Now Reading
Ukuphanga kuwubugebengu
Dark Light

Ukuphanga kuwubugebengu

Ukuphanga kuhlanganisa ukuthatha komunye umuntu noma inzuzo yenkampani ngokungemthetho noma ukufaka lowo muntu ingcindezi ngamabomu nangokungekho emthethweni.

Indlela ejwayeleke kakhulu lena eyaziwa ngokuqola futhi iwukugebenga. Ukugebenga usebenzisa ukupanga kuyindlela elula nejwayeleke kakhulu yokuqola njengoba umenzi wobugebengu evame ukwenza izinsongo ezingenasisekelo ukuze athole noma yini ayifunayo ikhakhulukazi kwisithangamini samabhizinisi. Abenzi bobubi benza izinsongo ezingenasisekelo ukuze bathole inzuzo yebhizinisi engalungile futhi engekho emthethweni.

Ukuphanga kuwukusetshenziswa okungalungile kwamandla angokoqobo noma ukusongelwa, ukusabisa, noma amandla anobudlova ukuze azuze imali noma impahla. Ngokuvamile ukuphanga ngokuvamile kuwukusongela okwenziwa kwisisulu noma impahla yakhe, abangani, noma amalungu omndeni.

Kubonakala kunomkhuba osuthrenda nojwayeleke kakhulu walobu bugebengu ezweni lethu elithandekayo laseNingizimu Afrika futhi ikakhulukazi embonini yezokwakha. Abenzi balobu bugebengu baziwa ngele-CONSTRUCTION MAFIA.

Umuntu angazibuza ukuthi kungani bebizwa kanjalo. Mhlawumbe ake siqale siqonde ukuthi iyini i-mafia. I-mafia iyindikimba ehlelekile yezigebengu ezinekhodi yokuziphatha futhi enonya. Laba bantu bazihlele baba ngamaqembu amaningi futhi abavame ukubizwa ngokuthi ‘idlanzana losomabhizinisi endawo’ lapho beye bagasela khona izindawo zokwakha ezweni lonke, befuna imali noma ukubamba iqhaza ezinhlelweni zentuthuko kulokho okungachazwa ngokuthi ukuqola okuhlelekile.

Omunye umbuzo ngothi kungani kuthiwa lawa ma- CONSTRUCTION MAFIAS kodwa bona bezibiza ngama- “LOCAL BUSINESS FORUMS” imphendulo ithi, ama business forums imvamisa kuba uxhaxha oluzimele losomabhizinisi kanye nosomabhizinisi abancane abasungulelwe ngenhloso yokukhuthaza nokweseka ukwakhiwa, nokuthuthukiswa kwamabhizinisi eNingizimu Afrika. Ingabe nabo benza lokho? Nabo ileyo yini inhloso yabo? Mhlamphe yikho bebizwa ngama Mafia ngoba akuqondali ukuthi bangobani bona, yini intloso yabo futhi umuntu angajoyina kanjani leyanhlangano futhi kufanele ube unani noma usebenza kanjani, futhi ziyini izinhloso zawo?

Obani abahlomulayo ngezenzo zabo? bazuza kanjani nokuthi bafinyelela kanjani esiphethweni sendlela yokwenza izinto kanye nenani lemali ekufanele ikishwe ileyoProject. Manje ngoba azikho izimpendulo zale mibuzo engenhla kusho ukuthi balizuza kanjani igama elithi bangama CONTSRUCTION MAFIAS njengoba phela siyazi ukuthi kunenqubo mgomo uma kunikezwa itender. Ayikishwa noma kanjani kodwa kunohlelo olulandelwa ngokusemthethweni futhi uma kungenjalo kunezinqubo ezisemthethweni okumele zilandelwe hhayi indlela esebenziswa “IZIGUNGU ZAMABHIZINISI WASEKHAYA” ezisebenza ngayo.

Ubuthakathaka kokungabi nezintsiza, ikakhulukazi engxenyeni yombuso kuyithinte kakhulu imboni yezokwakha, okuholele ebugebengwini obuningi. Izibalo zikhombisile ukuthi ngonyaka ka2019 ingqalasizinda eziwu183 namaphrojekthi wokwakha abiza ngaphezu kwezigidigidi ezingama-60 athintekile.

Nokho kuyinjabulo enkulu embonini yezokwakha njengoba kubonakala sengathi kunohlelo lokungenelela nakuba sekuthathe iminyaka engaphezu kwemi-5. Ukungenelela okuncane kwamukelwe kakhulu njengoba ukusabela okuntekenteke kwakubeka kwacaca ukuthi kubukeka kukhulu ukubukela phansi uhlelo lwethu lwezobulungiswa nokuthi abantu bayakhuthazwa ukuba benze umathanda ikakhulukazi embonini yamabhizinisi.

Isigcawu sikazwelonke sesisunguliwe ukuze sixhumanise amacala aphathelene namaqembu okuqola emkhakheni wezokwakha, futhi uhlelo lwaso wukuqeda lo mkhuba okhathazayo unomphela. Lesi sithangami sizobheka zonke izifundazwe ezithintekayo sigxile emacaleni ahlobene nokuqola abantu imali, ukuzama ukubulala, ukubamba inkunzi okuvamile, itulo lokubulala, ukugqugquzela udlame emphakathini, ukwedelela kanye nokwephulwa kwemiyalelo yenkantolo.

