Now Reading
Ukuholela umqashi ehlathini kungakufaka kwenkulu inkinga
Dark Light

Ukuholela umqashi ehlathini kungakufaka kwenkulu inkinga

Ake sibonisane ngemiphumela yokuholela umqashi ehlathini ngokungakhulumi iqiniso uma ufaka isicelo somsebenzi. Yiziphi izinyathelo umqashi angazithatha uma umfakisicelo efake isicelo somsebenzi futhi enikeze ulwazi olungelona iqiniso futhi ngenxa yalokho umuntu ethola umsebenzi ngempumelelo.

Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuthi abantu abaningi bakubone kunesidingo sokuqamba amanga kuma-CV ukuze bathole umsebenzi. Lokhu kuziphatha akwamukelekile neze ngenxa yezizathu eziningi. Bangaqamba amanga ngezinto eziningi, njengesipiliyoni somsebenzi, amakhono, noma ukuqokwa kochwepheshe, ulwazi oluthile, namakhono aphathekayo. Abanye baze bacabange futhi babone kungcono ukuqamba amanga ngesipiliyoni kuneziqu, kodwa iqiniso lendaba ukuthi kuseyiphutha futhi akwamukelekile.

Ukuqamba amanga ngazo zonke lezi zinto kunemiphumela emibi kakhulu yezomthetho njengoba inhloso yokuqamba amanga isobala ukuthi ufuna ukuqashwa. Ufuna lowo ozoba umqashi akucabangele wena kunomunye umuntu. Lokho kubizwa ngokuhlanekezela iqiniso njengoba ufuna lowo ozoba umqashi wakho akholelwe into engelona iqiniso. Okwesibili lokho akukho emthethweni. Okwesithathu wazi kahle ukuthi wenzani futhi okokugcina okubaluleke kakhulu lowo ozoba umqashi angase akuqashe.

Kunecala lakamuva elenzeke eMngeni water (Umgeni water v Naidoo nelinye). Kulolu daba uMnuz Naidoo wafaka isicelo somsebenzi, lapho uMngeni water wafuna umuntu oneziqu zeBachelor of Science in Engineering. UNaidoo esicelweni sakhe uthe uneziqu ezidingekayo wabe esenamathisela ikhophi yeziqu zakhe ngokuthi uneziqu zeChemical engineering azithola eNyuvesi yaKwaZulu-Natal (UKZN).

Uthole umsebenzi eMngeni water ngempumelelo kusukela ngo-2008 kwaze kwaba ngu-2016. Isikhundla esiphezulu kunalesi esasiqashwe nguNaidoo sakhangiswa eMngeni water, lapho afaka khona isicelo waphinde wanamathisela neziqu zakhe.

Kuyiqiniso elisobala nelingephikwe ukuthi izikhathi zishintshile futhi nobuchwepheshe sebuthuthukile. Ngo-2008, uMngeni water ubengakaqinisekisi iziqu zikaMnu. Naidoo. Uthole umsebenzi eMngeni water ngempumelelo kusukela ngo-2008 kwaze kwaba ngu-2016. Isikhundla esiphezulu kunalesi esasiqashwe nguMnu. Naidoo sakhangiswa eMngeni water, lapho uNaidoo afaka khona isicelo waphinde wanamathisela neziqu zakhe. Kuyiqiniso elisobala nelingephikwe ukuthi izikhathi zishintshile futhi nobuchwepheshe sebuthuthukile. Ngo-2008, uMngeni water ubengakaqinisekisi iziqu zakhe.

Kulokhu uMngeni waters njengabo bonke abaqashi abangaba ngabaqashi benza into eyaziwa ngeleverification. Inqubo yokuqinisekisa ibandakanya izinto eziningi, lapho umuntu eqinisekisa lonke ulwazi abanikezwe lona futhi kuhlanganisa phakathi kwezinye izinto ezenziwe, ukuqinisekiswa kweziqu, izingxoxo nomqashi wakho wangaphambili, ukuskena izigxivizo zeminwe, izitifiketi zokuvunyelwa kanye nokuhlolwa kwereferensi lapho kukhona abantu abafakwe ohlwini njengereferensi. angabizelwa inhlolokhono futhi asayine izitatimende.

Inyuvesi, lapho isiqinisekiswa yaveza ukuthi ayinawo umlando walezi ziqu ezishiwo nguNaidoo kodwa yathi uke waba ngumfundi kuzo kodwa wabuye wakhishwa kulesi sikhungo ngo-2004. UNaidoo wabe esebizwa waphonswa imibuzo mayelana nemininingwane eshiwo yinyuvesi kodwa wangakwazi ukunikeza izimpendulo ezicacile. Uphinde wacelwa ukuthi ethule izithombe zokwethweswa kweziqu nohlu lwabantu abenze nabo iphrojekthi ngonyaka wakhe wokugcina enyuvesi njengoba kwakuyimfuneko ngonyaka wokugcina, Wehluleka ukuveza ubufakazi obudingekayo kodwa wasula esikhundleni wathi uyagula.

See Also

Umngeni Water wabe esemangalela uNaidoo ukuthi abuyiselwe imali ayeyikhokhe ngesikhathi eqashwa njengoba ingekho inkontileka esemthethweni phakathi kwakhe noMngeni water njengoba wayeqashwe ekholwa ukuthi uneziqu ezidingekayo. Okwesibili uMngeni water wafuna izimali zesikhwama sempesheni  njengoba ngokusemthethweni benelungelo lokufaka izicelo ngenxa yokuziphatha kukaNaidoo.

Inkantolo iyalele ukuthi akhokhe imali elinganiselwa ku-2.2 million kanye nenzalo kusukela ngosuku lokwahlulela, ngemali ayikhokhela njengeholo. Iphinde yakhipha umyalelo wokuthi isikhwama sempesheni kumele sikhokhelwe eMngeni futhi ekugcineni inkantolo yakhipha umyalelo wokuthi ukuziphatha kwakhe kwakuwumgunyathi. Okusho ukuthi angabekwa icala lobugebengu nangokukhwabanisa. Angabekwa icala lobugebengu ngokukhwabanisa, futhi angagwetshwa nokugqunywa ejele ngaphandle kokukhetha inhlawulo.

Ngakho-ke, kufanele kwamukelwe njengesexwayiso sokuthi ukuqamba amanga ku-cv yakho kunemiphumela emibi nemithelela. Icala lika-Umngeni water v Naidoo liyisibonelo esicacile sobucayi bemiphumela yokuqamba amanga.


Lombhalo  awusona  iselulekho ngezomithetho kodwa izi zolwazi olungwayekile. Abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukuthi baxhumane nabameli ukuthola iseluleko ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top