Ukusebenza koMthetho

Imiphakathi kumele ichazelwe ngezinsuku ezili-16 zokulwa nodlame olusekelwe ngokobulili

Njengoba kulezinsuku sigubha izinsuku ezili-16, zokulwa Nodlame Olusekelwe Ngokobulili (GBV). Abanye abantu abazi ukuthi zisho…

Abehluleli abangene nakancane kupolitiki 

Imibuso yentando yeningi ibonakala ngokuhlukaniswa kwemisebenzi namandla phakathi kwamagatsha amathathu kahulumeni, okuyisishayamthetho, isigungu esiphezulu kanye…

UMnyango Wezasekhaya usenkingeni ngenkantolo

Umthetho olawula abantu bangaphandle eNingizimu Afrika waziwa ngokuthi umthetho wabokufika (Immigration Act 13/2002). UMnyango Wezasekhaya…

kuhlale kusemqoka ukuqwashisa izingane ngamalungelo azo

Imfundo wuhambo lwempilo yonke, ukufunda akupheli. Kuhlala kunezinto ezintsha esingazithola, izindlela ezintsha zokubhekana, nezinselele, kanye…

Kumqoka ukuthobela umthetho nemibandela yawo

UMmeli u-Advocate  uMalesela Teffo,  wagqama ngesikhathi kuqala ukuqulwa icala lokubulala uSenzo Meyiwa ngesikhathi emele abasolwa…

Ungangena obishini ngecala lokubamba inkunzi nokubulala

Ukugebenga kuchazwa njengokuthatha impahla yomuntu ngokungemthetho ngodlame noma ngokusabisa ngodlame. Kulamasonto edlule sibone ukwanda okukhulu…

Kusemqoka ukubhalisa umshado wesiko kusenesikhathi

Ngokwesigaba 1 soMthetho Wezemishado Yesiko, obizwa ngeRecognition of Customary Marriages Act (RCMA) ‘umshado wendabuko’ kusho…

Ukudayiselana ngezindlu zomxhaso kuyisenzo esiphambene nomthetho

Ukuba nomuzi iphupho kubantu baseNingizimu Afrika. Izinto ezifana nobhubhane kanye nokuntuleka kwemisebenzi kunomthelela kule nselele…

Umkhuba noma isiko: Umthetho ngokushadiswa kwezingane

Umthetho wezingane uhlinzekela ngokuqondile ukuvikelwa kwezingane kanye namalungelo ezingane. Ukuhlukunyezwa kwezingane, okuhlanganisa, phakathi kokunye, umkhuba…

Umkhuba noma Isiko: Umthetho ngokushadiswa kwezingane

Ukushadisa izingane kuyinto eyenzekayo kakhulu e-Afrika kanti iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe avumela ukuthi izingane zikwazi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukuhlunyeleliswa kwezimilo kungabelapha abahlukumezekile

Uma inkantolo ikhipha isigwebo kufanele ikhumbule ukuthi ihloseni ngesigwebo sayo kuqala. Inhloso yesijeziso ukunqanda lowo…

Izinkantolo zinayo indlela yokusebenzisa ubuntu ezinqumweni ezizithathayo

UMthethosisekelo wesikhashana waseNingizimu Afrika esanduleleni sawo wawuthi “Ukwamukelwa kwalo Mthethosisekelo kubeka isisekelo esivikelekile kubantu baseNingizimu…

Isigwebo sentambo eNingizimu Afrika

Ngokomthetho waseNingizimu Afrika, Ukubulala kuchazwa njengokubulala omunye umuntu ngokungemthetho futhi ngenhloso. Zimbili kuphela izinhlobo zokubulala…

Ukuphanga kuwubugebengu

Ukuphanga kuhlanganisa ukuthatha komunye umuntu noma inzuzo yenkampani ngokungemthetho noma ukufaka lowo muntu ingcindezi ngamabomu…

Ububele, ubuntu nozwelo kuhamba ibanga elide emphakathini

UMthethosisekelo wesikhashana waseNingizimu Afrika esanduleleni sawo wawuthi “Ukwamukelwa kwalo Mthethosisekelo kubeka isisekelo esivikelekile kubantu baseNingizimu…

Luningi uguquko oselwenzekile oluwumphumela we-1976

Umhla ziyi-16 kuNhlangulana yiholidi lokuhlonipha intsha eyayiphikisana nombuso wobandlululo futhi yasiza izwe lethu, ukuthi lithole…

Ukuhlolelwa utshwala emsebenzini

Utshwala yinto eyamukelekayo emphakathini ikakhulukazi uma umuntu esendaweni yokujabula noma kuyisikhathi sokuphumula noma esokuzijabulisa, kodwa…

Izingane mazivikelwe ngandlela zonke

Sigubha Isonto Likazwelonke Lokuvikelwa Kwezingane, laqala zingama-29 kuNhlaba wezi-2023, lize liphele zingama-5 kuNhlangulana wezi-2023. Isonto…

Ukuholela umqashi ehlathini kungakufaka kwenkulu inkinga

Ake sibonisane ngemiphumela yokuholela umqashi ehlathini ngokungakhulumi iqiniso uma ufaka isicelo somsebenzi. Yiziphi izinyathelo umqashi…

Ukungalingani kwamandla kunawo umthelela odlameni olungokobulili

Kunezincazelo eziningi ezahlukene maqondana nodlame olusukela ebulilini, kodwa singaluchaza njengodlame olwenzeka ngenxa yamandla angalingani ebudlelwaneni…

Ukuhlukumeza omunye umuntu kuyicala

Nina boHlanga njengoba ngangithembisile ukuthi kwingosi yethu elandelayo sizoqwashisana ngoMthetho wokuvikelwa ekuhlukunyezweni wona obizwa nge…

Ukwanda kwezigameko zodlame lwasekhaya kulethe izinguquko kuMthetho

Umama oseshade iminyaka engaphezu kwama-20, nomkhwenyana wakhe, futhi eshada umshado ohlanganisa amafa uzithole esenkingeni eminyakeni…

Umshado wesintu kuphela okwamanje ovumela isithembu kowesilisa

Ngiphawule ngokukhathazeka ukuthi zilokhu zibuya izingxoxo zokuthi abantu bangena kanjani emishadweni beshade nomunye umuntu. Kumqoka…

Imibandela yokunikezwa ibheyili koboshiwe nokusebenza kwayo

Akubona bonke abantu abasolwa ngobugebengu ababoshwayo. Kuyenzeka uthole incwadi ekubizela enkantolo noma bakwexwayise ukuthi uvele…