Kuyimfihlo esobala ukuthi kwakhiwa INKANTOLO EPHEZULU YASETHEKWINI futhi sekunezigameko zobugebengu ezenzeka lapho ezishiye kukubi kakhulu. UZikalala uvakashele uhlelo lokulungiswa kweNkantolo eNkulu yaseThekwini okuyingxenye yezinhlelo uMnyango wakhe ozenzayo egameni likahulumeni. Le ndawo manje isivikelwe kanzima, ngengoba amaConstruvtion mafia kade esenze njalo. Lokhu kusho ukuthi sekunezindleko ezingakasetshenziswa okumele zitholakale ukuze lo msebenzi uphothulwe.

UZikalala uthe “amaConstruction mafia ziyiphupho elibi ezinkampanini zokwakha eziningi ikhakhulukazi ezifuna ukuqeda amaphrojekthi azo”. Ngakho-ke, uhulumeni uzama ukulungisa lolu daba ngokubhala imigomo nemithetho yokubhekana nalo.” Uqhube wathi “iphrojekthi yeNkantolo eNkulu yaseThekwini ihlangabezane nokubambezeleka njengoba imiphumela yeqembu eliphikisayo ekwakheni amaphrojekthi wokwakha ezweni lonke ifinyelele emazingeni abucayi”.

See Also

Lobu bugebengu (Ukuphanga) obenziwa ngama-CONSTRUCTION MAFIA kuthinte kakhulu ukuqaliswa komsebenzi yokwakha kanye nokukhula komnotho wezwe. Lezi zenzo zipoqe uhulumeni ukuti athathe iznyatelo kanti noMnyango Wezamaphoyisa usejube i-Organised Crime Investigations Detective Services ukuthi ulekhelele kanye nophiko lweSerious Organised Crime olungaphansi kweDirectorate for Priority Crime Investigations (Hawks) ukuthi lubhekisise lolu daba ngokushesha.

Sesingake sithi akhona amacala asaqhubeka nokuthi uZikhala uthe bazosebenzisana namaphoyisa okuhlanganisa nokuqinisekisa ukuthi la macala ashushiswa ngokushesha. Lokho kuzothumela umyalezo ocacile kubo bonke abahilelekile kulokhu kuphazamiseka kokwakhiwa.

Ukuphanga kwenzeka nasezithuthukisweni ezizimele hhayi embonini kahulumeni kuphela. Eminye yemigomo uhulumeni ayihlelayo ukulwa nalokhu ihlanganisa uMthetho Wokuvikelwa Kwengqalasizinda Ebucayi (i-Cipa), uHlelo Lwengqalasizinda Kazwelonke kanye noHlelo Lwengqalasizinda Ebucayi. I-Cipa ihlose ukuvikela iziza, amaphrojekthi kanye nentuthuko. Lezi zindawo zizohlolwa ukuze kuvikelwe ukuzinza kwezomnotho, ukuphepha komphakathi kanye nokulondolozwa kwezinsiza ezibalulekile zomphakathi.

Ukuphanga kuyingxenye yobugebengu obungaphansi kwalokho okwaziwa ngokuthi ubugebengu obuhleliwe. Ubugebengu obuhleliwe yibhizinisi lobugebengu eliqhubekayo elisebenza ngokunengqondo ukuze lizuze emisebenzini engekho emthethweni evame ukufunwa kakhulu emphakathini. Ukuqhubeka nokuba khona kwayo kugcinwa ngenkohlakalo yezikhulu zikahulumeni kanye nokusetshenziswa kokwesabisa, izinsongo noma amandla ukuze kuvikelwe ukusebenza kwayo. Lolu hlobo lomsebenzi lunganciphisa ukuphepha nokuhlala edolobheni noma endaweni futhi luqede ukwethenjwa kwabantu kuhulumeni.

Yingakho uhulumeni ebeka eqhulwini imizamo yokulwa nobugebengu obubukela phansi umphakathi. Ubugebengu obuhleliwe baziwa ngokuphazamisa inqubo yentuthuko futhi buphendukezela izinzuzo zentuthuko. Nakuba ngezinye izikhathi kungase kubonakale kunomthelela wokuzinzisa ngaphandle—ngokwesibonelo, ngokunikeza amathuba okuziphilisa—kusengaba okuphoqelelayo, ubudlova noma ukusiza ukwakha ukuba semthethweni kwamaqembu obugebengu. Ngokwesiko, ubugebengu obuhleliwe buthathwa njengokukhathazeka kwezokuphepha, ngenxa yodlame olusetshenziswa amaqembu obugebengu obuhleliwe, kanye nohlobo losongo olulethwa umbuso. Kodwa izimpendulo zokuphepha, ngokwazo, zingadudula ubugebengu kwenye indawo noma, okubi kakhulu, zibubhebhethekise.


Lenkulumo akusona iselulekho ngezimithetho kodwa ulwazi olungwayekile. abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukthi baxumane nabameli ukuthola iselulekho ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top