featured

Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu

Lona kwakumele kube wumcimbi wokuzigqaja kwesizwe. Indawo kwabe kusesikhumulweni sezindiza esisha iKing Shaka International. Kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KoMkhulu: Umdlavuza weNdlunkulu kaZulu unabela esizweni

  AbaseNdlunkulu bexwayiswe ngobumqoka besizwe nemikhosi yaso UMhlanga uyaqhubeka Umlando ubukeka uziphinda eNdlunkulu kaZulu noZulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yangempela: UKhongolose nezitoyitoyi bazoginga indlovu

Nokho kukhona umbono nombuzo ekutheni ngabe lokhu kungenzeka yini KwaZulu-Natal emuva kokuthi i-ANC njegeqembu noNdunankulu wesifundazwe uMaDube Ncube befisele uMntwana izilokotho ezinhle ngosuku lwakhe lokuzalwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungabi nenqubomgomo eqondile nokuhlehlelwa zikhuni kudala kuCope

Uvuke okhukhwini ezwa elokumiswa Amalungu amadala athi sekuya ngawenkehli Umhla zili-16 kuZibandlela wezi-2008 wasiguqula isimo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Olomhlaba kaZulu nolwamaNazaretha luzoba ngumkhankaso wokhetho

Kukhona abazolusebenzisa ukuzuza amavoti Ngabe ubuholi obusha eKZN bunalo iqhingasu? Udaba lomhlaba lingumongo womzabalazo eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlaluselwa: Kufa umuntu kuvuka isilwane

“Kusekhaya la, kusekhaya la’ lona ngumvumo okade uvunywa ngezinye zezinsizwa ebezingena eSigodlweni KwaKhangelamankengane njengengxenye yamalungiselelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lithathe osemsamo lambeka emnyango, kwathi osemnyango lambeka emsamo

Ukwesula kwabaphathiswa akwethusanga Abanye abayizwisisi eyokubuyisa uKhuzeni Ukukhuluma okuthi ‘usuku isikhathi eside’ kupolitiki ifakazelekile kulokhu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni waseNingizimu Afrika, usephenduke omabhajwa bazikhiphe, abakholwa yizagila

Izigameko ezenzekile zishiya imibuzo ngezobunhloli Ongqongqoshe baphawula selidume ledlula Kuleli sonto  bekuphela isikhathi esingunyaka kwenzeka…

Ukuguquguquka kobuso be-Inkatha Freedom Party koHulumeni Bendawo

Ingcika ngabathile abanamava komasipala Ukuhlela kwayo imicimbi kungayenza ifane nabanye Lingelinye lamaqembu athole ukwesekelwa okhethweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda

Ukugagaza ukuphuma inxiwa sekwaba yisisho NamaKhomanisi kawasolwe angagcini ngokuba nezikhundla Akulona ihaba ukuthi umlando womzabalazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo i-ANC ivela njengabakhapheli baboHlanga ngenxa yezingqoko

Kabashongo lutho Amadlegwavuma ezenzela.  Uphakamisa ukuba kuguqulwe isimiso sezwe Njengoba kusuke kunjalo manxa umuntu egula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubufakazi bokuthi kukwampunzi edla emini koHulumeni Bendawo kuleli

Bambalwa omasipala abangenachashazi Bayazenzela ukusebenza kwezimali akuphenywa Iqiniso elikade lilunguza cishe selamukelekile, leli lokuthi oHulumeni…

Ilumbo lidla umninilo kuRamaphosa nosifumbu ubona uqhaqhazela kuKhongolose

Umgoga ayewucuphele abanye eqenjini usungadla yena Umphumela wukuhoxa ezweni naseqenjini Iqembu elibusayo eNingizimu Afrika i-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siphuka amagatsha sixebuka namagxolo isihlahla soBukhosi babeNguni muva nje

IZinyandezulu ziqale zephula imithi  phesheya koMzimvubu KwaZulu kuwe ISILO nezihlangu zoBukhosi Ukuhamba koseSihlalweni kubeNguni akuyona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi yomhlaba iyeza: Amazwe omhlaba asehlome aphelele kuswelakele ozogadla

Amazwe amathathu anamandla kwezempi azazelene Isabelomali sezempi sikhuphukile ngamaphesenti ayisi-7 Selokhu kwathi nhlo ukuhleleka kwezempi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KwaZulu-Natal akusekho Hulumeni kepha yizigungu zabangani nemifelandawonye yamadlegwavuma

Kudalwa wukuhhohloka kwezinhlaka nenkohlakalo enqunu Kukhonjwa emaqenjini nakoHulumeni bonke Esimweni esejwayelekile amaqembu angumthombo lapho kukhiqizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISihlalo sikaZulu siyaqhubeka nokwehlelwa yisithunzi kwabezindaba nasemhlabeni

Kunindwana kwabezindaba nakwezokuxhumana ISILO sithi ohlasela uMntwana uhlasela sona luqobo Eminyakeni ecela kwengamashumi amahlanu bekukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyiqhatha ngesinqe: Kungani uZondo eqome ukwehlukanisa uRamaphosa kuKhongolose?

Ulimisile elokuthi waba ngumalamulela kuZuma Kusalindwe isinqumo ngesethulo se-ANC Akuyona imfihlo ukuthi uMehluleli uZondo unyamanambana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isimomazwe: Ubungozi beRussia ngobembodla evaleleke ekhoneni

Umlenze wesibili wempi yokuquvelana sewuqalile Lapha kuzoshawa ingcanga ezazela umniniyo Iseluleko esivame ukushiwo uma kukhulunywa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zimkakile ezakwabo: Zimlahla kuhle okwenyongo yenyathi uMnquhe

Bathi uzonda amaNdiya nabathathandana bewubulili obufanayo Uyaziphendulela KwelaboHlanga Kwake kwaba khona isikhathi lapho kukholakala ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yivume wethu: URamaphosa wehluleke wancama ukubumba uKhongolose

• Imiphumela yokhetho lweTheku iwubufakazi bokujula kofa • Inqola isiyobhajwa engqungqutheleni “Ngicabanga ukuthi imiphumela yokhetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi: ISihlalo odakeni lwepolitiki yamaqembu eMkhandlwini iZululand

• Amaqembu abangayo azisikela kwelinonile • Lo mdlalo oyingozi ungaba nomthelela Sekukhona ukukhathazeka ngokucija kwemikhonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqalekiso sehlandla lesibili: Lindela uRamaphosa owehlukile

• Umbiko kaZondo ungaba yisiqalo sokuchoboza izimbangi • Kuningi okuzoguquka kuHulumeni Emlandweni wepolitiki ihlandla lokugcina …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosi esibayeni: Kulindeleke ukuba kucime ilanga mhla singena ISILO

• Isimemezelo siqondane nosuku lomlando • Iyaviva inhlabathi amabombo abheka kwaNongoma Ngaleli sonto ngonyaka owedlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now