Now Reading
Ukuhlunyeleliswa kwezimilo kungabelapha abahlukumezekile
Dark Light

Ukuhlunyeleliswa kwezimilo kungabelapha abahlukumezekile

Uma inkantolo ikhipha isigwebo kufanele ikhumbule ukuthi ihloseni ngesigwebo sayo kuqala. Inhloso yesijeziso ukunqanda lowo owenza icala ukuthi akangaphindi enze icala, ukuhlumelelisa isimilo sakhe kanye nokwenza ubulungiswa kulowo ohlukumeziwe kanti futhi nakuye lo osetholwe necala. Esikhathini esiningi abantu abenze amacala anzima bathunyelwa ejele ukuze badonse izigwebo zabo.

Inhloso yokudonsa akukona ukujeza kuphela kodwa ukuvuselela izimilo zeziboshwa hhayi ukuthi ijele indawo lapho izigebengu ziboshwa khona futhi ziphucwe inkululeko yazo ngenkathi zidonsa isigwebo ngenxa yobugebengu.

Inhloso yokuthi umuntu ogwetshiwe ahlumeleliswe isimilo ukuthi akasoze afune ukubuyela emuva, acabange noma enze icala kodwa ngeshwa, ucwaningo luye lwabonisa ukuthi akunjalo ngoba isikhathi esichithwa ejele asivuseleli ngempumelelo kwiningi leziboshwa, futhi iningi lezigebengu libuyela ekuphileni ngobugebengu cishe ngokushesha yize amajele amaningi ehlinzeka ngodokotela bengqondo ukusiza nabo ngokuhlumeleliswa kwesimilo.

Izinsiza zokuhlumeleliswa kwezimilo emajele ziningi, iziboshwa zifunda amakhono ezandla, ezinye zize zifunde ukubhala nokufunda abanye baze bathole ibanga leshumi kanti futhi abanye ezikhungweni eziphezulu bathole iziqu zemfundo ephakeme. Ezinye iziboshwa zifunda ukufunda nokuzifundisa.

Lezi zindlela zifakazelwa ukuthi zinomthelela omuhle eziboshweni futhi phela ezinye imvelaphi enemfundo incane noma ayikho. Le nqubo yokuhlumeleliswa kwesimilo nokusiza iziboshwa ibizwa ngokuthi iRestorative Justice futhi kumele ihambisane nokubusa komthetho kanye nemigomo yamalungelo abantu, ngokoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ubulungiswa bokubuyisela kumele bukhuthazwe izikhathi zonke ngoba buthinta isithunzi sabahlukunyezwayo kanti futhi nabo abaphula umthetho. Ubulungiswa buqinisekisa ukuthi akukho ukubusa noma ubandlululo.

I-Ayanda Msweli Foundation iqale umkhankaso obizwa ngokuthi “ibhakena iminikelo ka-R10, ukuze kuqedelwe ukwakhiwa kwendlu kagogo owadlwengulwa kwaNongoma. Omunye weminyango eyafaka isandla kakhulu ekwakheni lendlu umnyango wezokuQondiswa Kwezigwegwe (Correctional Services) njengoba le ndlu yakhiwa iziboshwa ezivela ejele laseNcome.

Kanti leziboshwa ekade zakha lendlu kulindeleke ukuthi zikhululwe maduze njengoba isikhathi sikashwele sifikile noma baqedela isigwebo. Abakhokhelwangwa ngalokho abakwenzile futhi nawo umnyango awutholi mali ngalamaphrojekthi kodwa lowo msebenzi uyingxenye yezinhlelo zomnyango zokuvuselela, nokubuyisela, nokuhlumeleliswa kwesimilo ukuze bakwazi ukwamukeleka uma bebuyela emphakathini.

Leziboshwa zizobuyela emphakathini. Nabo phela bangabantu futhi sikholelwa ukuthi bafundile ngezenzo zabo. Lezi zinhlelo zenzelwe ukubhekana nezinto ezithile eziyingozi eziphathelene nokuphinde benze icala, futhi zenzelwe ukusiza abaphula umthetho ukuba bahlale emphakathini ngaphandle kokwenza ubugebengu futhi zenzelwe ukusiza ukuthuthukisa amakhono ukuze bakwazi ukuphila nomphakathi.

Ukuvuselelwa kweziboshwa kuyinqubo enzima kakhulu njengoba ezinye
iziboshwa ziphila emphakathini lapho ubugebengu buyindlela yokuphila kanye nokusetshenziswa kakhulu kwezidakamizwa. Bese kwenza kube nzima ukuthi umuntu ashintshe ezindleni zakhe futhi asheshe abuyele eJele

Inqubo yokubahlanganisa nomphakathi akuyona yokuthi abantu kanye nabagilwa abakhohlwe kodwa ukubuyisana nenqubekela phambili. Kunezinkinga ezinkulu futhi eziningi umuntu owake waboshwa abhekana nazo njengoba befuna ukwakha kabusha izimpilo zabo. Babhekene nezinselelo eziningi emphakathini wethu njengokuxhumana kabusha nabangani kanye nomndeni, ukuthola indawo yokuhlala, nokuthola umsebenzi, uma sibala nje ezimbalwa kungakhathaliseki ubudala.

See Also

Bancike kakhulu emndenini yabo ukuze bathole ukwesekwa nosizo njengoba beguqukela emuva ekuphileni okukhululekile. Ngokudabukisayo, akulula ukubaseka ikakhulukazi imindeni yabo kwazise phela kunezindleko.

Ukucindezeleka kwezezimali kubizwa njengenye yobunzima emindenini. Ngokuvamile, amalungu omndeni alwela ukuqonda “imithetho” okumele aphile ngaphansi kwayo. Nendlela yokwenza izinto eminye futhi imindeni iphila ngokwesaba.

Uma bebuyela kufanele kubekwe umzamo omkhulu wokubuyela emphakathini ikakhulukazi, izinhlelo ezinamathela ekunciphiseni ukuthi baphinde batholakale benze amanye amacala.

Yize ukubuyiselwa kabusha kunzima, kodwa kudingeka sihlale sikhumbula njengemiphakathi inhloso yezigwebo nokuthi ukubuyisana nokuhlumeleliswa kwesimilo kuyithuluzi elibaluleke kakhulu elingavimbela ubugebengu uma singabeseka sibanike elinye ithuba futhi sizikhumbuze ukuthi uthini umthetho sisekhelo wethu ikakhulukazi umthethosivivinywa wamalungelo.

Ukuhlonipha nokuqonda inqubomgomo yokusebenza komthetho kumqoka ngoba kwenza kubelula ukuthi umuntu athathe izinqumo ezifanele neziphusile futhi kungenza ukwesekwa umthetho nenhloso yayo kube lula futhi siyawahlonipha amalungelo abantu bonke njengoba saziswa kumthethosisekelo wethu

Scroll To Top