphumule embhedeni, uphuze uketshezi oluningi bese ulapha izimpawu zemfiva futhi lokhu kuqonde ukunqanda ukuba ingasabalali ithelele abanye. Okunye okunconywa ukuba ukwenze ukunciphisa amathuba okuba utheleleke, yilokhu:

 • Hlala ugezisisa izandla zakho.
 • Gwema ukuthinta amehlo, ikhala nomlomo ngezandla ezingageziwe.
 • Gqoka isamfonyo esilula esivikelanayo. Lokhu kufanele kusetshenziswe ngendlela okuyiyo ukuze kusebenze kahle.
 • Phekisisa inyama namaqanda.
 • Ziqhelelanise nomuntu okusolakala ukuthi unezimpawu zayo.

Kusemqoka nokuvikela abanye, ngoku:

 • Vala umlomo namakhala uma ukhwehlela noma uthimula
 • Hlala ekhaya ngesikhathi usagula
 • Gwema ukuthintana nanbanye abantu
Scroll To Top