Now Reading
UMnyango Wezasekhaya usenkingeni ngenkantolo
Dark Light

UMnyango Wezasekhaya usenkingeni ngenkantolo

Umthetho olawula abantu bangaphandle eNingizimu Afrika waziwa ngokuthi umthetho wabokufika (Immigration Act 13/2002). UMnyango Wezasekhaya wayalelwa ngowe-2017, yiNkantolo yoMthethosisekelo ukuba uguqule izigaba zomthetho ezingqubuzana nomthethosisekelo kumthetho wabokufika, kepha lomyalelo uMnyango Wezasekhaya wawushaya indiva. Lokho njengoba kuze kuholele ekutheni inkantolo enkulu igxeke uhulumeni ngokubambezeleka kokulungisa umthetho wabokufika.

INkantolo Yomthethosisekelo yanquma ukuthi, kunezigaba ezi-2 zoMthetho Wabokufika lokho okuphambene nomthethosisekelo njengoba lezi zigaba zivumela ukuthi amaphoyisa abophe abokufika ngokungemthetho. Lokhu akuhambisani nomthethosisekelo futhi akukho semthethweni. IPhalamende kanye noMnyango wezaseKhaya, bayalelwe ukuthi baqale uhlelo lokuguqula izigaba ezithile kumthetho wabokufika, banikezwa kuze kube u-2019 kodwa abafinyelelanga umnqamulajuqu ababewunikiwe.

Ngowe-2022, uMnyango Wezasekhaya wazama ukuvuselela lowo mthetho owawuphelelwe yisikhathi ukuze kuphinde kuqhutshwe leminyaka emibili, kodwa iNkantolo yoMthethosisekelo yakuchitha ukuqulwa kwamacala omnyango wezasekhaya. UMehluleli uSteven Majiedt uthe “Kunzima ukucabanga ngesigameko sokudembesela umsebenzi ngokomthethosisekelo emkhakheni wokushaywa kwemithetho”. Lesi sinqumo senkantolo siwukunqoba kwamalungelo abantu kanye nomthetho eNingizimu Afrika.

Ngowezi-2017, iNkantolo Yomthethosisekelo yakhipha umyalelo wokuba kushintshwe umthetho ophathelene nabantu bangaphandle ababoshiwe, yayalela ukuba ababoshiwe babonwe yinkantolo engakapheli amahora angama-48 beboshiwe, ngoba futhi amanye amaphoyisa  avalela abantu bokufika izinsuku ezingaphezu kwezingama-30 ngaphandle kokubayisa enkantolo. Inkantolo yabe isinikeze iphalamende kuze kube ngowe-2019 ukuthi yenze izinguquko emthethweni. Kuze kube manje, lokhu akukenziwa..

Umqondisi-jikelele wachaza ukuthi phakathi kwezinye izizathu ngowe-2020 wonke umuntu wathinteka ngenxa ye-Covid-19 nokuthi ibhilidi lephalamende
lashiswa ngowe-2022 okuyikhona okwenze uhulumeni engakazenzi lezi zinguquko. Inkantolo iveze ukuthi banikezwe isikhathi kuze kube owezi–2019 ukuthi kuchitshiyelwe umthetho futhi ukwehluleka kwawo kwakusho ukuthi umyalelo wenkantolo uba umthetho.

Okusho ukuthi abokufika ababoshiwe kufanele balethwe enkantolo engakapheli amahora angama-48 beboshiwe futhi, banikezwe ukukhululwa okunemibandela uma isidingo sikhona. Lesi sinqumo siza ngemuva kokuthi ijaji lenkantolo enkulu labuza ummeli womnyango ngemibuzo lifuna izizathu zokuphikisa kukaMotsoaledi isinqumo senkantolo esamyalela ukuthi elule izimvume ezikhethekile kubantu baseZimbabwe.

See Also

ILawyers for Human Rights (LHR), eyaletha isicelo sokuqala sangowe-2017, ayizange yaziswe ngesikhathi uMnyango wezaseKhaya uthatha izinyathelo “ezingacatshangwa kahle” ngowe- 2022, ukuze kuvuselelwe umyalelo wenkantolo yowe- 2017. Ngesikhathi iLHR ingenelela, iveza amaphutha oMnyango wezaseKhaya, nalapho uMnyango wazizwa “uphatheke kabi”, waze wacela ummeli wombuso ukuba aphenye umqondisi we-LHR.

Inkantolo ithe kuyimpendulo “emangazayo”, njengoba bebalule izehlakalo ezimbalwa ezenzeke kudala ngemuva komnqamulajuqu yowe-2019, njengeCovid-19 kanye nomlilo wowe-2022 futhi lokho okwamukelekile. INkantolo yoMthethosisekelo iyalele umbuso ukuthi uqinisekise ukuthi abasolwa abangabokufika bavela enkantolo engakapheli amahora angama-48, okuyilungelo elijatshulelwa izakhamizi zaseNingizimu Afrika.

Inkantolo inikeze uhulumeni isikhathi esingangonyaka ukuthi ashaye umthetho omusha wabokufika yaphinde yakhipha umyalelo wokuthi ungqongqoshe wezasekhaya u-Aaron Motsoaledi kanye nomqondisi-jikelele wakhe, u-Tommy Makhode, bakhokhe ephaketheni labo ngecala “eliqhutshwa ngendlela enyantisayo”.

Scroll To Top