Now Reading
Kusemqoka ukubhalisa umshado wesiko kusenesikhathi
Dark Light

Kusemqoka ukubhalisa umshado wesiko kusenesikhathi

Ngokwesigaba 1 soMthetho Wezemishado Yesiko, obizwa ngeRecognition of Customary Marriages Act (RCMA) ‘umshado wendabuko’ kusho umshado ophethwe ngokuhambisana nomthetho wendabuko, kanti ‘umthetho wendabuko’ usho amasiko nokusetshenziswa ngokwesiko okugcinwa phakathi kwabantu bomdabu base-Afrika  futhi okuyingxenye yamasiko alabo bantu. Lomthetho wezemishado Yesiko awusebenzi emshadweni wendabuko ophethwe ngabantu base-Afrika abangaphandle kweNingizimu Afrika. Izidingo zokuthi umshado wesiko ube semthethweni yilokho  Zombili izinhlangothi kumele zibe ngaphezu kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili, abashadayo kufanele bavume ukushada ngaphansi komthetho wendabuko futhi umshado  kufanele kuxoxiswane ngawo.

Ilobolo akuyona imfuneko edingekayo yokusebenza komshado wesiko, noma kunjalo, uma likhokhwe,lifakazela ukuthi umshado waxoxwa ngokuhambisana nesiko. uMthetho wezemishado Yesiko waba umthetho ngo we-2000 . Uma ubusemshadweni okhona osebenzayo ngaphansi komthetho wendabuko ngaphambi kwalolu suku, umshado wakho waziwa ngaphansi kwalo mthetho omusha. I-RCMA iqaphela yonke imishado yesiko, kuhlanganise naleyo mishado eyayingasebenzi ngoMthetho Wokuphathwa Kwabantu Abamnyama. 

Ukulawulwa kwemishado yesiko nezinhloso zayo ukwenza amalungiselelo nokusebenza kwemishado yesiko, ukucacisa izidingo zomshado wesiko osemthethweni, ukulawula ukubhaliswa kwemishado yesiko, ukuhlinzeka ngesimo esilinganayo kanye namandla abashadile emshadweni wesiko kanye nokulawula imiphumela yobunikazi bempahla yemishado yesiko  namandla abashadile baleyo imishado enjalo. 

Ukubhalisa umshado wesiko akuyona imfuneko. Imishado yesiko ibhaliswe emnyangweni wezindaba zasekhaya. Yize ukungabhalisi umshado wesiko kungeyona imfuneko futhi akusho ukuthi umshado wenu awukho kodwa ukubhalisa umshado wenu wesiko kuyakhuthazwa njengoba kuwubufakazi bokuba khona komshado wesiko.Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi ukungabhaliswa komshado wesiko lapho kunendoda nomfazi oyedwa akusho ukuthi umshado awukho noma awukho emthethweni.

Ukubhalisa umshado wesiko eNingizimu Afrika kubalulekile ngesizathu esiningana, njengokufuna imali yempesheni, ifa, ukuqinisekisa amalungelo empahla.Kuyadingeka ukuthi imishado yesiko kumele ibhaliswe eMnyangweni wezaseKhaya zingakapheli izinyanga ezintathu. Ukufakazela ukuba khona komshado wesiko ongabhalisiwe, kungabangela inkinga kubo bobabili umufi empahleni yakhe  kanjalo nalowo oqokiwe ukuti abe umgcini mafa lapho kubikwa ifa lomuntu oshade lenhlobo yomshado, ikakhulukazi lapho ukuba khona komshado onjalo kuphikiswa ngabantu abanentshisekelo kwifa lamufi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi iNkosi yamafa (Master of the High Court) ivame ukugcizelela ukuthi idinga ubufakazi bokubhaliswa komshado wesiko futhi lokhu kuzoba nomthelela ekufanelekeni ukuthola ifa kwifa.

Ukubhaliswa komshado kuyisisekelo sokuvikelwa kwamalungelo abantu futhi ikhakhulukazi abesifazane nezingane emshadweni wesiko. Ucwaningo lubonisa ukuthi iningi labakhalazayo ngokuvamile abanabo ubufakazi bokufakazela ubukhona bomshado wabo wesiko. Lokhu kuvame ukubangelwa ukuqhekeka okungenakulungiswa kobudlelwane phakathi kwabakhalazayo nabazala, ikakhulukazi uma oshade naye wesiko edlula. Abazalibavame ukuthi abamazi unkosikazi kamufi wesiko futhi lokhu kuphumela ekutheni iningi labesifazane lichithe imali eningi lizama ukufakazela ubukhona bomshado wesiko. Ngakho-ke kubalulekile ukubhalisa imishado yesiko ngaphambi kwesikhathi, ukuze kugwemeke ukumangalelwa isikhathi eside phambi kwezinkantolo uma umshado uhlakazwa ngenxa yesahlukaniso noma ukufa, esikhathini esizayo. ukubaluleka kokubhalisa umshado wesiko ngeke kusaba khona ukunganakwa. Imishado yesiko kumele ibhaliswe, futhi laba bantu abalandelayo kufanele baziveze ehhovisi lezaseKhaya noma kumholi wendabuko ukuze babhalise umshado wesiko. abashadile ababili (abanamakhophi ezincwadi zabo zomazisi ezisebenzayo kanye nesivumelwano se-lobola, uma sikhona). Ufakazi oyedwa ovela emndenini womlobokazi kanye nofakazi oyedwa ovela emndenini womyeni kanye / noma ummeli ngamunye wemindeni.

See Also

Ukuze agcizelele ukubaluleka kokubhalisa umshado wesiko, uNgqongqoshe wezaseKhaya welule isikhathi sokubhalisa kwalemishado kuze kube uNhlangulana wangonyaka ozayo ukubhekelela labo imishado yabo engabhalisiwe ezinyangeni ezintathu. Ukuze babhalise, abantu kudingeka balethe ubufakazi bezingxoxo zelobolo noma incwadi kanye nencwadi efungelwe evela kubantu abashadayo nofakazi babo.

Lenkulumo akusona iselulekho ngezimithetho kodwa ulwazi olungwayekile. abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukthi baxumane nabameli ukuthola iselulekho ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top