featured

Iqhina embizeni: Ingonyama Trust ithi uhulumeni uyihlinzela ezibini

Intabamlilo ekade ibila igcine isidubulile lachitheka udaka.  Lokhu kulandela umbiko owethulwe nguSihlalo we-Ingonyama Trust Board,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyawuzala nkomoni: INingizimu Afrika kuvuthondaba

UMalema emizamweni  yokuba nguSobukwe wesikhathi sethu Emazweni ase-Afrika kukhona umlando ohamba uhambe uziphinde. Lo mlando…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMdlokombana ngowawonke umuntu, asimbungaze ngezindlela ezahlukene

Umyalezo weSILO uMisuzulu kaZwelithini Emhlabeni kunabantu abadalwe ngokukhethekile ngakho behluka. Okuphila kwabo kuthinta izimpilo zabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku zokugcina? URamaphosa kuvuthondaba

Njengoba bekulindelekile ihlandla lesibili seliqalile ukusinda kuMengameli wezwe uRamaphosa. Ezinyangeni ezimbili ezedlule waqokwa ihlandla lesibili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO simemezele ngekhasi elisha ezinhlakeni zoBukhosi sakhala ngokubulawa kwabantu

INdlaluselwa ithi kuzoba nezinguquko eHhovisi layo nasezinhlakeni zoBukhosi Usuku obelukade lulindiwe lufike lwedlula. INdlaluselwa, ISILO…

Ziyaphela izilomo zakho Silo!

Ngalesi sikhathi izwe labe lishaqekile emuva ngokuvela kwezindaba zokwedlula emhlabeni ngesihluku kweciko uMnu uKiernan Jarryd…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa neZitoyitoyi kuvuthondaba

Usuku obekade lulindelwe lufikile lwedlula. Izolo mhla ziyi-9 kuNhlolanja izinhlelo bezimbili; ngoluka Somlomo wePhalamende uMhlonushwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyawuzala nkomoni? Ibutho likaRamaphosa lehlandla lesibili

Abanye bathi ihlandla lesibili  nokuvame ukuba kube ngelokugcina kupolitiki  liyamushintsha umuntu. Kanti abanye bathi kungalesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Engangeni ngesango iyafohla: Wenqatshelwe ukubona isilo esesegcekeni uMhlonishwa

“Ngiyeluleka ukuba uma uhulumeni enemicabango ngomhlaba kaZulu lo owafelwa zinsizwa eSandlwana  angaphethi ngokuthatha izinqumo engabuthintanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amachaphazelo empi yeRussia nawasentshonalanga

Inkundla yempi ise-Ukraine kepha kuthinteka abaseduze nabakude.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingebhe ngokuvulwa kwezikole ngoKhuvethe olusha

UMengameli uRamaphosa uthi phansi amaphaphu isimo basiqaphe ngelokhozi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa ukhale wemuka nehlandla lesibili

Ngaphambi kokumunyezelwa kwemiphumela yobuholi obuphezulu be-ANC eNASREC izolo uSihlalo wale nhlangano obuyiselwe esikhundleni utshele izithunywa ukuthi isikhathi sokuphupha sesiphelile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yisiphi isifungo esikhulu: Esephalamende noma ngeseqembu?

Iqembu elibusayo liyalele amalungu alo ukuba avote njengebutho awuchithe umbiko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abezikhukhula bazohlukanisela unyaka bengenamanzi, abanye besemahholo

Emuva kwezinyanga eziyisishiyagalombili izingxenye ezithile zeKwaZulu-Natal ikakhulukazi iTheku zahlaselwa izikhukhula ezalimaza ingqalasizinda namanje kusekhona imiphakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku ezili-100: Ngabe eleNdlovukazi uMthaniya lisezandleni ezifanele?

Isifundazwe iKwaZulu-Natal singesimqoka kwipolitiki nepolitiki yezomnotho. Lobu bumqoka kusobala njengoba manxa lesi sifundazwe sikhwehlela iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize

NgoMandulo ElaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?’ lushicilele udaba oluphatha izinhlaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ucu alukahlangani ku-ANC neZitoyitoyi: okwaseGoli kube umazihlonze

IsiZulu sithi izinkunzi ezimbili kazihlalelani esibayeni sinye. Lokhu kucaca bha ngalokhu okuqhubeka phakathi kweqembu elibusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungethuse nokubuyiselwa kukaTrump e-USA uma kunje

Akukho ukungabaza ekutheni ipolitiki kanjalo nepolitiki yomnotho yamazwe kuyaguquka.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlanekezela: INkantolo ivune uNgqongqoshe yakhafula abezindaba kwelobunhloli

Isinqumo sivivinye amandla abezindaba. INkantolo iphenduke umpheme koweziNhloli.

Ukuphakama kweLembe kube yiSenzangakhona

Ukwakhiwa kwesikhumulo esisha sezindiza eThekwini kwaletha injabulo ngakwezomnotho. Okunye okwathokozelwa yigama lesi sikhumulo esethiwa ngalo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yangempela

Kuliqiniso ukuthi akuyena wonke umuntu oseqenjini lepolitiki ongusopolitiki. Uyaba ngumlandeli nje nomvoti kepha ungeyena usopolitiki.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu kwekhomishini nezincomo bayaqhubeka bayafa, basazofa

Phezu kophenyo osopolitiki bayasocongwa Iminwe ikhomba ubuholi bamaqembu INingizimu Afrika iyaziwa ngokuthanda ukwakha amakhomishini nezigcawu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibunjwamuntu likaNodumehlezi lizoxoxa indaba nakulokhu

Lona kwakumele kube wumcimbi wokuzigqaja kwesizwe. Indawo kwabe kusesikhumulweni sezindiza esisha iKing Shaka International. Kwabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KoMkhulu: Umdlavuza weNdlunkulu kaZulu unabela esizweni

  AbaseNdlunkulu bexwayiswe ngobumqoka besizwe nemikhosi yaso UMhlanga uyaqhubeka Umlando ubukeka uziphinda eNdlunkulu kaZulu noZulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now