Now Reading
Abehluleli abangene nakancane kupolitiki 
Dark Light

Abehluleli abangene nakancane kupolitiki 

Imibuso yentando yeningi ibonakala ngokuhlukaniswa kwemisebenzi namandla phakathi kwamagatsha amathathu kahulumeni, okuyisishayamthetho, isigungu esiphezulu kanye nabehluleli okuwuphiko lwezobulungiswa.

Uphiko lwezobulungiswa luyingxenye yesithathu yohlelo lukahulumeni wentando yeningi. Uphiko lwezobulungiswa luhumusha umthetho, lunqume izingxabano futhi lusebenzise uMthethosisekelo egameni lombuso. Igunya lezobulungiswa eNingizimu Afrika linikezwe uhlelo lwezinkantolo, kanye namajaji nezimantshi ezihlala kulezi zinkantolo. Uphiko lwezobulungiswa lunikezwe umsebenzi wokuqinisekisa ubulungiswa obulinganayo ngaphansi komthetho. 

Leli gatsha kumele lizimele ngokuphelele,lingachemi futhi lingabi ingxenye yepolitiki njengoba umgomo wokuhlukanisa nokulinganisa amandla uyala. Isigaba 165(2) soMthethosisekelo sibeka ukuthi izinkantolo zizimele futhi zingaphansi koMthethosisekelo nomthetho kuphela, okufanele ziwusebenzise ngaphandle kokwesaba, ukuchema noma ukubandlulula.

Mhla ziyi-19 kuLwezi sivuswe umsindo ezinkundleni zokuxhumana kanye nezindaba njengoba bekunoqwembe lwe-ANC oluthrendayo olunobuso bePhini leNhloko yamaJaji (DCJ), uMandisa Maya.

Iqembu elibusayo lihlanyise abantu ezinkundleni zokuxhumana ngoqwembe
olunxusa abantu ukuthi babhalisele ukuvota. I-ANC ibigxile ekutheni abantu
babhalisele ukuvotela i-ANC ngenxa yokuma kwayo kwezinguquko, njengoba
uqwembe belifundeka kanje “Ikusasa liwuguquko.”

IHhovisi leNhloko yamaJaji lisheshe lahlaba ikhwelo ku-ANC ligxeka ukuthi
ukusebenzisa isithombe se-DCJ, akufanelekile.

“IHhovisi leNhloko yamaJaji (OCJ) selazisiwe ukuthi kunesithombe okuthiwa sikhankasela ukhetho se-African National Congress (ANC) esizungeza ezinkundleni zokuxhumana esinomfanekiso wePhini leNhloko yamaJaji uMandisa. I-OCJ ifisa ukwazisa umphakathi ukuthi ukusetshenziswa ngendlela engafanele kwesithombe
sesekela lenhloko yamajaji emkhankasweni wokhetho akuzange kugunyazwe
yiPhini Lejaji Eliyinhloko uMandisa Maya noma i-OCJ. uMaya akalona ilungu
le-ANC nanoma eliphi elinye iqembu lezepolitiki.”

I-OCJ icaphune isiqephu 12(1)(a) seKhodi Yokuziphatha Kwezobulungiswa, evimbela amajaji ukuba abe yingxenye yeqembu lezepolitiki.

Lokhu kusetshenziswa okungagunyaziwe kwesithombe sesekela lejaji eliyinhloko kunamandla okwenza noma lufake uphiko lwezobulungiswa ehlazweni ngokungafanele kanye nokubukela phansi ubuqotho bophiko lwezobulungiswa njengoba isigaba 165(2) soMthethosisekelo sibeka ukuthi izinkantolo zizimele futhi zingaphansi koMthethosisekelo kuphela.

Umthetho, okumele bawusebenzise ngaphandle kokwesaba, ukwenzelela noma
ukubandlulula. I-OCJ iphinde yathi labo ababhekene nokusetshenziswa okungagunyaziwe kwesithombe sesekela lejaji eliyinhloko, kuqwembe yabo ukuthi bayeke ngokushesha ukwenza lokho futhi basisuse kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nalapho sishicilelwe khona, futhi baxolise esidlangalaleni kusekela lejaji eliyinhloko, ngesigameko esingesihle kanye nomonakalo odalekile.

I-DCJ, uMandisa Maya ukuqinisekisile ukuthi ayizange ikugunyaze ukusetshenziswa kwesithombe sakhe futhi ibingazi ngakho. Lolu qwembe lususiwe ezinkundleni zokuxhumana kanti i-ANC yaxolisa ku-DCJ, uMandisa Maya ngokusebenzisa isithombe sakhe kuqwembe lwayo lokhetho abathi ixoshwa ibhekile. I-ANC iyazisola nganoma yiliphi icala elenze kwiPhini leNhloko yamaJaji uMandisa Maya ngesikhathi iphosta enesithombe sakhe ifakwe ekhasini lethu le-X ngaphandle kwemvume yakhe. I-ANC ithe " Sihlose ukugubha inqubekelaphambili ebalulekile kanye nezinguquko ezenziwe kuyo yonke imikhakha yomphakathi, kuhlanganisa nezamajaji, lapho uJustice Maya ehlonishwa khona.

UMengameli uCyril Ramaphosa naye usenxuse umphakathi ukuthi uhloniphe amajaji. Ukugcizelele ukuthi amajaji akumele adonswe kwezombusazwe.

See Also

“Amajaji azimele. Kumele banikezwe inhlonipho nesikhundla okufanele babe ngabaxazululi besizwe. uqhube wathi “Yingakho singabadonseleli ezindabeni zepolitiki yeqembu, futhi akumele futhi bavume ukudonselwa ezindabeni zepolitiki yamaqembu. Ngendlela engiwazi ngayo umthetho, ngokwezinga elithile, ngeke ngizihudulele ezindabeni zokwahlulela.”

UGlynnis Breytenbauch oyilungu le-DA noke waba ngumshushisi uthe i-ANC iphule ukwethembeka kwawo wonke amajaji, wathi “Lokhu kuwukuhlukumeza ngendlela eshaqisayo kwesithunzi somunye wezikhulu eziphezulu eNingizimu Afrika. 

Sizokhumbula futhi ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule iNhloko yamaJaji (CJ), uRaymond Zondo wagxekwa ngokuphawula kwakhe ngowayengumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma.

UZondo ubesolwa ngokweqa imingcele yenkulumo eyamukelekile yamajaji. I-Council for the Advancement of the South African Constitution (Casac) izwakalise ukukhathazeka kwayo ngokuphawula kweNhloko yamaJaji uRaymond Zondo mayelana nezinkantolo eziphikisana nowayengumengameli uJacob Zuma futhi isinxuse uZondo ukuthi azibambe lapho ekhuluma nomphakathi.

Lenkulumo akusona iseluleko ngezomthetho kodwa ulwazi olujwayekile abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukuthi baxhumane nabameli ukuthola iseluleko ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top